Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 103                     18.03.2014 г.                   град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,ТРЕТИ граждански състав

на 18.03.2014г.

в закрито заседание в следния състав:

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                       

Секретар Павлина Г.

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 1115 по описа за 2010 г.,за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл. 247, ал. 1, и ал.4 от ГПК /2008г/.

        

         Постъпила е молба от ответницата Р.Ч.Т., в която се посочва, че въз основа на влязлото в сила Решение № 316/13.11.2013 год., постановено по гр.дело № 402/2012 г. на ВКС на РБ за поправка на очевидна фактическа грешка /ОФГ/ , била поправена допуснатата ОФГ в съдебно Решение под № 72/29.07.2013 год. Същата ОФГ била допусната и в издадения изпълнителен лист въз основа на това Решение.

 

В издадения изпълнителен лист неправилно било посочено, че обезщетението за забавата се дължи от 27.09.2009 год., като правилно било същото да се дължи от 07.09.2010 год. въз основа на поправеното Решение на ВКС. Същото Решение по гр. д. № 402/2013 г. било влязло в законна сила. Моли съда да обезсили изпълнителния лист, издаден по гр.дело № 1115/2010 година, по описа на СТОС и да се издаде нов такъв съгласно поправеното Решение на ВКС или алтернативно да се допусне поправка на ОФГ като вместо неправилно посоченото в изпълнителния лист считано от 27.09.2009 год. да се впише и чете “считано от 07.09.2010 год.”.

 

По направеното искане за обезсилване на изпълнителен лист,  съдът намира, че:

 С Решение под № 316/13.11.2013 год., постановено по гр.дело № 402/2012 г. на ВКС на РБ за поправка на очевидна фактическа грешка ВКС е ДОПУСНАЛ ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка на постановеното по това дело решение № 72 от 29,07.2013 г., като в текста на диспозитива вместо текста „както и обезщетение за забава в размер на законния лихвен процент, считано от 27.09.2009 г. до окончателното изплащане на главницата" ДА СЕ ЧЕТЕ текста „както и обезщетение за забава в размер на законния лихвен процент, считано от 07.09.2010 г. до окончателното изплащане на главницата".

 

Съдът намира, че изпълнителният титул, въз основа на който е издаден процесния изп. лист от 18.09.2013 год. е поправен, като е допусната поправка на ОФГ от съда, който е постановил това Решение, а именно ВКС на РБ. В тази връзка първоинстанционният съд също следва да допусне въз основа на това Решение на ВКС поправка на ОФГ, като текстът в диспозитива на Изпълнителния лист следва да се поправи, както следва: вместо текста „както и обезщетение за забава в размер на законния лихвен процент, считано от 27.09.2009 г. до окончателното изплащане на главницата" СЛЕДВА ДА СЕ ЧЕТЕ текста „както и обезщетение за забава в размер на законния лихвен процент, считано от 07.09.2010 г. до окончателното изплащане на главницата".

        

         Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл. 406, ал.2, във връзка с чл.247, ал.1, предл.1 от ГПК първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

Р    Е    Ш    И  :

 ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в изпълнителен лист от 18.09.2013 год., издаден въз основа на Решение № 72/29.07.2013 год. по гр. дело № 402/2012 год. по описа на ВКС на БР и по гр.д. № 1115/2010г. по описа на Старозагорския окръжен съд, като вместо вписаното в текста „както и обезщетение за забава в размер на законния лихвен процент, считано от 27.09.2009 г. до окончателното изплащане на главницата" ДА СЕ ЧЕТЕ текста „както и обезщетение за забава в размер на законния лихвен процент, считано от 07.09.2010 г. до окончателното изплащане на главницата".

        

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на страните чрез Окръжен съд-гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :