Р Е Ш Е Н И Е

 

 

номер 84                                       04.03.2014 година                        град Стара Загора

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                     Втори граждански състав

На пети февруари                                                                                          2014 година

В открито заседание в следния състав: 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. АНТОНИЯ ТОНЕВА

2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

при секретар П.Г., като разгледа докладваното от младши съдия Цветанов, въззивно гражданско дело номер 1524 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 – 273 от ГПК.

 

Образувано е по въззивни жалби от В.Г.К. и И.Д.К., чрез адв. К. ***, от И.Д.Г., чрез адв. Т. ***, от М.Г.К., чрез адв. М. ***, от Д.К.М. и М.К.М., чрез адв. П. ***, и от З.Д.А. и А.Т.А., чрез адв. П. ***, против решение № 1216 от 23.10.2013 г., постановено по гр.д. № 3304/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд.

В жалбите са наведени доводи, че съдебното решение е недопустимо, алтернативно се поддържа, че е незаконосъобразно и необосновано. Искат въззивният съд да обезсили обжалваното решение, алтернативно да го отмени и да отхвърли иска или да го уважи след преизчисления на квотите на съсобствениците в делбените имоти.

Въззиваемата страна от М.С.П., чрез адв. М. ***, оспорва въззивните жалби като неоснователни и моли съдът да потвърди обжалваното решение.

 

Въззивният съд, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и съобразно чл. 12 от ГПК, във връзка с наведените във въззивните жалби пороци на атакувания съдебен акт и възраженията на въззиваемата страна, намира за установено по релевантните за спора факти следното:

Съгласно задължителните указания, дадени с решение № 61 от 04.07.2013 г. на ВКС по гр.д. № 703/2012 г., ГК, ІІ г.о., съдът следва да разгледа и да се произнесе по исковата молба от 08.09.2008 г., въз основа на която е образувано гр.д. № 1250/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд /виж стр. 5 на решението/. С исковата молба от 08.09.2008 г. М.С.П. е предявила против жалбоподателите субективно съединени искове с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС за делба на пет съсобствени недвижими имота.

С договор от 23.01.1997 г. сключен с Община Стара Загора по реда на чл.35, т. 1 ЗППДОбП /л.2-л.5 от приложеното гр.д. № 2864/2002 г. по описа на Районен съд ***/ жалбоподателите Д.К.М., М.Г.К., И.Д.Г., В.Г.К., З.Д.А. и Й.М.Ж. са закупили недвижим имот описан в договора като магазин, разположен на партерния етаж на четириетажна масивна обществена сграда, находяща се в ***, със застроена площ на магазина 552,04 кв.м., състоящ се от търговска зала, склад на ниво търговска зала, санитарен възел и склад сутерен при граници и съседи на магазина: север – двор; юг - *** изток – вход към административните служби; запад – имот пл. № 1699 – МСБЖ, заедно с 24,734% идеални части от общите части на сградата или 42,47 кв.м. от припадащите се общи части, заедно със съответното право на строеж въз основа на което е построен магазина, върху 594,51 кв.м. от отстъпеното право на строеж за цялата сграда, построена в парцел V-1700 при граници на парцела: север - двор; юг - ***; изток – ***; запад – имот пл. № 1699 – шестетажна жилищна сграда в кв. 1 по плана на града. Не е спорно, че при сключване на договора Д.К.М., В.Г.К. и З.Д.А. са били в граждански брак, поради което придобитите от тях права са в съпружеска имуществена общност с М.К.М., И.Д.К. и А.Т.А..

С предварителен договор от 21.09.2001 г. жалбоподателите са обещали да продадат на въззиваемата М.С.П. собствените си 52/594,51 идеални части от магазин /бивш магазин “Бебе”/, находящ се в ***, разположен на партерния етаж на четириетажна масивна обществена сграда, състоящ се от търговска зала, санитарен възел, склад на ниво търговска зала и склад – сутерен, при граници и съседи на магазина: север – двор, юг – ***, изток – вход към административни служби, запад – имот пл. № 1699 - МСБЖ, заедно с 24.734 % ид. части от общите части на сградата, представляващи 24.47 кв.м. площ от припадащите се общи части, заедно със съответното право на строеж, въз основа на което е построен магазина върху 594.51 кв.м. от отстъпеното право на строеж на цялата сграда, построена в парцел V-1700, при граници на същия: север – двор, юг – ***, изток – ***, запад – имот пл. № 1699 – шестетажна масивна сграда в квартал 1 по плана на ***, за сумата от  22000,00 лв., която сума е била заплатена от купувача М.С.П. в деня на подписване на предварителния договор. Тъй като обещателите не изпълнили в срок задължението си по предварителния договор, въззиваемата М.С.П. предявила срещу тях иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД за обявяването му за окончателен, като е образувано гр.д. № 779/2004 г. по описа на Районен съд - ***. Видно от отбелязването върху исковата молба, същата е била вписана на 16.04.2004 г. в Службата по вписванията при Районен съд - ***. С влязло в сила на 30.11.2006 г. решение № 967 от 30.11.2006 г. на ВКС по гр.д. № 688/2005 г., ГК, ІV г.о., предварителният договор е обявен за окончателен на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, което решение не е било вписано в шестмесечния срок по чл. 115, ал. 2 ЗС, нито по-късно.

Преди вписването на исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, предмет на гр.д. № 779/2004 г. по описа на Районен съд - ***, по предявен на 13.12.2002 г. иск на Й.М.Ж. срещу настоящите жалбоподатели /приобретатели по договора за продажба по ЗППДОбП/ е образувано гр.д. № 2864/2002 г.  по описа на Районен съд - ***, чийто предмет е бил делба на недвижимия имот, предмет и на предварителния договор за продажба, а именно магазин “Бебе” със застроена площ 552,04 кв.м., заедно с 24,734% идеални части от общите части на сградата или 42,47 кв.м. от припадащите се общи части, заедно със съответното право на строеж въз основа на което е построен магазина, върху 594,51 кв.м. от отстъпеното право на строеж за цялата сграда. Исковата молба не е била вписана. С влязло в сила решение № 60 от 11.04.2003 год. е допусната съдебна делба между съсобствениците на имота при квоти по 1/6 идеална част за всяка една от тях, а с решение № 6 от 15.02.2006 год., влязло в сила на 07.04.2006 год. е бил обявен за окончателен проекто-разделителния протокол, съгласно който недвижимият имот е разделен на шест равни дяла – обособени съгласно одобрен архитектурен проект на шест броя магазини. Съсобствеността по гр.дело № 2864/2002 год. на Старозагорския районен съд е била окончателно ликвидирана на 03.05.2006 год. с теглене на жребий между съделителите. Определението за разпределение на дяловете след тегленето на жребия е влязло в сила на 11.05.2006 год., а протоколът е бил вписан на 08.06.2006 год.

С определението от 03.05.2006 год. по гр.дело № 2864/2002 год. на Старозагорския районен съд, разделените шест броя магазини са поставени в дялове на съделителите както следва:

- в дял на Й.М.Ж. - магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.6, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.5 и № 68850.515.39.1.7 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял ІV на В.Г.К. и И.Д.К., запад - магазин дял ІІ на И.Д.Г.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял ІV на В.Г.К. и И.Д.К., запад - склад сутерен дял ІІ на И.Д.Г., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.

- в дял на Д.К.М. и М.К.М. - магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.9, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обект с идентификатор № 68850.515.39.1.8 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток – бивше данъчно управление, запад - магазин дял V на З.Д.А. и А.Т.А.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток – коридор, запад - склад сутерен дял V на З.Д.А. и А.Т.А., север – коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.

- в дял на М.Г.К.магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.4, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обект с идентификатор № 68850.515.39.1.5 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял ІІ на И.Д.Г., запад - проход, север - двор, юг - улица, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял ІІ на И.Д.Г., запад - проход, север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.

- в дял на И.Д.Г.магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.5, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.4 и № 68850.515.39.1.6 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял ІІІ на Й.М.Ж., запад - магазин дял І на М.Г.К.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял ІІІ на Й.М.Ж., запад - склад сутерен дял І на М.Г.К., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.

         - в дял на В.Г.К. и И.Д.К. - магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.7, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.8 и № 68850.515.39.1.6 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял V на З.Д.А. и А.Т.А., запад - магазин дял ІІІ на Й.М.Ж., север - двор, юг - улица, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял V на З.Д.А. и А.Т.А., запад - склад сутерен дял ІІІ на Й.М.Ж., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.

- в дял на З.Д.А. и А.Т.А. - магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.8, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.7 и № 68850.515.39.1.9 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял VІ на Д.К.М. и М.К.М., запад - магазин дял ІV на В.Г.К. и И.Д.К.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял VІ на Д.К.М. и М.К.М., запад - склад сутерен дял ІV на В.Г.К. и И.Д.К., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.

Със заповед № 744 от 29.05.2006 г. на кмета на община Стара Загора е учредено в полза на Й.М.Ж., Д.К.М., М.К.М., М.Г.К., И.Д.Г., В.Г.К., И.Д.К., З.Д.А. и А.Т.А. допълнително право на строеж от 5,28 кв.м. върху УПИ V в кв. 1Б по плана на ***, целия с площ от 1600 кв.м., за делба, преустройство и пристройка /за изграждане на външно стълбище/ към магазин “Бебе”, в шест равни дяла – магазини за промишлени стоки. В изпълнение на заповед е сключен договор № 861 от 16.06.2006 г. между суперфициента община Стара Загора и суперфициарните съсобственици, посочени в заповедта на кмета. С удостоверение от 15.12.2006 г. на главния инженер на община Стара Загора са въведени в експлоатация шест броя магазини за промишлени стоки – преустройство и делба на магазин със застроена площ от 437,54 кв.м., разгъната застроена площ от 552,04 кв.м. и изграждане на стълбище от север към складове в подземния етаж с площ от 5,28 кв.м.

 

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Съгласно чл. 34 ЗС всеки съсобственик разполага с възможността да иска делба на съсобствената вещ, което право не се погасява по давност. За да бъде постигната крайната цел на делбеното производство, а именно прекратяване състоянието на съсобственост върху общата вещ или съвкупност от вещи, е необходимо на първо място да бъде установено дали такова състояние на съсобственост действително съществува, между кои лица и какви са техните права от съсобствената вещ. Тези въпроси се разрешават в първата фаза на делбеното производство с решението по чл. 344, ал. 1 ГПК. В тази фаза непосредствената цел е установяване съществуването на съсобствеността и разрешаването на всички спорове между съсобствениците, свързани с наличието на съсобствеността върху конкретната вещ или съвкупност от вещи, които са предмет на делбата, доколкото това е допустимо в делбеното производство.

По отношение установяването наличие на съсобственост между съделителите, въззивният съд намира, че с влизане в сила на конститутивното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, въззиваемата М.С.П. е придобила в качеството си на купувач собствеността върху 52/594,51 ид.ч. от магазин /бивш “Бебе”/ в ***.

Съгласно дадения отговор с решение № 61 от 04.07.2013 г. на ВКС по гр.д. № 703/2012 г., ГК, ІІ г.о., по реда на чл. 290 ГПК, делбата извършена без участието на приобретателя по обявен впоследствие за окончателен предварителен договор за продажба на идеална част от имота, сключен с част от съсобствениците, не е недействителна по смисъла на чл. 75, ал. 2 ЗНасл. – към момента на извършването й, купувачът не е притежавал качеството на съсобственик, за да разполага с възражение за нищожност на това основание. В този смисъл извършената делба по гр.д. № 2864/2002 г.  по описа на Районен съд - *** е действителна, като следва да се зачете обособяването в реални дялове на магазина /бивш “Бебе”/ и ликвидирането на съсобствеността върху него между отделните съделители. При така установеното, всеки от съделителите е получил в реален дял обособен самостоятелен обект - магазин с предназначение за търговска дейност.

Тъй като обещатели по предварителния договор за продажба са собствениците на пет от общо шестте обособени реални обекта, то по отношение само на петте магазина /предмет на настоящото дело за делба/ е възникнала съсобственост между въззиваемата и съответните носители на правото на собственост върху отделните пет самостоятелни обекта – въззивни страни в настоящото производство. Поради това правилно първата инстанция е прекратила производството по делото по отношение на Й.М.Ж. и Ж.Ж.Ж. (последният в хода на процеса при предходно гледане на делото е придобил право на собственост върху идеални части от собствения на Й.Ж. недвижим имот). Тъй като обещателите по предварителния договор за продажба към момента на сключването му, така и във всеки последващ момент, са притежавали право на собственост върху идеални части от магазина в обем, по-голям от прехвърления на въззиваемата с предварителния договор, то с влизане в сила на решението по чл. 19, ал. 3 ЗЗД въззиваемата е придобила правото на собственост в прехвърления й обем - 52/594,51 ид.ч. от магазина.

Не следва да се включва в делбеното имущество учреденото от Община Стара Загора в полза на въззивниците и на Й.М.Ж. допълнително право на строеж от 5,28 кв.м. върху УПИ V в кв. 1Б по плана на ***, целият с площ от 1600 кв.м., за делба, преустройство и пристройка /за изграждане на външно стълбище/ към магазин “Бебе”, в шест равни дяла – магазини за промишлени стоки, тъй като въззиваемата не е страна по тази сделка и в нейна полза не е учредено право на строеж.

Към момента на влизане в сила на съдебното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД магазинът вече не е съществувал във вида си, в който е бил към датата на сключване на предварителния договор за продажба от 21.09.2001 г. Преустройството на магазина в обособени шест реални дяла обаче не се отразява на придобитото право на собственост на въззиваемата М.С.П., което се е трансформирало в право на собственост върху идеални части от отделните реално обособени самостоятелни обекти в съсобственост със съответния собственик на всеки отделен обект. Следва да се изчисли в какъв обем се е трансформирало правото на собственост на въззиваемата върху отделните реално обособени обекти.

Въззивният съд намира, че следва да определи в процентно съотношение прехвърленото право на собственост с решението по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, с която величина ще се определи правото на собственост на въззиваемата спрямо всеки един от реално обособените самостоятелни обекти. При математическо изчисление се установява, че процентното съотношение се равнява на 8,7467 % (52 = 8,7467 % от 594,51). Тъй като площта на петте допуснати до делба недвижими имота е еднаква – 82,91 кв.м. застроена площ и 9,10 кв.м. общи части от сградата, то делът в съсобствеността на въззиваемата за всеки един от отделните самостоятелни обекти е еднаква и за изчисляването му полученото процентно съотношение следва да се приложи върху площта на всеки един от петте допуснати до делба недвижими имота. При така изложеното се установява, че въззиваемата М.С.П. притежава еднакъв дял в съсобствеността на всеки от петте допуснати до делба недвижими имота както следва: 7,25/82,91 ид.ч. от застроената площ на всеки магазин (8,7467 % от 82,91) и съответните им 0,80/9,10 ид.ч. от общите части на сградата (8,7467 % от 9,10). При така установените квоти в съсобствеността на въззиваемата за останалите съсобственици на всеки отделен самостоятелен обект /магазин/ остават 75,66/82,91 ид.ч. от застроената му площ и съответните им 8,30/9,10 ид.ч. от общите части на сградата, при които квоти следва да се допусне делбата на петте недвижими имота.

При така посоченото се налага извод, че делбата следва да се допусне както следва:

- за магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.9, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обект с идентификатор № 68850.515.39.1.8 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток – бивше данъчно управление, запад - магазин дял V на З.Д.А. и А.Т.А.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток – коридор, запад - склад сутерен дял V на З.Д.А. и А.Т.А., север – коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.,

между съсобствениците: Д.К.М. и М.К.М. от една страна и от друга М.С.П.,

при квоти: 75,66/82,91 ид.части за Д.К.М. и М.К.М. (в режим на СИО) и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за Д.К.М. и М.К.М. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

- за магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.4, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обект с идентификатор № 68850.515.39.1.5 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял ІІ на И.Д.Г., запад - проход, север - двор, юг - улица, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял ІІ на И.Д.Г., запад - проход, север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.,

между съсобствениците: М.Г.К. от една страна и от друга М.С.П.,

при квоти: 75,66/82,91 ид.части за М.Г.К. и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за М.Г.К. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

- за магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.5, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.4 и № 68850.515.39.1.6 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял ІІІ на Й.М.Ж., запад - магазин дял І на М.Г.К.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял ІІІ на Й.М.Ж., запад - склад сутерен дял І на М.Г.К., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.,

между съсобствениците: И.Д.Г. от една страна и от друга М.С.П.,

при квоти: 75,66/82,91 ид.части за И.Д.Г. и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за И.Д.Г. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

- за магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.7, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.8 и № 68850.515.39.1.6 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял V на З.Д.А. и А.Т.А., запад - магазин дял ІІІ на Й.М.Ж., север - двор, юг - улица, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял V на З.Д.А. и А.Т.А., запад - склад сутерен дял ІІІ на Й.М.Ж., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.,

между съсобствениците: В.Г.К. и И.Д.К. от една страна и от друга М.С.П.,

при квоти: 75,66/82,91 ид.части за В.Г.К. и И.Д.К. (в режим на СИО) и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за В.Г.К. и И.Д.К. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

- за магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.8, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.7 и № 68850.515.39.1.9 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял VІ на Д.К.М. и М.К.М., запад - магазин дял ІV на В.Г.К. и И.Д.К.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял VІ на Д.К.М. и М.К.М., запад - склад сутерен дял ІV на В.Г.К. и И.Д.К., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м.,

между съсобствениците: З.Д.А. и А.Т.А. от една страна и от друга М.С.П.,

при квоти: 75,66/82,91 ид.части за З.Д.А. и А.Т.А. (в режим на СИО) и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за З.Д.А. и А.Т.А. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

Предвид гореизложените съображения обжалваното решение следва да бъде отменено като неправилно в частта относно квотите, при които е допусната съдебната делба за всеки от петте недвижими имота /магазини/. В останалата обжалвана част решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горните мотиви, Окръжен съд – ***

 

Р Е Ш И :

 

         ОТМЕНЯ решение № 1216 от 23.10.2013 г., постановено по гр.д. № 3304/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, в частта, относно квотите, при които е допусната съдебната делба за всеки от петте недвижими имота /магазини/, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ДОПУСКА съдебна делба между Д.К.М., ЕГН ********** и М.К.М., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ***, и М.С.П., ЕГН ********** ***, по отношение на следния недвижим имот: магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.9, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обект с идентификатор № 68850.515.39.1.8 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток – бивше данъчно управление, запад - магазин дял V на З.Д.А. и А.Т.А.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток – коридор, запад - склад сутерен дял V на З.Д.А. и А.Т.А., север – коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м., при квоти: 75,66/82,91 ид.части за Д.К.М. и М.К.М. (в режим на СИО) и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за Д.К.М. и М.К.М. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

ДОПУСКА съдебна делба между М.Г.К., ЕГН ********** ***, и М.С.П., ЕГН ********** ***, по отношение на следния недвижим имот: магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.4, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обект с идентификатор № 68850.515.39.1.5 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял ІІ на И.Д.Г., запад - проход, север - двор, юг - улица, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял ІІ на И.Д.Г., запад - проход, север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м., при квоти: 75,66/82,91 ид.части за М.Г.К. и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за М.Г.К. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

ДОПУСКА съдебна делба между И.Д.Г.,***, и М.С.П., ЕГН ********** ***, по отношение на следния недвижим имот: магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.5, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.4 и № 68850.515.39.1.6 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял ІІІ на Й.М.Ж., запад - магазин дял І на М.Г.К.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял ІІІ на Й.М.Ж., запад - склад сутерен дял І на М.Г.К., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м., при квоти: 75,66/82,91 ид.части за И.Д.Г. и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за И.Д.Г. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

ДОПУСКА съдебна делба между В.Г.К., ЕГН **********, и И.Д.К., ЕГН **********, двамата от ***, ***, и М.С.П., ЕГН ********** ***, по отношение на следния недвижим имот: магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.7, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.8 и № 68850.515.39.1.6 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял V на З.Д.А. и А.Т.А., запад - магазин дял ІІІ на Й.М.Ж., север - двор, юг - улица, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял V на З.Д.А. и А.Т.А., запад - склад сутерен дял ІІІ на Й.М.Ж., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м., при квоти: 75,66/82,91 ид.части за В.Г.К. и И.Д.К. (в режим на СИО) и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за В.Г.К. и И.Д.К. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

ДОПУСКА съдебна делба между З.Д.А., ЕГН **********, и А.Т.А., ЕГН **********, двамата от ***, ***, и М.С.П., ЕГН ********** ***, по отношение на следния недвижим имот: магазин за промишлени стоки със застроена площ 82.91 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда - магазин с предназначение за търговска дейност, с идентификатор № 68850.515.39.1.8, попадащ в сграда с идентификатор № 68850.515.39.1, в поземлен имот с идентификатор № 68850.515.39 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-65/30.050.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатор № 68850.515.39.1.7 и № 68850.515.39.1.9 и над обекта - обект с идентификатор № 68850.515.39.1.1, в това число: магазин - 68.17 кв.м, включващ: търговска зала, склад, тоалетна, при граници: изток - магазин дял VІ на Д.К.М. и М.К.М., запад - магазин дял ІV на В.Г.К. и И.Д.К.,***, и склад сутерен - 14.74 кв.м - едно помещение, при граници: изток - склад сутерен дял VІ на Д.К.М. и М.К.М., запад - склад сутерен дял ІV на В.Г.К. и И.Д.К., север - коридор, юг - мазе към бивше данъчно управление, както и 1/6 ид.част от общите части - разгъната застроена площ от 9.10 кв.м., при квоти:  75,66/82,91 ид.части за З.Д.А. и А.Т.А. (в режим на СИО) и 7,25/82,91 ид.ч. за М.С.П., както и от общите части на сградата по 8,30/9,10 ид.ч. за З.Д.А. и А.Т.А. и 0,80/9,10 ид.ч. за М.С.П..

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1216 от 23.10.2013 г., постановено по гр.д. № 3304/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, в останалата му обжалвана част.

 

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването на препис на страните, при наличието на касационните основания по чл. 280, ал. 1 ГПК.          

                    

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                       2.