Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 100 /14.03.2014 г.                  Година 2014                Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               ­­ІІ   Граждански състав

На шести март                                                                                         Година 2014

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                          Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                 2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар  С.С.

прокурор ……………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1498 по описа за 2013 година.

 

          Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

  Делото е образувано по постъпила въззивна жалба от адв. Д.Г. от АК-Х., като пълномощник на въззивника В.М.П., с която обжалват решение № 460/04.10.2013г., постановено по гр. дело № 1193/2013г., описа на К. районен съд в частта, в която се отхвърля иска за делба като недоказан за подробно описаните движими вещи, както и въззивника да заплати по сметка на РС-К. сумата от 100 лева – представляваща държавна такса и направените от въззиваемата Г.С.Р. деловодни разноски в размер на 80 лева.

 

Считат, че постановеното първоинстанционно решение от РС-К. е неправилно, незаконосъобразно и постановено при допуснати съществени нарушения на материалния закон, като съдът е постановил решението си и в противоречие на чл. 7, изр. 2 ГПК – където законодателят е записал, че “съдът съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа и правна страна”…”съдът осигурява на страните равна възможност да упражняват предоставените им права”, като следва съдът следва да приложи закона еднакво спрямо за всички, като считат, че в случая първоинстанционния РС-К. е отказа да допусне свидетели за установяване на обстоятелствата по делото, не съдействал на ищеца за изясняване на делото.

 

Въззивникът чрез процесуалният си представител адв. Д. Г. моли, да се уважи подадената въззивна жалба и отмени атакуваното решение на РС-К. в частта, с която се отхвърля предявения иск за делба в подробно описаните движими вещи, като недоказан, както и да бъде отменено решението на районния съд в частта му,  с която въззивникът В.П. е осъден да заплати по сметка на РС сумата от 100 лева, представляваща държавна такса и да заплати на ответницата направените от нея деловодни разноски в размер на 80 лева.

 

Не прави искане за събиране на нови доказателства.

 

Претендират за присъждане на направени разноски по делото, съобразно представения списък на разноските в последното съдебно заседание.

 

В законоустановеният срок е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от Г.С.Р. чрез пълномощника си адв. С.Б.,  с който оспорват изцяло посочената въззивна жалба, като несъстоятелна и неоснователна, а изложените в нея оплаквания  считат за необосновани, неистинни и неверни, поради което молят въззивната жалба да бъде отхвърлена изцяло от въззивния съд като неоснователна, а обжалваното решение да бъде потвърдено и оставено в законна сила в обжалваната му част, защото постановеното решение е правилно обосновано и законосъобразно.

Претендират за присъждане на направените разноски пред въззивната инстанция за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 250 лева за подаване настоящоия писмен отговор, съгласно приложения към него договор за правна защита и съдействие под № 056638/29.11.2013г.

 

Считат, че изложеното във въззивната жалба не отговаря на истината, че неправилно съдът е счел правата на въззивника за преклудирани по отношение на искането за събиране на доказателства относно претендираните за допускане до делба движими вещи във второто по ред открито съдебно заседание, проведено на 01.10.2013, когато в първото съдебно заседание на 24.07.2013г. не са направени никакви доказателствения искания от страна ищеца, сега въззивник, като такива не са поискани и с исковата молба. Считат, че правилно първоистнанционният съд е санкционирал процесуалното бездействие на страната по делото  с отхвърляне на предявените от нея искове като неоснователни и недоказани относно движими вещи, за които ищеца не сочи никакви доказателства, а ответника-въззиваем твърди, че не съществуват.

 

Молят да бъде оставена без уважение подадената въззивна жалба и потвърдено постановеното първоинстанционно решение на РС- К. в обжалваната част, което е правилно, обосновано и законосъобразно, ведно с всички законните последици.

 

Не правят искане за събиране на нови доказателства.

 

Претендират за присъждането на направените по делото разноски.

 

          Въззивникът В.М.П. редовно и своевременно призован, явява се лично и с пълномощника си адв. Г., като вземат становище, че въззивната жалба се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, а обжалваното решение в атакуваната му част следва да бъде отменено в тази му част, ведно с всички законни последици от това.

 

          Въззиваемата Г.С.Р. редовно и своевременно призована, не се явява, а вместо нея се явява адв. Б., който взема становище по въззивната жалба на жалбоподателя и че същата се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, по съображенията подробно изложени в съдебно заседание и по съществото на делото от 06.03.2014г.

 

          Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

 

Предявен е иск  е за делба на движими вещи, с правно основание чл. 341 и сл. от ГПК.

 

Въззивният съд намира, че правилно е била установена фактическата обстановка пред първоинстанционния съд, като в тази насока видно от решение от 13.07.2011г. постановено по гр. дело № 1257/2011г. по описа на РС-К., че страните по делото са бивши съпрузи, като бракът им е прекратен с развод, с влязло в законна сила решение.

 

Видно от свидетелство за регистрация на МПС на името на въззиваемата е регистриран лек автомобил марка „С." с рег. № . с № на рама …..№ на двигател ….,цвят зелен . Страните не спорят, че тази вещ е придобита по време на брака с общи средства и поради това е съпружеска имуществена общност. По отношение на автомобила първостепенният съд е приел, че предявеният иск за делба е основателен и доказан и следва да бъде уважен, като делбата се допусне при равни за страните дялове, тъй като с прекратяването на брака с развод се прекратява бездяловата съпружеска имуществена общност и между страните се създава обикновена съсобственост, при която съгласно чл.28 от СК дяловете на съпрузите са равни.

 

Първоинстанционният съд с решението си по делото е уважил предявеният иск само по отношение на същия лек автомобил, като по отношение на всички останали движими вещи искът е бил отхвърлен.

 

В тази насока пред въззивният съд, са били допуснати и разпитани двама свидетели – М.В.П. и М.Н. Петков. Видно от показанията на първия разпитан свидетел П. и баща на въззивника,  синът му като напуснал семейното жилище след това сам се справял с всички трудности. По стечение на обстоятелствата неговия тъст купил апартамент, който бил празен. По-нататък синът му теглил един кредит от около 4 000  лева, с който въззивника закупил лек автомобил. След около една – две години, синът теглил още един кредит, с който следвало да обзаведат апартамента. Лично той като негов родител му помагал да ремонтира и обзаведе апартамента. Свидетелят обяснява, че за хола в апартамента бившите съпрузи закупили ъглов диван зелен на цвят, холова маса, два броя табуретки и холова секция. Също закупили и килими и други неща. Свидетелят си спомня, че в хола имали и климатик, който бил подарен от неговата майка за семейството на сина му. Също така свидетелят си спомня, че в детската стая обзавеждането било закупено от него и съпругата му, като в детската  стая имало ъглова спалня, малка секция, бюро и стол за ученика, както и конвекторна печка купена от сина му. В спалнята се намирала класическа спалня с две нощни шкафчета, малък скрин и гардероб, в кухнята имало ъглов диван, маса с четири стола, мивка с надстройка, хладилник, печка, като пералнята била монтирана в мокрото помещение, а печката на терасата. Фурната била марка “Самсунг”, като имоло и микровълнова печка. В кухнята имало килим, и пътеки в коридора. В кухнята оборудването било полска изработка. Свидетелят обяснява, че движимите вещи се намират в апартамента находящ се в гр.- К., ж.к. “Изток”, под бензиностанция “Шел”. Видно от показанията на втория свидетел М.Н. апартамента бил закупен от тъста на въззивника, а обзавеждането и ремонта на апартамента били извършени от В., който изтеглил два кредита от банката. Първият кредит бил от 4 000 лева изтеглен през 2007г., след това той теглил и втори кредит от 8 000 лева, като с първия кредит закупили семейния автомобил, а с втория кредит В. направил ремонта и закупил обзавеждането на апартамента. Свидетелят обяснява, че в хола имало холова маса, две табуретки и климатик. В спалнята имало спалня със скрин, а в кухнята имало кухненско обзавеждане, маса и столове. Също така В. бил закупил и два бойлера, а в детската стая имало секция с ъглов диван, маса за компютъра и стол. Имали закупени пералня, печка и хладилник. Свидетелят знае, че тези движими вещи се намирали в жилището, които било закупено от тъста на В.. Свидетелят не може да посочи точен адрес, но знае, че апартамента се намира в гр.- К., до бившето предприятие “Р.”.

 

От показанията на тези двама свидетели става ясно, че процесните движими вещи – предмет на делбата са придобити от бившите съпрузи по време на брака им. Същите движими вещи са конкретизирани и уточнени по вид и характерни особености в уточняващата молба на ищеца, депозирана пред първоинстанционния съд с вх. № 8182/08.07.2013г. /на л.30 от първоинст. дело/. Тъй като в хода на производството и пред двете съдебни инстанции не се установи по-голям принос на никой от съпрузите в придобиването на тези движими вещи, а и не е предявен иск от страните в този смисъл или направено искане в тази насока в хода на делбеното производство по първата фаза на делбата, въззивният съд счита, че делбата на тези движими вещи следва да бъде допусната при квоти по ½ ид. част за всеки от съделителите.

 

Относно държането на процесните движими вещи от показанията на разпитаните двама свидетели се установява, че действително същите движими вещи се намират в семейното жилище на бившите съпрузи. Видно от представеното и прието като доказателство по делото от първоинстанционния съд влязло в сила решение от 13.07.2011г., постановено по гр. дело № 1257/2011г., семейното жилище на бившите съпрузи се намира в гр.- К., ул. “М.” № . вх. ., ет. ., ап. . и неговото ползване е предоставено на въззиваемата Г.С. П., където се намират и процесните движими вещи. Същото фактическо положение е записано както в мотивите на това решение, така и в неговия диспозитив. В тази насока се налага категоричният извод, че процесните движими вещи се намират на посочения адрес в гр.- К., ул. “М.” № ., вх. ., ет. . ап. .. Въпреки че двамата свидетели не посочиха точен адрес на апартамента, същите са обяснили неговото местоположение, поради което съдът приема, че става въпрос за същия апартамент.

 

         В тази връзка настоящата инстанция намира, че Районният съд неправилно е отхвърлил предявеният иск в тази му част относно процесните  движими вещи, находящи се в семейното жилище в гр.- К., ул. “М.” № ., вх. ., ет. . ап, поради което обжалваното решение следва да бъде частично отменено в тази му част, относно същите движими вещи като неправилно и незаконосъобразно в тази му част, както и в частта му за присъдените разноски, съразмерно уважената и отхвърлената част от иска и въззивният съд следва да уважи предявеният иск, относно същите процесни движими вещи, като делбата бъде допусната по ½ ид. части за всеки от съделителите и страни по делото.

 

Въззивният съд намира, че също така обжалваното решение на РС гр.К. се явява неправилно и в частта му за разноските, тъй като на практика и с оглед на гореизложените подробни съображения и доводи се уважава иска на ищеца по отношение на останалите движими вещи, предмет на делбата, като на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 273, ал.1 ГПК въззиваемата следва да бъде осъдена да заплати на въззивника направените от последния разноски по делото пред въззивната инстанция, тъй като се уважава въззивната жалба на жалбоподателя, общо в размер на 300 лева, от които 50 лева - за държавна такса за завеждане на въззивната жалба, както и сумата от 250 лева - адв. възнаграждение за един адвокат пред въззивната инстанция - адв. Г. за процесуално представителство по настоящото производство.

 

На основание чл.355, във вр. с чл.78 и във вр. с чл.273 от ГПК и чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК всеки един от съделителите следва да бъде осъден да заплати  по сметка на Окръжен съд – С. съответната държавна такса върху стойността на дела му от 4%, като общата стойност на движимите вещи допуснати до делба в настоящото производство възлиза на 8 000 лева, съобразно показанията на горепосочените двама свидетели. Всеки един от съделителите следва да заплати държавна такса от 160 лева, по сметка на Окръжен съд – гр. С..

     Водим от горното, съдът

 

                                                    Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ отчасти решение № 460/04.10.2013г., постановено по гр. дело № 1193/2013г., по описа на Районен съд - гр.- К. в частта, в която РС-К. е отхвърлил иска за делба в останалата му част по отношение на следните движими вещи: портманто,  2 броя плафониери,   климатик марка “Осака “ - ъглов 12, абажур, секция ”Д.”, диван холов “Нора”, холова маса “Д.”, килим персийски, легло с матрак, конвекторен радиатор “Адакс”, секция, бюро, скрин модел “КИМ”, компютър модел “НР”, гардероб модел “КИМ”, легло модел “160 КИМ”, матрак модел “Сан Ремо” 160/200, скрин модел “КИМ”, кухненско обзавеждане марка “Моби”, трапезна маса модел “Камелия”, 4 бр. столове модел “Троян”, мивка с кран, холов диван модел “Нели” – жакард, хладилник марка “Електролукс”, микровълнова печка марка “Самсунг”, абажур, килим персийски, прахосмукачка марка “Зануси”, прахосмукачка марка “Ел Джи”, готварска печка комбинирана на газ и ел. енергия марка “Индезит”, плафониера, бойлер 15 л., пералня марка “Зануси”, бойлер  и шкаф, както и в частта, относно присъдените разноски по делото, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в тези  му части и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

  Допуска съдебна делба на прекратена съпружеска имуществена общност между В.М.П. с ЕГН ********** *** и Г.С.Р. с ЕГН ********** ***, при дялове по 1/2 /една втора/ идеална част за всеки от тях на придобитите по време на брака движими вещи, а именно: портманто,  2 броя плафониери,   климатик марка “Осака “ - ъглов 12, абажур, секция ”Д.”, диван холов “Нора”, холова маса “Д.”, килим персийски, легло с матрак, конвекторен радиатор “Адакс”, секция, бюро, скрин модел “КИМ”, компютър модел “НР”, гардероб модел “КИМ”, легло модел “160 КИМ”, матрак модел “Сан Ремо” 160/200, скрин модел КИМ, кухненско обзавеждане марка “Моби”, трапезна маса модел “Камелия”, 4 бр. столове модел “Троян”, мивка с кран, холов диван модел “Нели” – жакард, хладилник марка “Електролукс”, микровълнова печка марка “Самсунг”, абажур, килим персийски, прахосмукачка марка “Зануси”, прахосмукачка марка “Ел Джи”, готварска печка комбинирана на газ и ел. енергия марка “Индезит”, плафониера, бойлер 15 л., пералня марка “Зануси”, бойлер  и шкаф, които се намират в държане на Г.С.Р., ЕГН **********,***.

 

ОСЪЖДА Г.С.Р. ЕГН ********** ***, да заплати на В.М.П. ЕГН ********** ***, сумата 300 /триста/ лева, представляваща направените от последния разноски по делото.

 

ОСЪЖДА В.М.П. ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на С. окръжен съд сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща дължимата държавна такса, върху стойността на дела му допуснат до делба.

 

ОСЪЖДА Г.С.Р. ЕГН ********** ***, п.6, да заплати по сметка на С. окръжен съд сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща дължимата държавна такса, върху стойността на дела й допуснат до делба.

 

          ОБЯВЯВА НА СТРАНИТЕ, че решение № 460/04.10.2013г. по гр. дело № 1193/2013г., по описа на Районен съд - гр.- К. е влязло в сила в останалата му част.

 

           Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните, пред ВКС на РБ, чрез ОС-С., при наличието на касационните основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                         

 

   2.