О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 275                                 12.03.2014 г.               град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,  Гражданско отделение,  Четвърти състав

На дванадесети март 2014 г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело 111 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

         Производството е на основание чл.105 във вр. с чл.113 и във вр. с чл.108, ал.1 от ГПК във вр. с чл.287, ал.1 от КЗ и във вр. с § 1, т.1 от ДР на КЗ.

 

         Производството по делото е образувано въз основа на Искова молба с вх.№ 9978/16.08.2013г. от малолетния български гражданин Х.Д.А. *** против ЮЛ “Гаранционен фонд”/ГФ/ със седалище и адрес на управление в гр.София, за заплащане на парично обезщетение в размер на 80 000 лв., ведно със законната лихва от датата  на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и на разноските по делото.

        

         Съдът счита, че ищеца не се явява “потребител на застрахователни услуги” по смисъла на § 1, т.1, пр.4 от ДР на КЗ, тъй като тя е друго лице, за което са възникнали директно права по застрахователни договор, тъй като  видно от събраните до момента документи по делото същия няма сключен  официален писмен договор с някой застраховател, а е само пострадал от ПТП, извършено от едно друго- трето физическо лице, което е поискано за конституиране като трето лице- помагач по делото от ответника ГФ- София.

 

         С оглед на изложеното процесният облигационен иск не е “иск на потребител” по смисъла на чл.113 от ГПК, поради което за ищеца не е налице привилегированата разпоредба за разглеждане на иска пред настоящия първоинстанционен съд постоянния и настоящия му адрес, какъвто се явява настоящия ОС- Ст.Загора по смисъла на § 1, т.1, пр.4 от ДР на КЗ. А самият ответник ГФ- София съгласно изричната разпоредба на чл.287, ал.1 от КЗ е ЮЛ със седалище и адрес на управление в гр.София, и няма свои поделения и клонове в страната.

 

Съдът счита, че са налице общите правила на чл.105 във вр. с чл.104, т.4, пр.1 и чл.113 във вр. с чл.108, ал.1 от ГПК, като такъв първоинстанционен съд по правилата на местната и родовата подсъдност се явява СГС- гр.София по седалището и адреса на управление на ответния ГФ- София.

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви съдът счита, че следва да прекрати пред себе си производството по това дела и да го изпрати на надлежния първоинстанционен СГС- гр.София за разглеждане на предявените искове.

 

         Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито заседание, може да се обжалва от страните, с частна жалба  в 1- седмичен срок от връчването му , чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр. Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд  - гр.Пловдив по правилата на чл.121 от ГПК.

 

         Ето защо предвид всички гореизложени сьображения и на основание чл.105 във вр. с чл.113 и във вр. с чл.108, ал.1 от ГПК във вр. с чл.287, ал.1 от КЗ и във вр. с § 1, т.1 от ДР на КЗ, първоинстанционният Старозагорски окръжен съд

 

   О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА          пред себе си производството по първоинстанционното гражданско дело  № 111/2013 г. по описа на Окръжен съд – гр.Стара Загора.

 

         ИЗПРАЩА  прекратеното гр.дело № 111/2013г. по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен Софийски градски съд- гр.София.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1 – седмичен срок от връчването на препис от настоящето Определение на всяка от страните, чрез Окръжен съд – гр.Стара Загора Апелативен съд- гр. Пловдив.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :