Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 95                                       12.03.2014г.               град С.З.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Четвърти състав,

на двадесети февруари 2014 година

в публичното заседание в следния състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар  П.Г.

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ 

Гражданско дело № 19 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е на основание чл.124, ал.1 от ГПК във вр. с чл.53, ал.2 от ЗКИР.

 

         Постъпила е първоначална Искова молба/л.2 от приложеното първоначално образувано гр.д.№ 6540/2011г. по описа на РС- С.З./, от  5 бр. пълнолетни български граждани А.К.А., Ж.Л.А., Д.С.Ж., Л.Е.А. и С.Е.А.- всички те със съдебни адреси в гр.С., в която се твърди, че през 2011г. с влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 1931/2002г. по описа на Районен съд- С.З. им  били възстановени в стари реални граници 2 бр. недвижими имота/бивши ниви/, които са били обособени от Съдебната експертиза по делото, която представлява неделима част от съдебното решение. След подаване на заявление с вх. № 94-8932/15.07.2011г. за нанасяне на имотите (поземлени имоти с проектни идентификатори 68850.513.112 и 68850.513.113) в Кадастъра на гр.С.З., Агенция по геодезия и кадастър/АГКК/- гр.С.З. им е отказала попълването на имотите в кадастралната карта на града, тъй като е приела, че на основание чл.53. ал.2, изр.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър/ЗКИР/, съществува спор за материално право между нас- ищците по настоящото дело/от една страна/ и Община- гр.С.З./от друга страна/, тъй като последната била заинтересована страна и е отказала подписването на Акта за непълноти и грешки. В същото време в АГКК не се съдържат данни на какво основание ( и с какъв акт) ответната Община е станала собственик на техните недвижими имоти. Имайки предвид горепосоченото, молят съда да установите със силата на присъдено нещо кой е собственик на имотите с проектни идентификатори 68850.513.112 и 68850.513.113 по планът на гр.С.З., и молят ответника да бъде осъден да им заплати всички разноски по делото, ведно със законните последици от това.

 

         В Уточняваща си ИМ/л.49- 51 от настоящото гр.д.№ 19/2013г. по описа на ОС- С.З./, ищците сочат, че през 2011г. е влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 1931/2002г. на РС- С.З., като наследници на К. И. ***, починала на 12.12.1991г., им били възстановени в стари реални граници свободните от застрояване части от имот план. № 3086 по плана от 1960г. - нива от 5 дка, III категория, в м."Кулов бент", попадаща в строителните граници на град С.З.- представляващи части от имот № 3086 - с площ съответно от 453, 62 кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 48, 53, 64, 71, 72, 77, 78 до 48, както и частта с площ от 2 455,48 кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 81, 82, 96, 97, 98, 99, 101, 100, 93, 94, 89, 62, 59, 58, 65, 66, 76, 94, 105, 108, 110, 111, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 107, 106, 104 до 81, които точки са означени по трасировъчния геодезически карнет към скицата към заключението на комплексната съдебно- техническа експертиза, прието от съда в съдебно заседание от 20.07.2010г., която е подписана от съдебния състав и представлява неразделна част от съдебното решение по гр.д. № 1931/2002 г.  на Старозагорски районен съд. На основание на това съдебно Решение е бил изготвен Акт за непълноти и грешки и проект за създаването на Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.114, проектна площ: 8 кв. м.; Съседи:
68850.513.91,68850.513.104,68850.513.112, Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.113, проектна площ: 454 кв. м.; Съседи:
68850.513.100, Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.112, проектна площ:
2447 кв. м.; Съседи:
68850.513.100,68850.513.89,68850.513.90,68850.513.91,68850.513.114,68850.513.104,68850.513.111. Ищците твърдят, че същите са идентични със свободните от застрояване части от имот план. № 3086 по плана от 1960г. - нива от 5дка, III категория, в м."Кулов бент", попадаща в строителните граници на град С.З. - представляващи части от имот № 3086 - с площ съответно от 453, 62 кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 48, 53, 64, 71, 72, 77, 78 до 48, както и частта с площ от 2455, 48 кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 81, 82, 96, 97, 98, 99, 101, 100, 93, 94, 89, 62, 59, 58, 65, 66, 76, 94, 105, 108, 110, 111, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 107, 106, 104 до 81, които точки са означени по трасировъчния геодезически карнет към скицата към заключението на комплексната съдебно-техническа експертиза, прието от съда в съдебно заседание от 20.07.2010г., която е подписана от съдебния състав и представлява неразделна част от съдебното решение по гр.д. № 1931/2002г. на РС- С.З.. Считат, че възстановените с Решението гр.д. № 1931/2002г. на Районен съд- С.З. недвижими имоти попадат в Поземлен Имот, находящ се в ***, с адрес- гр.С.З., п.к. 6000, парк “Б.”, с идентификатор 68850.513.100 с площ от 89 047 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, съгласно скица на имота № 4196/21.04.2012г., с начин на трайно ползване: обществен парк, градина, с адрес гр.С.З., п.к. 6000, Парк “Б.”, при граници и съседи: имоти с идентификатори 6850.513.120, 68850.513.92, 68850.513.6700, 68850.513.104, 68850.513.91, 68850.513.90, 68850.513.6194, 68850.513.89, 68850.513.110, 68850.513.111. 68850.513.77, 68850.513.69, 68850.513.57, 68850.513.62, 68850.513.99, и съгласно Скица № 4196/21.04.2012г. Поземления Имот е собственост на ответника Община-С.З., без да има документ за собственост. Излагат, че след подаване на заявление с вх.№ 94-8932/15.07.2011г. за нанасяне на имотите (поземлени имоти с проектни идентификатори 68850.513.112, 68850.513.113 и 68850.513.114) в кадастъра на гр. С.З., АГКК- гр. С.З. им е отказала  попълването на имотите в кадастралната карта на града, тъй като е приела, че на основание чл. 53, ал. 2, изр.2 ЗКИР, съществува спор за материално право между тях/ищците по настоящото дело/ и ответника- Община- С.З., тъй като последната била заинтересована страна и отказала да подпише Акта за непълноти и грешки, а в същото време в АГКК- С.З. не се съдържат данни на какво основание(с какъв акт) Общината е била станала собственик на техните имоти. Поради гореизложеното молят настоящия първоинстанционен съд да установи със силата на присъдено нещо по отношение на ответника Община- С.З., ул. „Цар Симеон Велики" № 107, БУЛСТАТ- 000818022 Ю, че всички 5 бр. ищци Д.С.Ж.- ЕГН **********, живуща ***, Ж.Л.А.- ЕГН **********, живущ ***,  , , А.К.А.- ЕГН **********, живуща ***, Л.Е.А.- ЕГН **********,***, и С.Е.А.- ЕГН **********, живуща ***- всички те със съдебни адреси в гр.С.,  адв. Л.Е.А. ***, са собственици на имоти свободните от застрояваме части от имот план. № 3086 по плана от 1960г.- нива от 5дка, Ш категория, в м."Кулов бент", попадаща в строителните граници на град С.З.- представляващи части от имот № 3086 - с площ съответно от 453, 62/четиристотин петдесет и три цяло и шестдесет и два/ кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 48/четиридесет и осем/, 53/петдесет и три/, 64/шестдесет и четири/, 71/седемдесет и едно/, 72/седемдесет и две/, 77/седемдесет и седем/, 78/седемдесет и осем/ до 48/четиридесет и осем/, както и частта с площ от 2455, 48/две хиляди четиристотин петдесет и пет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 81/осемдесет и едно/, 82/осемдесет и две/, 96/деветдесет и шест/, 97/деветдесет и седем/, 98/деветдесет и осем/, 99/деветдесет и девет/, 101 /сто и едно/, 100/сто/, 93/деветдесет и три/, 94/деветдесет и четири/, 89/осемдесет и девет/, 62/шестдесет и две/, 59/петдесет и девет/, 58/петдесет и осем/, 65/шестдесет и пет/, 66/шестдесет и шест/, 76/седемдесет и шест/, 94/деветдесет и четири/, 105/сто и пет/, 108/сто и осем/, 110/сто и десет/. 111/сто и единадесет/, 117/сто и седемнадесет/, 116/сто и шестнадесет/, 115/сто и петнадесет/, 114/сто и четиринадесет/,  11З/сто и тринадесет/, 112/сто и дванадесет/, 107/сто и седем/, 106/сто и шест/, 104/сто и четири/ до 81/осемдесет и едно/, които точки са означени по трасировъчния геодезически карнет към скицата към заключението на комплексната съдебно-техническа експертиза, прието от съда в съдебно заседание от 20.07.2010г., която е подписана от съдебния състав и представлява неразделна част от съдебното решение по гр.д. № 1931/2002г. на Старозагорски районен съд.

         Молят ответника Община- С.З., бул. „Цар Симеон Велики" № 107, БУЛСТАТ- 000818022 Ю да бъде осъден и да им заплати всички разноските по делото, съгласно представения в срок списък по чл.80 от ГПК.

В допълнително уточняващо писмено Становище излагат, че по делото е постъпил писмен отговор от Община С.З. с който писмен отговор по същество се потвърждава правното становище на общината от предишни молби по делото и няма нови становища и/или искания. Също така в подкрепа на нашите досегашни становища, че ние сме били и сме и в момента собственици на процесиите недвижими имоти представяме следните разяснения, уточнения и писмени документи, които моля да бъдат приети като доказателства по делото:

