Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  64                                      20.02.2014 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 20 февруари…………………………...две хиляди и четиринадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

Членове: РУМЯНА ТИХОЛОВА    

                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА                             

Секретар………………………...………………………………….………………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА …………...        

въззивно гражданско дело номер 1071…………...…..по описа за 2014 година

                               

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от Н.И.П. против действията на ДСИ Ст. Х. по изп.д.№58/2013г. по описа на СИС при РС-Раднево против постановление за възлагане на недвижим имот от 09.12.2013г.  на същия.

                Въззивникът моли да се отмени постановлението на ДСИ поради опорочено наддаване вследствие на занижената начална цена. Подробни съображения развива в жалбата.

Въззиваемият З.Г.Б. не взема становище по жалбата.

          На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ДСИ  Ст.Х..

           Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по и.д. №58/2013 по описа на СИС при РС-Раднево, намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 58/2013 г. по описа на СИС при РС-Раднево е образувано по молба на З.Г.Б. и приложен към същата изпълнителен лист, издаден по гр.д.№551/2011г. по описа на РС-Раднево, по силата, на който се изнася на публична продан недвижим имот, находящ се в гр.Раднево ул.”Петко Недялков” №15 бл.47 вх.О ет.7.Решението е постановено на 14.12.2012г., а изпълнителното дело е образувано на 19.03.2013г. С протокол от 01.07.2013г. ДСИ е насрочил публична продан на процесния имот, като на основание чл.485 във вр. с чл.468 ал.1 от ГПК е определил начална цена от която да започва наддаването  - …лв.  Тъй като по делото не са постъпили наддавателни предложения в указания едномесечен срок от ДСИ същия с постановление от 20.08.2013г.  обявил насрочената публична продан за нестанала поради неявяване на купувачи. На основание чл.494 ал.1 от ГПК З.Г. е подала молба до ДСИ, с която е  поискала да се насрочи нова продан на процесния недвижим имот. Такава е насрочена, като съобразно разпоредбата на чл.494 ал.2 от ГПК е определена нова начална цена, от която да започва проданта на имота, а именно: …лв. От съставения от ДСИ протокол от 03.12.2013г. е видно, че се е явил един наддавач, който е предложил цена -…лв. поради което същия е обявен за купувач на процесния недвижим имот. С постановление за възлагане на недвижим имот от 09.12.2013г. ДСИ е възложил имота на купувача.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото му не е възложено по най-високата предложена цена.  В конкретния случай не е налице нито едно от посочените нарушения. Посочените действия ДСИ е извършил напълно законосъобразно и правилно, без да е допуснал каквито и да са  нарушения на нормите на ГПК досежно извършването на публична продан на недвижим имот.

          Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата на Н.И.П. *** Загора против действията на ДСИ Ст. Хърсева по изп.д.№58/2013г. по описа на СИС при РС-Раднево - против постановление за възлагане на недвижим имот от 09.12.2013г.  на същия е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като такава.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.П. *** Загора против действията на ДСИ Ст. Х. по изп.д.№58/2013г. по описа на СИС при РС-Раднево - против постановление за възлагане на недвижим имот от 09.12.2013г.  на същия, като неоснователна.

 

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

ЧЛЕНОВЕ: