Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 113                               21.03.2014 г.             град  Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и първи март 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1046 по описа за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.247, ал.1, 3 и 4 във вр. с чл.223 във вр. с чл.250, ал.3 във вр. с чл.248, ал.3 във вр. с чл.78, ал.1- 3 от ГПК.

 

         Постъпила е писмена Молба вх.№ 8147/01.04.2013г./л.193 от делото/ от ищеца, с искане за допълнително произнасяне на съда относно искането им по чл.248, ал.2 от ГПК за заплащане на разноските по делото, по което съдът не се е произнесъл в своето Решение по съществото на спора.

 

         Постъпила е писмени Молби вх.№ 8438/09.07.2013г./л.196 от делото/ ответникът ЗК”Лев инс”- АД- София е поискал съдът да му присъди юрисконсултско възнаграждение по делото с оглед отхвърлителната част от съдебното си решение. По- късно с Молба вх.№ 8647/12.07.2013г./л.199 от делото/ той иска съдът да допълни по реда на чл.250 от ГПК своето Решение, като посочи в диспозитива си, че решението е постановено с участието на трето лице- помагач, и в отношенията с привляклата го ответна страна, установеното в мотивите на Решението е задължително за третото лице съгласно чл.223 от ГПК.

 

Впоследствие с уточняваща Молба вх.№ 13159/28л10л2013г./л.219 от делото/ ответникът поддържа искането си съдът да му присъди юрисконсултско възнаграждение съразмерно с отхвърлената част от иска съгласно чл.78, ал.8 от ГПК.

 

По всички тези Молби по чл.230, чл.248, чл.250 от ГПК е проведена съответната процедура по чл.250, ал.2, изр.1 и съответно по чл.248, ал.2 от ГПК, като никоя насрещна страна не е подала какъвто и да е писмен Отговор в законния 1- седмичен срок.

Наред с това с оглед направените искания са от такова естество, което не налага насрочване на делото за ново открито съдебно заседание съгласно разпоредбата на чл.250, ал.2, изр.2 от ГПК, поради което настоящия първоинстанционен ОС- С.З. следва да се произнесе с настоящото Определение в закрито съдебно заседание.

 

След като се запозна с изложеното в Молбите и с постановеното Решение, и като взе предвид приложимите по случая материално- правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

1.Видно от последния абзац от Мотивите на постановеното по делото първоинстанционно Решение № 248/19.06.22013г./л.185 от делото/, там изрично е записано : “Съгласно законовите разпоредби на чл.218- 233 от ГПК, настоящото съдебно Решение има установително действие в отношенията между третото лице и насрещната страна”. Поради което съдът счита, че този абзац от Мотивите на Решението изпълнява изискванията на чл.223, ал.1 във вр. с ал.2, изр.1, пр.2 от ГПК, и не е задължително да се изписва и в отделен Диспозитив. Но за да няма допълнителни оплаквания от която и да от страните по делото, не е налице никаква процесуална пречка това да се възпроизведе и в отделен Диспозитив на това съдебно Решение по делото.

 

2.В тази връзка съдът сам констатира, че следва да се допусне поправка на неволно допусната очевидна фактическа грешка във второто число на втората цифра от последния диспозитив на Мотивите, където вместо погрешно изписаното “233” следва да се чете правилното “223” от ГПК, тъй като чл.233 от ГПК очевидно се отнася до “отказ от иск”, и няма никаква връзка с третото лице- помагач и самото Решение.

 

3.Ищецът е направил по делото пред настоящата първа съдебна инстанция следните разноски, подробно описани в Списъка им по чл.80 от ГПК/л.7 от делото/- за адвокатски хонорар- 1 500 лв. и за вещо лице- 340 лв.- или общо разноски в размер на 1 940 лв. Поради което с оглед  частичното уважаване на иска му против ответника, следва ответникът на осн. чл.78, ал.1 във вр. с чл.80 от ГПК да бъде осъден да му заплати ½ част пропорционално за направените разноски по делото сумата 970 лв., ведно с всички законни последици от това.

 

4.Аналогично ответникът има право на основание чл.78, ал.2 и ал.8, пр.1 във вр. с чл.80 от ГПК да получи от ищеца дължащите му се пропорционално разноски за ½ част от юрисконсултско възнаграждение в размер на общо 1 050 лв. съгласно чл.7, ал.2, т.4 от Наредбата на минималните адвокатски възнаграждение на ВАС- София от 2004г.

 

 

С постановеното от настоящия съд като частично позитивно за ищеца първоинстанционно Решение съдът е уважил в значителна степен предявените/50 % по размер/ искове против ответник и съответното му трето лице- помагач, като Решението на ОС- С.З. не е окончателно, то е още висящо като обжалвано с въззивна жалба, и не е влязло в законна сила съгласно чл.296 от ГПК.

 

Поради което съдът счита, че исканията на страните са основателни, обосновани и доказани, и следва да се уважат, ведно със законните последици от това

  

Настоящото допълнително съдебно Решение, постановено в закрито заседание, следва да се връчи по надлежния ред на всяка от страните и на третото лице- помагач.

 

Това допълнително Решение може да се обжалва от всяка от страните и от третото лице- помагач в общия 2- седмичен срок от връчването му по правилата на чл.250, ал.3 и чл.248, ал.3, изр.2 във вр. с чл.258- 259, ал.1 от ГПК, чрез настоящия  първоинстанционен ОС- С.З. пред въззивния му ПАС- П..

 

         Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.247, ал.1, 3 и 4 във вр. с чл.223 във вр. с чл.250, ал.3 във вр. с чл.248, ал.3 във вр. с чл.78, ал.1- 3 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

Р   Е   Ш   И  :

 

         ДОПЪЛВА диспозитивите на своето Решение № 248/19.06.2013г., като постановява нов диспозитив :

 

РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на третото лице- помагач Н.Т.П.- ********** и в отношенията му с привляклата го страна- ответника ЗК„ЛЕВ ИНС" АД - ЕИК 121130788- със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 41, установеното в мотивите на Решението е задължително за третото лице- помагач”.

 

         ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка във второто число на втората цифра от последния диспозитив на Мотивите на Решението, където вместо погрешно изписаното “233” следва да се чете правилното “223” от ГПК.

ОСЪЖДА ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД - ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 41 да заплати пропорционално разноските по делото съобразно уважената част от исковете в размер на общо 970 лв./деветстотин и седемдесет лева/ на малолетния ищец И.Т.Г.- ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител Т.Д.Г.- ЕГН **********- и двамата от ***, и двамата със съдебен адрес в гр. Стара Загора, ул.„Х.Д.Асенов " № 119, ет.1, офис 1, тел. 042/648-026, 0887/433-296 чрез адв. Ж.З. ***.

 

ОСЪЖДА малолетния ищец И.Т.Г.- ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител Т.Д.Г.- ЕГН **********- и двамата от ***, и двамата със съдебен адрес в гр. Стара Загора, ул.„Х.Д.Асенов " № 119, ет.1, офис 1, тел. 042/648-026, 0887/433-296 чрез адв. Ж.З. ***, да заплатят на ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД - ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 41 пропорционално разноските по делото за юрисконсултско възнаграждение съобразно отхвърлената  част от исковете в размер на общо  1 050 лв./хиляда и петдесет лева/.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ може да се обжалва по общия ред в 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните и третото лице- помагач, с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.З. пред Апелативен съд- гр.П..

 

 

                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :