О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 256                            10.03.2014 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети март                                                                                Година 2014

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 5 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Образувано е по Искова молба от Ж.Т.П. от гр.С.З., против ответника М.Н.С. /неин син/, с искане за поставянето му под пълно запрещение, ведно със законните последици от това.

 

Със свое определение от 25.02.2014 г. е оставена без движение ИМ по гр. д. № 5/2014 г. по описа на ОС - гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани следните нередовности:

1. да представи платен документ за внесен депозит 150 лв. по депозитната сметка на ОС Стара Загора в КТБ АД клон Стара Загора за назначаване на адвокат за особен представител на ответника, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищеца, а производството по делото прекратено.

 

Съобщението за това е връчено лично на ищеца на 27.02.2014 г., поради което законният едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл на 06.03.2014 г., /четвъртък, работен ден/.

 

Тъй като ищеца не е изпълнил определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ в дадения му за това едноседмичен срок, съдът намира, че производството по гр. дело № 5/2014 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Това е така, защото: Назначаването на особен представител на ответника е процесуално действие, което следва да се извърши по силата на закона, при наличието на предпоставките за това. Конкретния случай е точно такъв - внасянето на възнаграждението за особен представител на ответника е по същество предпоставка за движение на делото. То не е действие по искане на някоя от страните или по инициатива на съда. Възнаграждението за особен представител на ответник при противоречиви интереси между представел и представляван всъщност представлява разноски, приравняващи се на държавна такса. Разпоредбата на чл. 128, т.2 от ГПК сочи, че разноски, когато такива са възложени на страната и тя следва да ги плати преди извършване на определени процесуални действия, са приравнени на държавната такса.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 128, ал. 1, т. 2 и 3 от ГПК, във връзка с чл. 129 от ГПК, съдът

 

                                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5 по описа за 2014 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищеца, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.С.З. пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….