         Наследодателката им К. И.Ж. (майка на Д.Ж.С. и Р.Ж.С.) е наследница по завещание на С.М.Ж. (по мъж) или С.Д.Т. (по баща). Баща й Д.А. е бил един от най-големите земевладелци в гр. С.З. за периода 1890г.- 1944г. Мъжът й М.Ж. също е собственик на някои от наследените от нас земи. С.Д.Т. към датата 27.10.1994г. няма преки живи наследници за което представяме Удостоверение за наследници № 235/27.10.1994г. от община С.З.. Всичко това е било предмет на гр.д. № 630/1993г., решението по което е влязло в законна сила, както и е било предмет на реституционното производство. Всички документи са били предоставени на Поземлена комисия- С.З. (по-късно ОСЗГ- С.З.) и са ценени като доказателства за собственост в процедурата по реституция. По понятни причини тези документи не се намират по гр.д. № 1931/02г. на СтРС, тъй като това дело е с предмет единствено контрол и проверка на окончателния административен акт решението на ПК (ОСЗГ).  Въпреки  това, според нас решението по това дело има конститутивен ефект, имайки в предвид ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. От издадените междинни решения на ПК(ОСЗГ)- С.З., които се намират по гр.д. № 1931/02г. на СтРС, което пък се намира в момента по настоящето гр.д. № 19/13г. на Окръжен съд С.З. личи, че имотите установени от кадастралният план на бившите собственици и разписният списък към него са с установена собственост на ищците. Т.е. единственият „спорен*' въпрос беше дали са налице условията на закона за възстановяването им в стари реални граници, но не и собствеността ни. Също така идентичността на имотите изброени в приложенията към настоящата молба беше доказана пред ПК. вкл. с техническа анкета, която беше част от реституционната процедура, завършила с влязлото в сила решение по гр.д. № 1931/02г. СтРС. До момента не е имало спор за собственост между нас и община С.З., като местонахождението на имотите ни е ясно още от 1994г. и са част и от помощния кадастрален план на бившите собственици по чл.13а от ППЗСПЗЗ. Фактът, че са сезирали съда с иск от този вид не изключва фактът, че ищците са собственици на имотите и в един минал момент още от 1898г. Т.е. дори и настоящият състав на съда да счете, че решението по гр.д. № 1931/02г. СтРС не е годно да направи ищците собственици, от така представените доказателства това се доказва безспорно. Както сме споменали и в предишни молби по делото искът ни е предявен по този начин, тъй като имотите предмет на настоящото гр.д. № 19/201 Зг. бяха образувани и не съществуваха в този си вид прели решението по гр.д, №1931/02г. СтРС - за това препращам и към последния абзац на това становище и приложеното решение на ВКС от 17.07.201 Зг. И според нас въпреки наличието на Решение № 194 от 14.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1101/2010 т., I г. о., ГК, докладчик председателят Добрила Василева, в което се казва, че е недопустим иск по чл. 124 ГПК, преди решаването на спорът по реда на чл. 53, ат. 2 ЗКИР, то настоящия състав на Окр. Съд С.З., използвайки като основа Решение № 160 от 17.07.2013 г. на ВКС по гр. д. № 921/2012 г., II г. о., ГК, докладчик съдията Зоя Атанасова би постановил един законосъобразен съдебен акт. като установи собствеността на ищците върху процесиите имоти. Собствеността на ищците не е била изгубвана докато трае реституционната им процедура от 1992г. до сега.

         Ако Община- С.З. и Службата по кадастъра- С.З. са били спазили закона, при изработването на настоящия кадастрален план щяха да използват помощния кадастрален план на бившите собственици при изработването на КК, която е в сила в момента. Също така ако Службата по кадастъра- С.З. е била спазила закона и собствените си правила в така приложената по делото схема на ПИ с идентификатор 68850.513.100 щеше да е записан актът въз основа на който общината е станала собственик на нашите имоти, а такъв акт няма записан. Единствено в схемата е записано, че скицата се издава въз основа на молба, подадена един ден преди това - 20.04.2012г. и че няма акт за собственост. Ако ищците по настоящото дело бяхме наясно, че държавен или общински орган претендират отчуждаване или изобщо собственост върху имотите ни, то същите щяха да се възползват от законовите си права да започнат реституция по Закона за обезщетяване на одържавени имоти или друг подобен реституционен закон. но основание за прилагане на закони различни от ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ няма. Такива претенции за собственост от Община- С.З. до момента не е имало, преди появата на тази скица от Службата по кадастъра. Считат, че явно идеята на Община- С.З. (с помощта на Службата по кадастъра) е да не спази нито един реституционен закон и истинските собственици на имотите находящи се в момента в парк „Б."' да не бъдат обезщетявани по никакъв начин, което според нас не следва да се допуска от съда, който се явява единствения орган за контрол. Именно поради административни органи като ОЗСГ и Община- С.З. реституционната процедура тече вече 20 години. Община- С.З. например не издава Удостоверение по чл. 13. ал. 5 ППЗСПЗЗ от 20 години, за да се стигне изобщо до валидно и законосъобразно решение на ОСЗП. С процесуалното си поведение по настоящето дело, ответникът се опитва да дерогира приложението на чл. 13а от ППЗСПЗЗ във вр. с чл.11, ал.1 от ЗСПЗЗ, и в тази връзка да използва собственото си незаконосъобразно поведение в своя полза, което не следва да се допуска от съда. Община- С.З. не направи никакви възражения срещу кадастралния план на бившите собственици по реда на чл. 13а, ал. 7 от 3СПЗЗ, в които възражения да претендира собственост и т.н. В следствие на това при едно законосъобразно поведение от страна на Службата по кадастъра и Община С.З. следваше да се приложи чл. 13а, ал.11 от ППЗСПЗЗ и процесиите имоти да бъдат нанесени в одобрената кадастрална карта след реституцията. Това считат, че е единствения законосъобразен начин на развитие на отношенията между страните в случая. Считат, че решението по гр.д. № 1931/02г. СтРС има конститутивно действие и изпълнителна сила и спрямо настоящия ответник Община- С.З.. Последната с властническите си правомощия, дадени й от закона, има правото да приема планове по ЗУТ на дадена територия и да определя за какво дадена територия ще се използва (например парк. улица, и т.н.), но тези планове не играят ролята на актове даващи право на собственост. Нито пък такава роля играе закона, който и да е той. В тази връзка ответникът и не предоставя нужните в това дело според нас Акт за общинска собственост (АОС) или други актове - тъй като според самият Закон за общинската собственост. АОС се издава въз основа на предишен акт за собственост на общината, а не на основа на закона. В последната си молба по делото Кметът на Община- С.З. споменава, че с Решение на ОС №1069/11.09.2003г. се “определяли земеделските земи подлежащи на възстановяване на предишните собственици". Според нас това дали ще се възстановят правата на „предишните собственици" е правомощие единствено на съда, който прилага ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ или други закони за преценката за реституция.

Сочат множество съдебни актове в тази насока. Във връзка с тази част на решението на ВКС, молят съда да има в предвид, че издаването на решението на ОЗСГ и съдебното решение по гр.д. № 1931/02г. на СтРС, в настоящия случай по гр.д. № 19/2013г. „в един по-късен момент" (от момента на издаването на кадастралната карта) се дължи изцяло на Община- С.З. поради липсата на издаване на Удостоверение по чл. 13, ал. 5 от ППЗСПЗЗ. Именно затова има и конфликт на интереси и по-горе съм споменал, че Община- С.З. иска да се възползва от собственото си незаконосъобразно поведение. Междувременно е било образувано пред Районен съд- С.З. по гр.д. № 4419/2013г., което в момента е обявено за решаване и има за предмет мълчаливият отказ (пореден) на Община- С.З. за издаване на Удостоверение по чл. 13. ал. 5 ППЗСПЗЗ. Последното пък е в противоречие с и неизпълнение на приложеното Решение №27/16.02.2011г. на Старозагорски Административен Съд по адм. д. №551/2010г. и според тях представлява безобразно поведение на Община- С.З., която в края на краищата ще плаща обезщетения на ищците чрез Съда в Страсбург.

         Не са представили по делото допълнителна Писмена защита въпреки дадената им от съда изрична възможност за това.

 

         ОТВЕТНИКЪТ- публичноправният субект Община- гр.С.З., бул. „Цар Симеон Велики" № 107, БУЛСТАТ- 000818022 Ю с Отговорите на ИМ сочи следното :

         В Отговора на първоначалната ИМ/л.3- 4 от настоящото гр.д.№ 19/2013г. по описа на ОС- С.З./ от ответника Община- С.З. на основание чл.131- 133 от ГПК, се дава следното становище  по предявената срещу него искова претенция :

1.Относно допустимостта и основателността на иска:

Исковата молба е допустима, но същата е неоснователна, поради което я оспорва по основание, но не се противопоставя да се приемат представените по делото писмени доказателства.

         2.Относно обстоятелствата, на които се основава иска:

След подаване на заявление от ищците с вх.№ 94-8932/15.07.2011г. за нанасяне на имотите /поземлени имоти с проектни идентификатори 68850.513.112, 68850.513.113 и 68850.513.114/ в АГКК- гр.С.З., същата правилно е отказала попълването на имотите в кадастралната карта на града на основание чл.52, ал.2 от ЗКИР.

         3.Възражение срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават:

         Възразява срещу твърдението, да се установи по отношение на Община- С.З., че ищците са собственици на недвижими имоти - свободните от застрояване части от имот пл.№ 3086 по плана от  1960г. - нива от 5дка,  III - категория,  в м."Кулов бент", попадаща в строителните граници на гр.С.З. - представляващи част от имот № 3086 - с площ съответно от 453,62 кв.м., както и частта с площ от 2455,48 кв.м. Заявява, че процесиите имоти са със статут на публична общинска собственост и съществува забрана в чл.7, ал.4 от ЗОС за възстановяване на такъв вид земя, тъй като това са поземлени имоти, които са собственост на Община- С.З.. А Общината черпи правото си на собственост от прякото действие на закона, тъй като счита, че придобиването на собствеността върху посочените имоти настъпва по право съгласно § 7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.61, ал.2 и 4 от ЗУТ. С Решение на Общ. съвет- С.З. № 1069/11.09.2003г. се определят границите на парк "Б." и земеделските земи, подлежащи на възстановяване на предишните си собственици. Видно от горепосоченото решение, процесния имот попада върху част от парк "Б.", който в цялостта си представлява публична общинска собственост. От приложените Решения № 1158/26.05.2011г. № 1333/18.10.2011г., № 283/28.06.2012г. на Общински съвет- С.З., както и извадка от Общия устройствен план/ОУП/ на гр.С.З. е видно, че процесния имот попада в границите на парка /публична общинска собственост/.

 

         СЪДЪТ, след като се запозна с направените в първоначалната Искова молба и с няколкото уточняващи Молби претенции, с Отговора на ИМ от ответника, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени и гласни доказателства, със заключението на вещото лице по делото и с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, първоинстанционният ОС-С.З. счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

Видно от събраните по делото писмени доказателства- протокол № 55/26.05.2011г., протокол № 60/18.10.2011г., протокол № 10/28.06.2012г., протокол № 55/11.09.2003г., пълномощно № 703/07.11.2011г., писмо изх. № 1931/2002г. от 15.02.2013г. на СРС, писмо от 25.02.2013г. на Община – С.З., протокол № 55/11.09.2003г., молба от ищците от 18.03.2013г.,  молба от адв.П. от 18.03.2013г., молба от адв.П. от 29.03.2013 г., молба от Е.А. от 03.04.2013г., молба от адв.П. от 02.04.2013г., молба от адв. П. от 05.04.2013г., молба от адв. П. от 23.04.2013г., молба от адв. П. от 30.04.2013г., вписана иск. молба от 25.04.2013г.., Писмен отговор изх. №10-01-1-13659/02.12.2013г. на Община С.З., Становище от адв. А. от 20.12.201 Зг., Решение от 17.11.1993г. на СРС, Протокол за обявяване на саморъчно завещание от 11.02.1993г, Саморъчно завещание, Удостоверение за наследници № 235/27.10.1994г. на Община С.З., Протокол №9/25.07.1956г, Продавателен акт от 03.08.1910г., Записка от 13.11.1922г., продавателен акт от 13.10.1906г., Домашно продавателен акт от 22.03.1899г, Условно от 08.03.1920г., Условно от 20.04.1915г, Договор от 01.10.1921 г., Домашен акт от 20.11.1901 г., Продавателен акт от 13.10.1906г., нот. заверен документ от 13.10.1900г., Записка от 13.11.1922г, Продавателен акт от 08.10.1898г, Продавателен договор, Продавателен акт от 13.10.1905г, нот. заверен документ от 13.10.1905г, нот. заверен документ от 08.08.1898г, документ от 13.10.1906г., от 13.10.1905г, от 03.04.1898г, от 20.11.1901г., Данъчна книжка №37248 за М.Т., Извлечение от протокол №2/20.03.1996г, Протокол №9/25.07.1956г., Удостоверение за наследници №52/27.01.1994г., Скица на поземлен имот №4196/21.04.2012г, Решение №27/16.02.2011г. на АС С.З. и скица копие на действащия общ устройствен план на града, Писмен отговор изх. №10-01-1-13659/02.12.2013г. на Община С.З., Становище от адв. А. от 20.12.2013г., Решение от 17.11.1993г. на СРС, Протокол за обявяване на саморъчно завещание от 11.02.1993г., Саморъчно завещание, Удостоверение за наследници №235/27.10.1994г. на Община С.З., Протокол №9/25.07.1956г., Продавателен акт от 03.08.1910г., Записка от 13.11.1922г., продавателен акт от 13.10.1906г., Домашно продавателен акт от 22.03.1899г., Условно от 08.03.1920г., Условно от 20.04.1915г., Договор от 01.10.1921г., Домашен акт от 20.11.1901г., Продавателен акт от 13.10.1906г., нот. заверен документ от 13.10.1900г., Записка от 13.11.1922г., Продавателен акт от 08.10.1898г., Продавателен договор, Продавателен акт от 13.10.1905г., нот. заверен документ от 13.10.1905г., нот. заверен документ от 08.08.1898г., документ от 13.10.1906г., от 13.10.1905г., от 03.04.1898г., от 20.11.1901г., Данъчна книжка №37248 за М.Т., Извлечение от протокол №2/20.03.1996г., Протокол №9/25.07.1956г., Удостоверение за наследници №52/27.01.1994г., Скица на поземлен имот №4196/21.04.2012г., Решение №27/16.02.2011г. на АС С.З. и скица -копие на действащия общ устройствен план/ОУП/ на град С.З., наследодателката на ищците К. И.Ж. (майка на Д.Ж.С. и Р.Ж.С.) е наследница по завещание на С.М.Ж. (по мъж) или С.Д.Т. (по баща). С влязло в законна сила Решение по гр.д. №  630/1993г. по описа на РС- С.З., както и въз основа на документи за собственост на имотите, където са се намирали процесиите (сегашни) имоти - местността Молла Гермя, Кулов Бент и т.н., след придобиването на имотите от наследодателите на С.М.Ж., те са отнети от нея с протоколи от ТКЗС.

 

От приложените приключени гр.д. № 1931/2002 г. по описа на РС- С.З., адм. дело № 551/2010г. на Адм.съд – С.З. и гр. дело № 6540/2011г. на РС- С.З., още през 2011г. е влязло в законна сила съдебно решение по гр.д. № 1931/2002г. на РС- С.З., с което на наследниците на общата им наследодателка К. И. ***, починала на 12.12.1991г. в същия град, са били възстановени в стари реални граници свободните от застрояване части от недвижими имоти с планоснимачни № 3086 по плана от 1960г. - нива от 5 дка, III категория, в м."Кулов бент", попадаща в строителните граници на град С.З.- представляващи части от имот № 3086 - с площ съответно от 453, 62 кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 48, 53, 64, 71, 72, 77, 78 до 48, както и частта с площ от общо 2 455, 48 кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 81, 82, 96, 97, 98, 99, 101, 100, 93, 94, 89, 62, 59, 58, 65, 66, 76, 94, 105, 108, 110, 111, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 107, 106, 104 до 81, които точки са означени по трасировъчния геодезически карнет на скицата към заключението на комплексната съдебно- техническа експертиза/КСТЕ/, прието от съда в съдебно заседание от 20.07.2010г., която е подписана от съдебния състав и представлява неразделна част от съдебното решение, постановено по гр.д. № 1931/2002 г. на Старозагорски районен съд. То има силата на присъдено нещо и е задължително за всички съдилища/включително настоящия първоинстанционен ОС- С.З./, лица/ищци/ и институции/ответника/ съгласно императивните правила на чл.297- 299 от ГПК, включително за ищците/наследници/ съгласно нормата на чл.298, ал.2 от ГПК.

 

На основание на това позитивно за ищците съдебно Решение е бил изготвен Акт за непълноти и грешки и проект за създаването на Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.114, проектна площ: 8 кв. м.; Съседи: 68850.513.91,68850.513.104,68850.513.112, Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.113, проектна площ: 454 кв. м.; Съседи: 68850.513.100, Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.112, проектна площ: 2447 кв. м.; Съседи:
68850.513.100,68850.513.89,68850.513.90,68850.513.91,68850.513.114,68850.513.104,68850.513.111. Установи се по несъмнен и безспорен начин в хода на делото, че тези имоти са идентични със свободните от застрояване части от имот план. № 3086 по плана от 1960г. - нива от 5дка, III категория, в м."Кулов бент", попадаща в строителните граници на град С.З. - представляващи части от имот № 3086 - с площ съответно от 453, 62 кв.м., колорирана в светлозелено.

 

Поради което възстановените с Решението№ 858/22.08.2010г. по гр.д. № 1931/2002г. на Районен съд- С.З., потвърдено в тази му част от окончателното касационно Решение № 27/16.02.2011г. по адм.д.№ 551/2010г. по описа на Адм.съд- С.З., недвижими имоти попадат в Поземлен Имот, находящ се в гр.С.З., парк “Б.”, с идентификатор 68850.513.100 с площ от 89 047 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, съгласно скица на имота № 4196/21.04.2012г., с начин на трайно ползване: обществен парк, градина, с адрес гр.С.З., п.к. 6000, Парк “Б.”, при граници и съседи: имоти с идентификатори 6850.513.120, 68850.513.92, 68850.513.6700, 68850.513.104, 68850.513.91, 68850.513.90, 68850.513.6194, 68850.513.89, 68850.513.110, 68850.513.111. 68850.513.77, 68850.513.69, 68850.513.57, 68850.513.62, 68850.513.99, и съгласно Скица № 4196/21.04.2012г.

 

Касационното адм. Решение на Адм.съд- С.З. е влязло в законна сила на 16.02.2010г. и същото има силата на присъдено нещо съгласно императивните разпоредби на чл.296- 299 от ГПК, и е задължително не само за страните по делото и постановилия го съд/РС и АС- С.З./, но и за всички страни по настоящото първоинстанционно гр.дело/включително за ответника Община- С.З./, така и за настоящия първоинстанционен граждански ОС- С.З..

 

По делото няма искани от странитe, допускани и събирани служебно от съда никакви гласни доказателства.

 

Съгласно заключенията на съдебно-техническата експертиза /СТЕ/ /л.86- 87 от настоящото гр.д.№ 19/2013г. по описа на ОС- С.З./, се установи, че съгласно текстовата му част, границите на имотите с номера № 80 и №68, отразени върху скицата/стр.184/, върху трасировъчния карнет № 80/13.07.2010г./стр.185/ и трасировачен карнет № 62/13.07.2010г,/стр.187/,
и границите на имотите с пл.№ 80 и № 62 от "Кадастралния план за
имотите на бившите собственици" съвпадат. Вьрху приложената цветна скица /копие от актуализиран ОУП на гр.С.З./, имоти не са отразени. Процесиите имоти, отразени с № 5040002 и № 5040000 по помощния план за парк "Б." и списъците на бившите собственици
към него, са записани на името на К. И.Ж.. И видно от графичната му част/приложената цветна скица- копие от актуализиран ОУП на гр.С.З./, процесните 2 бр. имоти не са отразени в актуалния към днешна дата ОУП на гр.С.З..

В този смисъл е и допълнителното устно пояснение на вещото лице по делото в последното о.с.з. на 20.02.2014г., по делото има приложена скица и нищо не се променя от отразеното в представеното заключение. Може да се види къде попадат имотите така, както са разположени и както са идентифицирани, отговарят на това, което е показано на скицата, и те попадат в територията на границите на кадастралната карта. За района, където попада парк “Б.” и територията, която се намира извън границата на С.З., в източна посока, служи като база за възстановяване на собствеността върху имота и земеделски земи, каквито са били и през 1966г., и които са включени в регулацията на гр.С.З. в парк “Б.”. Картата е с мащаб 1:5000 и към нея няма запазен разписен списък, от който да е видно кой имот на кого е собственост. В съответствие с изискването на ЗСПЗЗ и ЗКИР трябвало да се направят помощни кадастрални планове, които да служат за база за възстановяване на собствеността. Общината възлага изпълнението им на определена специализирана фирма. Определя се местоположението на имота с тези планове, които се наричат помощни и не се одобряват, а служат за база за изработване на следващите планове и за възстановяване на собствеността. В този имот има такъв помощен план за имотите на бившите собственици и тези имоти са уточнени по този начин, и на база на това е възстановена собствеността.

 

         По делото не са искани от никоя от страните и не са събирани никакви други писмени и/или гласни доказателства.

 

Поради което и предвид всички гореизложени съображения съдът счита, че поземлените имоти са записани като собственост на ответника Община-С.З., без да има документ за собственост върху който и да от тях/нито публична, нито частна общинска собственост/ по смисъла на ЗОС. След подаване на заявление с вх.№ 94-8932/15.07.2011г. за нанасяне на имотите (поземлени имоти с проектни идентификатори 68850.513.112, 68850.513.113 и 68850.513.114) в кадастъра на гр.С.З., АГКК- гр. С.З. е отказала  попълването на имотите в кадастралната карта на града, тъй като е приела, че на основание чл.53, ал.2, изр.2 от ЗКИР, съществува висящ и нерешен спор за материално право между тях/ищците по настоящото дело/ и ответника/Община- С.З./, тъй като тя е записана като негов собственик съгласно ЗПОС и е била заинтересована страна в тази административна процедура, като е отказала да подпише Акта за непълноти и грешки.

 

При абсолютно идентичен спор като процесния, в полза на “бивши” собственици, които имат Решение на ОСЗГ/ПК/ по чл.11, ал.1 от ЗСПЗЗ и Решение на съда по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ за възстановяване на земи, за които има издаден акт за публична държавна и общинска собственост, ВКС- С. не намира пречка за възстановяване на имотите, въпреки претенцията за публична собственост, и съдът правилно е установил, че собствеността в тази хипотеза се установява към момента на влизане в сила на решението по чл.11, ал.1 от ППЗСПЗЗ, тъй като с него се засягат правата на третите лица и възниква спор за материално право. С оглед изхода на този спор ще се нанесе и възстановения имот в кадастралния план или кадастралната карта. В настоящият случай релевантния момент на установяване правото на собственост в полза на ищците е влизане в сила на решение № 1770/16.02.2009 г., от който момент се засягат правата на Д. върху имота и възниква спора за това право с ищците, а не момента на одобряване на кадастралната карта през ……….г." . Също така поради наличие на влязло в сила на ………г. съдебно решение, постановено по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ, с което са разрешени въпросите за наличие на материалните предпоставки, предвидени в ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността върху спорния имот в стари реални граници в полза на ищците съдът намира, че в настоящият случай не се прилагат разпоредбите на чл.7, ал.4 от ЗЛС, в сила от 10.03.2009 г., според които собствеността върху имоти публична държавна собственост не подлежи на възстановяване."          И също така, че са неоснователни доводите на жалбоподателя за неправилност на въззивното решение, тъй като към момента на одобряване на кадастралната карта на /населено място/ през 2006 г. ищците не са доказали да са собственици на спорния имот. Според жалбоподателите решение № 1770/16.02.2009 г. на ОСЗ /населено място/, с което е възстановено правото на собственост на ищците върху процесния имот е постановено в по-късен момент, поради което към момента на одобряване на кадастралната карта от 2006г. ищците не се легитимират като собственици на имота."

 

По делото се установи и доказа по несъмнен начин, че в АГКК- С.З. не се съдържат данни на какво основание(с какъв акт) ответната Община- С.З. е била станала собственик на твърдените от нея процесни недвижими имоти.

 

Документи за такава придобиване на такава общинска собственост/публична или частна/ не бяха представени от ответника в хода на съдебното дирене по настоящото първоинстанционно гражданско дело.

Действително, процесиите имоти са със статут на публична общинска собственост/ПОС/ и съществува законова забрана в чл.7, ал.4 от ЗОС за възстановяване на такъв вид земя, тъй като това са поземлени имоти, които са собственост на Община- С.З. съгласно АПОС. Общината черпи правото си на публична общинска собственост/ПОС/ от прякото действие на закона, тъй като придобиването на собствеността върху посочените имоти настъпва по право съгласно § 7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.61, ал.2 и 4 от ЗУТ.

Тези законови разпоредби са влезли в законна сила съответно на  :

1/ 30.06.1995г.- § 7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА.

2/ 01.06.1996г.- чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС.

3/ 31.03.2001г.- чл.61, ал.2 и 4 от ЗУТ.

 

В тази връзка Акта за публична общинска собственост/АПОС/ е издаден  от ответника Община- С.З. само като свидетелстващ писмен документ, материализиращ нормативното право на собственост на публично- правния субект/Общината/ върху недвижими имоти, попадащи в зелената площ на гр.С.З.- по- рано наричания парк ”Б.”, преименуван междувременно в парк “Загорка” съгласно т.3 от Протокол № 60/18.10.2011г. на Общински съвет- гр.С.З./л.7 от настоящото дело/, което следва да се вземе предвид както от страните по делото, така и от настоящия решаващ съд.

 

Наред с това с Решение № 1069/11.09.2003г. на Общ. съвет- С.З. са били определени границите на парк "Б." в гр.С.З., и земеделските земи, подлежащи на възстановяване на предишните им собственици или на техните наследници/какъвто е процесния случай/. Видно от горепосоченото решение, процесния имот попада в част от парк "Б."/”Загорка”/, в границите по Вариант № 2/л.8 от делото/, който в целостта си представлява публична общинска собственост/ПОС/. От приложените Решения № 1158/26.05.2011г. № 1333/18.10.2011г., № 283/28.06.2012г. на Общински съвет- С.З., както и извадка от ОУП на гр.С.З. е видно, че процесния имот попада в границите на парка, който е публична общинска собственост/ПОС/.

 

Поради гореизложеното съдът счита, че е било установено и доказано по несъмнен начин в хода на съдебното следствие по това гражданско дело, че ответника Община- С.З., ул. „Цар Симеон Велики" № 107, БУЛСТАТ- 000818022 Ю не е собственик на тези 2 бр. процесни части от недвижими имоти, че те остават в чертите на парк “Б.”/”Загорка”/ въпреки частичното му редуциране, а  всички 5 бр. ищци по делото- Д.С.Ж. от гр.С.З., Ж.Л.А. от гр.П., и А.К.А., Л.Е.А. и С.Е.А./***/, всички те с общ съдебен адрес в гр.С., чрез адв.Л.Е.А. ***/лично и като ответник/, са собственици по наследство на процесните 2 бр. части от недвижими имоти, подробно описани в ИМ, че те са свободни от застрояване, и всички те се намират в чертите на гр.С.З..

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.124, ал.1 от ГПК във вр. с чл.53, ал.2 от ЗКИР, първоинстанционният ОС- С.З. счита, че  исковете се явяват изцяло основателни и доказани, и следва да се уважат напълно, ведно с всички законните последици от това.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение може да се обжалва в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.С.З. пред въззивния му Апелативен съд- гр.П..

 

         Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.124, ал.1 от ГПК във вр. с чл.53, ал.2 от ЗКИР, първоинстанционният Окръжен съд- гр.С.З.

 

Р      Е      Ш      И :

 

         ПРИЕМА за установено по отношение на ответника Община- С.З., бул.„Цар Симеон Велики" № 107, БУЛСТАТ- 000818022 Ю, недвижимите имоти с проектни идентификатори 68850.513.112 и 68850.513.113 по планът на гр.С.З., представляващи възстановени в стари реални граници свободните от застрояване части от имот план. № 3086 по плана от 1960г. - нива от 5 дка, III категория, в м."Кулов бент", попадаща в строителните граници на град С.З.- представляващи части от имот № 3086 - с площ съответно от 453, 62 кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 48, 53, 64, 71, 72, 77, 78 до 48, както и частта с площ от 2 455,48 кв.м., колорирана в светлозелено, по контура между точките №№ 81, 82, 96, 97, 98, 99, 101, 100, 93, 94, 89, 62, 59, 58, 65, 66, 76, 94, 105, 108, 110, 111, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 107, 106, 104 до 81, които точки са означени по трасировъчния геодезически карнет към скицата към заключението на комплексната съдебно- техническа експертиза, прието от съда в съдебно заседание от 20.07.2010г., която е подписана от съдебния състав и представлява неразделна част от съдебното решение по гр.д. № 1931/2002 г.  на Старозагорски районен съд, влязло в законна сила на 16.02.2011г., и на Акта за непълноти и грешки и проект за създаването на Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.114, проектна площ: 8 кв. м.;Съседи: 68850.513.91,68850.513.104,68850.513.112, Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.113, проектна площ: 454 кв.м.; Съседи: 68850.513.100, Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.112, проектна площ: 2447 кв. м.; Съседи:
68850.513.100,68850.513.89,68850.513.90,68850.513.91,68850.513.114,68850.513.104,68850.513.111., и са собственост по наследство на ищците по настоящото дело- общо 5 бр. пълнолетни български граждани- всички те с общ съдебен адрес в гр.С., ул.”Граф Игнатиев” № 1, ет.2, ап.4- адв.Л.А. ***, както следва :

1. А.К.А.- ЕГН **********,***,

2. Ж.Л.А.- ЕГН **********, гр.П.- 4000,  ,

3. Д.С.Ж.- ЕГН **********,***, 4. Л.Е.А.- ЕГН **********,***, и

5. С.Е.А.- ЕГН **********,***.

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.З. пред Апелативен съд- гр.П..

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :