Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 104                                19.03.2014 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 19 февруари                                                                                2014 година

В открито заседание в следния състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                    

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1018 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на В.Р.В. против решение № 1343 от 22.11.2013 г., постановено по гр.дело № 2915/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

Въззивникът В.Р.В. обжалва решението в законния срок, като счита същото за неправилно, постановено в противоречие с материалния закон и установената трайна съдебна практика по казуси, аналогични на спорния. Подробни съображения излага във въззивната си жалба, докладвани в с.з. Моли да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отхвърлен като неоснователен предявения иск, както и да бъде осъден въззиваемия да му заплати направените по делото разноски пред двете инстанции.

 

Въззиваемият И.Д.М. чрез адв. С.М. моли да бъде отхвърлена като неоснователна подадената въззивна жалба, а решението на Старозагорския районен съд счита за правилно, постановено в изпълнение на материалния закон и установената трайна съдебна практика по казуси, аналогични на спорния. Подробни съображения излага в писмен отговор, докладвани в с.з. Моли да бъде потвърдено обжалваното решение, като законосъобразно и правилно, както и да му се присъдят направените във въззивното производство разноски.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предявен е иск с правно основание чл.422 от ГПК във връзка с чл.79 във вр. с  чл.240 и сл. от ЗЗД.

Видно от приложеното към настоящото ч.гр.д. № 1563/2013г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора, на основание чл.417 ГПК съдът е издал заповед за  изпълнение № 928/27.03.2013г. и изпълнителен лист, по силата на които ответникът е осъден да заплати на ищеца сумата от …лева за неизпълнено задължение по запис на заповед от 15.03.2011г., ведно със законната лихва върху сумата от 26.03.2013г., както и сумата от … лева, представляваща направени разноски по делото. В срока по чл.414 ГПК е депозирано писмено възражение от длъжника, във връзка с което е предявена исковата молба по настоящото дело в срок.

Производството по чл.422 от ГПК представлява иск за съществуване на вземането, който се предявява от кредитора след възражение от длъжника и в това производство по същество се установява дали вземането съществува или дали е изискуемо.

По делото не се спори, че към датата на падежа и до завеждане на делото ответникът не е престирал дължимото.

Представеният оригинал на Запис на заповед от 15.03.2011г. за сумата от …лв., издаден от ответника в полза на ищеца, съдържа всички необходими реквизити по чл.535 от ТЗ и представлява валидна едностранна сделка. Подписът на издателя е нотариално заверен. В писмена молба ответникът В.Р.В. е посочил, че не е подписвал запис на заповед от дата 15.03.2013г., но това не е процесния, който е издаден от дата 15.03.2011г., поради което това възражения е неотносимо към предмета на делото.

Видно от представения по делото запис на заповед от 15.03.2011г.,  ответникът В.Р.В. /въззивник в настоящото производство/ е получил от ищеца И.Д.М./ въззиваем в настоящото производство/ в заем, сумата от … лева.

Твърдението на ищеца по делото е било, че се касае до договор за заем, сключен между страните по делото. Именно като “заемодател” е посочен ищеца И.Д.М. в записа на заповед от 15.03.2011г. Страните са се договорили, че сумата се предава без да се дължи лихва, като в този случай ответника ще върне същата в срок от една година.

По делото не е представен договор за заем в писмена форма. Ответникът оспорва твърдението на ищеца, че е получавал в заем процесната сума, но не оспорва подписа си под записа на заповед.

За изясняване на обстоятелствата по делото пред районният съд са допуснати и разпитани свидетели по искане на въззиваемия.

От показанията на разпитаните по делото свидетели К.П.И., И.Д.К., Д.Х.К./ и тримата без родство със страните/ и А.И.Х./майка на ищеца/ се установява, че на 15.03.2011г. въззиваемият И.Д.М. дал на въззивника В.Р.В. в заем сумата от … лева. Свидетелят И. заявява, че е присъствал в момента на предаване на сумата. Твърди, че се случило в центъра на град Стара Загора в близост до кафене „Лолита” зад универсален магазин. Заявява, че двамата отишли при нотариус да оформят документ за предаване на сумата. Твърди, че тъй като въззиваемият И.Д.М. живее в гр.София, му звънял няколко пъти след това, тъй като бил притеснен и го помолил да отиде да поиска дадените в заем пари от въззивника В.Р.В.. Свидетелят К. също твърди, че е присъствал при предаването на сумата от … лева от въззиваемия на въззивника. Заявява, че въззивникът попълнил запис на заповед, който бил заверен от нотариус. Твърди, че от миналата година въззиваемият е притеснен, тъй като въззивникът не му връща парите. Свидетелите Х. и К. също заявяват, че въззиваемият е дал на въззивника сумата от … лева в заем, като свидетелят Х. твърди, че сина й е взел пари в заем от нея и свои приятели, тъй като нямал тази сума в наличност.  Потвърждават, че сумата не е върната и към момента на разпита.

          Съдът правилно е кредитирал показанията на свидетелите, тъй като същите са непротиворечиви и имат преки впечатления от обстоятелствата, за които са разпитани.

Въззивникът, въпреки дадената му възможност, не е ангажирал никакви доказателства, опровергаващи твърденията на въззиваемия И.Д.М. за предоставен заем в размер на …лева, нито е оспорил представените писмени доказателства, поради което съдът правилно е приел, че тези обстоятелства са безспорно установени и доказани по делото.      

 От приетия като доказателство по делото запис на заповед се установява, че същия съдържа всички елементи на договор за заем – сумата е предоставена временно, тъй като е уговорен падежът на задължението за връщане на заемната сума. /чл.240 от ЗЗД/. Това обстоятелство е потвърдено и от събраните гласни доказателства по делото.

Записът на заповед се издава заради конкретни отношения между издателя и лицето, в чиято полза се поема задължението за заплащане на определена сума. При възникнал между страните спор, всяка от тях следва да докаже твърдяните от нея факти и обстоятелства, от които извлича изгодни за себе си правни последици. В хипотезата на претенция по запис на заповед кредиторът трябва да установи съществуването на вземането, факта, от който произтича вземането му, пораждането на задължението и неговия размер, а длъжникът - да изчерпи и докаже възраженията си срещу вземането, които могат да бъдат абсолютни /срещу формата или съдържанието на записа на заповед/ и лични, основани на отношенията му с кредитора.

В настоящия случай въззиваемият е възразил за липса на каузална сделка, поради която са издадени записите на заповед. При направено в производство по иск с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК от ответника - длъжник възражение за липса на каузална сделка, поради която е издаден записа на заповед, ищецът следва да посочи каузалното правоотношение, за обезпечаване изпълнението, на което е издаден записа на заповед, и да докаже пораждането на задължението по каузалното правоотношение, а ответникът - погасяването му /в този смисъл Решение № 102 от 25.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 672/2010 г., II т. о., ТК/. В конкретния случай въззиваемият е  навел доводи за наличие на договор за паричен заем, за обезпечаването на който е подписан процесния запис на заповед.

Заемът за потребление е договор, с който заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид. количество и качество. Заемът за потребление (респ. паричният заем) е от категорията на т. нар. реални договори - договорът се смята сключен от момента на предаването на заемната сума, респективно на заеманите вещи. Въззивният съд намира за правилни и законосъобразни изводите на районният съд, че от  събраните в хода на производството доказателства може да се направи категоричен извод, че на 15.03.2011г. между страните е възникнало заемно правоотношение. При липса на писмен документ за предоставяне на сумата по заема, забраната за разпит на свидетелите е налице, ако се цели установяването на заемното правоотношение, което е над определената в закона сума. В този случай, тъй като сумата не е над … лева, правилно съдът е допуснал събиране на гласни доказателства за установяването на  отделни уговорки на договора, за установяване на обстоятелствата, при които е сключен, както и каква е била действителната обща воля на страните. В този смисъл е трайната практика на ВКС.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че правилно районният съд е приел, че иска за сумата от …лв., представляваща неиздължен от въззивника заем се явява основателен и доказан, поради което правилно го е уважил. В настоящото производство в тежест на въззиваемия е да докаже, че е налице договор за заем между него и въззивника, тъй като в производството по иск по чл.422 ГПК ищецът следва да доказва факта, от който произтича вземането му, а не ответника да доказва, че няма вземане. След като са събрани доказателства по делото, от които да може да се направи категоричен извод, че действително е налице договор за заем между страните, от който произтича и отразеното в записа на заповед, издаден на 15.03.2011г. правилно и законосъобразно е уважен предявеният иск.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

 

С оглед изхода на делото въззивникът следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия направените от него разноски във въззивното производство, които са в размер на …лв., представляващи адвокатско възнаграждение.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

          Р Е Ш И :     

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1343 от 22.11.2013 г., постановено по гр.дело № 2915/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА В.Р.В. ***, с ЕГН **********, да заплати на ИЛИЯН Д.М., с ЕГН **********,  от гр.Стара Загора, кв…., бл…., вх…., ап…., със съдебен адрес: гр.Стара Загора, бул.Митрополит Методи Кусев № 33, ет.1 чрез адвокат С.М. сумата … лв. /… лева/, представляваща направените разноски пред въззивната инстанция.

 

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

ЧЛЕНОВЕ: