П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 144

 

Година 2014                                                         гр. СТАРА ЗАГОРА                                                 

СТАРОЗАГОРСКИ  ОКРЪЖЕН  СЪД                 ГРАЖДАНСКО отделение 

На 05.02.2014 г.

В публично заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                     

СЕКРЕТАР: П.В.

Сложи за разглеждане докл. от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1001 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09.04 часа се явиха:            

                                                           

          На второ четене, след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК.

 

          ВЪЗЗИВНИК: П.И.П. - редовно и своевременно призован, лично и с адв. Ц.Ж. – упълномощен от по-рано.

 

ВЪЗЗИВАЕМ: И.А.Д. - редовно и своевременно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв. К.Л. – упълномощена от по-рано.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по въззивна жалба на П.И.П. чрез адв. Ц.Ж. против решение № 1361 от 26.11.2013 г., постановено по гр.дело № 6958/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се изнася на публична продан следния недвижим имот: апартамент находящ се в гр. Ст. Загора, кв. Казански, ул. …блок …, построен върху общинска земя, състоящ се от: две спални, хол, кухня, баня- клозет, антрета и балкони, при съседи на жилището- подробно описани заедно с избено помещение под №19, при граници на същото – подробно описани, заедно с 5,49 % от общите части на сградата съгласно чл. 38 от закона за собствеността и идеални части от общите помещения, а именно: пералня, при граници подробно описани, както и 5,49 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място, цялото от 3014/41500 кв.м., находящо се в гр. Ст. Загора, кв. …блок …, при граници – подробно описани, при квоти по 1/ 2 ид.ч. за И.А.Д. и 1/2 ид.ч. П.И.П. и се осъжда П.И.П. да заплати на И.А.     Д. сумата от 9 062,55 лева, представляваща обезщетение за лишаване от ползването на допуснатия до делба имот за периода от 01.09.2007г. до 15.09.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.09.2013г.до окончателното изплащане на сумата, като се            отхвърля предявената от П.И.П. против И.А.Д. претенция по сметки от ответника против ищцата на основание чл.346 от ГПК за заплащане на сумата от …лева, представляваща сума, с която ищцата се е обогатила неоснователно на отпаднало основание при закупуване на процесния апартамент, като неоснователен и недоказан, се            осъжда П.И.П. да заплати държавна такса върху стойността на дела си от недвижимия имот в размер на …лева. Осъжда се И.А.Д. да заплати държавна такса върху стойността на дела си от недвижимия имот в размер на … лева, а П.И.П. да заплати държавна такса върху уважената част от иска за обезщетение за лишаване от ползването на допуснатия до делба имот в размер на … лева.

Въззивникът П.И.П. не е доволен от горното решение в частта му относно изнасянето на публична продан на процесния имот, както и по отношение на присъдената сума в размер на … лв. като обезщетение за лишаване от ползване.

По отношение изнасянето имота на публична продан счита, че съдът е имал процесуална възможност да обособи дял - единствен и да постави този дял на него, тъй като и двете страни са заявили пред съда, че такова разпределение ги устройва, като за уравнение на дяловете ищцата изрично желае парично уравнение. Твърди, че все още не е изчерпана възможността за постигане на спогодба в същия смисъл.

Относно осъдителната част на решението, счита че съдът е постановил решение в тази част при допуснато сериозно процесуално нарушение. Излага подробни съображения за това.

Решението в осъдителната част било постановено и в нарушение на материалния закон. В частта за присъдено обезщетение за период от 01.09.2007 г. до прекратяване на брака, претенцията била изцяло неоснователна. Нормата на чл. 31 от ЗС се отнасяла за правоотношения между обикновени съсобственици, при които обезщетение се дължало съобразно дяловете им от съсобствения имот. Към датата на отправяне на първата нотариална покана 01.09.2007 г. страните са били съпрузи и собствеността им върху процесния имот била бездялова. Нямало данни по делото съпрузите да са провели производство за прекратяване на СИО през време на брака си по реда на чл.26 от СК/отм./. Вътрешните взаимоотношения между съпрузите относно това кой пребивава преимуществено в семейното жилище били без значение и съпругата, преди да прекрати имуществената общност с развод не е имала право да претендира произволно изчислена от нея съсобствена част или обезщетение за ползването й. Неприложима била нормата на чл.31 ал.2 от ЗС към спорове между съпрузи за ползване на вещи в режим на СИО. Претенцията на съпругата И.Д., предявена с нотариална покана през време на брака била предсрочно заявена и като такава била недопустима. Не е започнала и да тече давност, считано от поканата, нито съпругът П.П. е изпаднал в забава.

Ето защо, тази претенция била неоснователна и съдът приложил неотносима правна норма в противоречие със СК.

В частта за присъдено обезщетение за периода от прекратяване на брака- 11.05.2011 г.до 15.09.2013 г. искът се явявал неоснователен и недоказан по размер. Нормата на чл. 31 от ЗС също била неприложима за отношенията между бившите съпрузи във връзка с ползването на жилището - прекратена СИО. Съдът неправилно извършил правна квалификация на претенцията и уважил един неоснователен иск. Същевременно, съдът не би могъл да уважи претенция на ищцата, каквато тя не е предявила - за наем за същия период на основание чл.57 ал.1 от СК във вр. с чл.228 от ЗЗД. Ищцата изрично била поискала с молбата си по сметките, че претендира обезщетение за лишаване от право на ползване. Съдът е приел да разгледа именно тази претенция и не бил сезиран за претенция за наем, каквато всъщност е основателна. Ето защо, съдът следвало да отхвърли предявената претенция и да не присъжда въобще заплащане на парични суми от въззивника към ищцата за периода след прекратяване на брака. Ищцата имала правна възможност да предяви в отделно производство претенция за наем по чл.57 ал.1 от СК, но в настоящото делбено производство тя била пропуснала тази възможност.

С оглед на това моли да се постанови решение, с което да се отмени решението на РС- Ст. Загора в обжалваните части. Моли да бъде осъдена И.Д. да заплати направените от него за тази инстанция разноски.

В срока по чл.263, ал.1 от ГПК е постъпил писмен отговор от другата страна И.А.Д., която моли да бъде потвърдено изцяло първоинстанционното решение и оставена въззивната жалба без уважение.

По отношение на първото оплакване- против изнасянето на имота на публична продан, тъй като спогодба с ответника не успели да постигнат, за съда не била налице друга процесуална възможност, освен да изнесе имота на публична продан с оглед неподеляемостта му и липсата на право на възлагане за страните. Вярно било, че тя също желаела имотът да бъде поставен в дял на ответника, а делът й да се уравни с пари, но това можело да се постигне само по пътя на спогодбата, а такава не постигнали.

По отношение на претенцията по сметките: моли да се приеме, че съдът правилно и законосъобразно е уважил тази претенция.

За периода до прекратяването на брака оплакването било несъстоятелно. В жалбата се твърдяло, че страните били съпрузи и съсобствеността върху процесния имот била бездялова, затова била неприложима разпоредбата на чл.31 ал.2 ЗС към спорове между съпрузи.

Горното оплакване противоречало на закона и трайната съдебна практика-цитира се. Ищцата била изгонена от семейното жилище и макар разводът да бил постановен по-късно, за времето на фактическата раздяла тя имала правото да претендира обезщетение по чл.31 ал.2 СК, считано от датата на поканата си, каквото имало по делото.

Не  било  налице  процесуално  нарушение  и  в квалификацията на иска й за присъждане на обезщетение за лишаване от ползване за периода след прекратяването на брака на страните. Както било прието в съдебната практика, отношенията на страните след развода са сходни на наемните, но съпругът, лишен от ползването на съсобствената вещ, отново има правото да претендира обезщетение по чл.31 ал.2 ЗС. В този смисъл била налице задължителна съдебна практика-цитира се. Прекратяването на брака  било  доказано.   След  прекратяването   на  брака  ответникът  сам ползвал имота, което също било напълно доказано по делото. Покана дори не се изисквало съгласно съдебната практика, но ищцата е отправила и нова такава с исковата молба за делба.

По изложените съображения, моля да потвърдите първоинстанционното решение и ни присъдите разноските за въззивната инстанция.

            След извършената служебна проверка по реда на чл.267 ал.1 от ГПК във връзка с чл.260 и чл.261 ГПК, съдът e намерил въззивната жалба за допустима и редовна.

               Съдът докладва, че е постъпило становище от адв. Ц.Ж., в което заявява, че има възможност страните да постигнат спогодба.

                Съдът прикани страните към спогодба и същите заявиха, че са се спогодили относно реалната подялба на допуснатия до делба недвижим имот, както следва:

 

ДЯЛ I- ПЪРВИ:

 

На П.И.П. *** ЕГН **********, се дава и той приема да получи в свой реален дял следния недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 68850.509.3261.4.14 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесетдочка, петстотин и девет, точка, три хиляди двеста шестдесет и едно, точка, четири,точка, четиринадесет/,находящ се в гр.Стара Загора, кв…." ул."…" блок …, построен върху общинска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 68850.509.3261,състоящ се от: две спални, хол, кухня, баня-клозет, антрета и балкони, при съседи на жилището: на същияетаж: самостоятелен обект № 68850.509.3261.4.13, под обекта: самостоятелен обект № 68850.509.3261.4.12 и над обекта: самостоятелен обект № 68850.509.3261.4.16, а по нотариален акт: при граници: север, изток и юг-двор, запад-стълбище и апартамент на И.Г. и Ж.В., с изложение север-изток-юг, застроен върху 84.20 кв.метра /осемдесет и четири цяло и двадесет стотни квадратни метра/ , на третия етаж, вход Б на жилищния блок, ,ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под № 19 /деветнадесет/ при граници на същото: север и изток-двор, юг-коридор и запад-В.М.В., ЗАЕДНО с 5.49 /пет цяло и четиридесет и девет стотни/ процента от общите части на сградата съгласно чл.38 от Закона за собствеността и идеални части от общите помещения, а именно: ПЕРАЛНЯ, при граници: север-двор, изток-В.М., юг-коридор и запад-стълбище, КАКТО И 5.49 /пет цяло и четиридесет и девет стотни/ процента идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място, цялото от 3014/41500 / три хиляди и четиринадесет върху четиридесет и една хиляди и петстотин/ кв.м., находящо се в гр.Стара Загора кв."…" блок …-втори, при граници: от всички страни улици.

 

Оценката на този дял е …

 

За уравнение на дяловете П.И.П. *** ЕГН ********** ,се задължава да изплати на И.А.Д. ***, ЕГН **********, съдебен адрес: гр.Стара Загора ул."Захари Княжески" № 83 ет.1 ап.2, сумата от …лева /…лева обезщетение за лишаването й от ползване на делбения имот, или общо сумата от … лева /…лева/, която сума следва да изплати в срок от 1 /един/ месец, считано от днес- 05.02.2014 година. При просрочие П.И.п. дължи и законната лихва. Дължимите суми следва да се изплатят по банкова сметка *** И.А.Д. в Райфайзен банк, както следва: ….

Страните: така се спогодихме и по този начин ликвидираме съсобствеността помежду ни и никой няма повече претенции към другия във връзка с горната съсобственост.

                          Спогодили се:
1 .Въззивник:                                               2.Въззиваема:

 

/П.И.П. /         /пълномощник адв.К.Л./

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и за това

     ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба.

 

          ОСЪЖДА П.И.П. ***,  ЕГН ********** да заплати държавна такса върху стойността на дела от недвижимия имот в размер на … лв. /…лева/.

 

           ОСЪЖДА И.А.Д. *** - партер, ЕГН ********** да заплати държавна такса върху стойността на дела от недвижимия имот в размер на …лв. /…лева/.

   

            ОСЪЖДА П.И.П. с п.а. да заплати държавна такса върху  уважената част от иска за обезщетение за лишаване от ползването на допуснатия до делба имот в размер на … лв. /… лева/.

 

 ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в.гр.д № 1001/2014 г. по описа на Старозагорския Окръжен съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.40 часа.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                               1.

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                               2.

 

 

 

СЕКРЕТАР: