Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 124   …………………28.03.2014 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На пети март………………..…………………………………………..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………...………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА

въззивно гражданско дело номер 1074…по описа за 2014………..……...година.

       

        Обжалвано е решение № 1144 от 07.10.2013 г., постановено по гр.дело № 1193/2013 г. на Старозагорския районен съд, с което Община Стара Загора  е осъдена да предаде на Я.Н.Г. владението на движими вещи, иззети с протокол от 24.07.2007 г. и протокол от 11.06.2012 г., подробно изброени в диспозитива на решението, в останалата му част- за осъждане на Община Стара Загора да заплати на Я.Н.Г. паричната равностойност на унищожените или изгубени движими вещи искът е отхвърлен като неоснователен. С решение № 1484 от 18.12.2013 г. е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в отхвърлителната част на диспозитива на решението.

 

        Въззивникът Я.Н.Г. счита, че решението в частта му, с която е отхвърлен иска за заплащане паричната равностойност на вещите- негова собственост, които ответникът унищожил и повредил, е неправилно и незаконосъобразно. Неправилно било и решението за поправка на ОФГ, тъй като районният съд не сторил онова, което му било разпоредено от въззивната инстанция. Моли решението в отхвърлителната му част да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което Община- Стара Загора бъде осъдена да му заплати равностойността на тези вещи в размер на …лв. като се приложи института на непозволеното увреждане. Претендира за разноските по делото. Подробните съображения, изложени във въззивните жалби, са докладвани в с.з.

 

        Въззиваемият Община Стара Загора, чрез кмета Ж.Т., моли решенията на районния съд да бъдат оставени в сила като правилни и законосъобразни съдебни актове, постановени въз основа на доказателствата по делото, при пълно изясняване релевантните за спора факти и правилното приложение на материалния закон. Подробните съображения, изложени в отговорите по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

        Съдът, като обсъди направените в жалбите оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:      

        Пред районния съд са предявени обективно съединени искове за предаване на владението на движими вещи по чл.108 ЗС, съчетани с алтернативен иск за заплащане на паричната равностойност на унищожените и изгубени вещи с правно основание чл.57, ал.2 ЗЗД.       

        Исковата молба е била подадена в Административен съд- Стара Загора, който с определение от 07.03.2013 г. е прекратил производството в частта му, с която се претендира връщане от Община- Стара Загора на движими вещи, собственост на ищеца, или заплащане на равностойността им и е изпратил делото в тази му част по подсъдност на РС- Стара Загора. Ищецът Я.Н.Г. твърди в исковата молба, че с договор № 418/24.02.2004 г., сключен между ответника и неговата едноличната фирма ЕТ „Ян-Янг-Я.Г.", която била заличена, считано от 10.03.2010 г., му бил предоставен за ползване общински терен в гр.Стара Загора, кв.Железник 6476 на ул.Загорка 21, в който той вече бил изградил и ползвал на база предшестващи договори, временен павилион за кафе- аперитив с квадратура 84 кв.м. Този търговски обект бил узаконен с акт за узаконяване № 280 от 18.12.1996 г. на Община Стара Загора като обект по чл.120, ал.4 ППЗТСУ /отм./. С писмо изх. № П-И-258/30.01.2007 г. на ответника, имащо функцията на едномесечно предизвестие, договорът бил прекратен едностранно от същия и с влязла в сила заповед № 1418/04.07.2007 г. на кмета на Община Стара Загора, било постановено изземването на общинския терен от ищеца. Впоследствие била издадена заповед от 23.02.2011 г. на кмета, с която било наредено да се премахне и описания по-горе временен павилион за кафе-аперитив. След обжалването й, тази заповед била отменена с влязло в сила решение по адм. дело № 139/2011 г. на АС- Стара Загора и осуетено премахването на постройката, но последвала заповед от 09.05.2012 г./впоследствие обявена за нищожна/, с която отново било постановено изземване на вече иззетия общински имот, както и принудителното премахване на павилиона за кафе-аперитив. Било допуснато предварително изпълнение на тази заповед досежно премахване на постройката, и въпреки отмяната на това предварително изпълнение от ВАС, павилионът бил разрушен. Наред с това във връзка с изземването на общинския терен още с първата заповед от 04.07.2007 г. били иззети с два протокола- от 24.07.2007 г. и от 11.06.2012 г. движими вещи, които били оставени на отговорно пазене, съответно в клуба на АБ „Железник" и общинска база „Голеш". С уточняваща молба от 27.02.2013 г. ищецът подробно описва отнетите му вещи. Претендирал е съдът да осъди ответника да му върне движимите вещи, иззети с протоколи от 24.07.2007 г. и от 11.06.2012 г., а именно : 38 бр. столове с промазана дамаска, 8 бр. кожени стола, 5 бр. маси е диаметър 78 см, 3 бр.правоъгълни маси с размери ширина - 70 см. и дължина 135 см, , 1 малка правоъгълна маса с размери ширина 60 см. и дължина - 100 см., столове пластмаса 5 бр, ламаринен профил - 11 бр /1. 20 м./, профил ламарина - 4 бр. 3 метра/, черчевета - 4 бр, черчевета без стъкло - 2 бр., ламарини - 46 бр. /по 2 метра - 16 см/, ламарини с размер 2/11/7 - 3 бр. мерна, грил - 1 бр. /РТЕР/, дървена стълба, камина за отопление с водна риза, кюнци за печка - 8 бр. + 1 крив кюнец, хладилник „Мраз", кафе-машина „Бар Еспресо", поцинкована ламарина - 2/1 - 2 бр, чамова ламперия - 1 бр. /26/65, черен велтер /постелка/ - 1 бр. 5/5, калорифер, пожарогасител, прозорци 160/112 - 8 бр, мальк калорифер, ел.табло, празно ел. табло, дървено буре, ръчен маткат, покривка, нож, чук заварки, чук малък, клещи, гаечен ключ, глух ключ, малък секач, касов апарат, тирбушон, бронзови хлопки - 5 бр, кошче пластмаса, декоративна ютия, меден тиган, голяма хлопка, ръжен железен, пердета - 8 бр, декоративни папагали - 11 бр., термометър, цървули - 1 чифт, хлопка, огниво /кремък/, рампа категоризация, 2 бр. големи хлопки, нож голям, фенер, чанове с вериги 3 бр, малка лопатка, поцинкована кофа, кабел с разклонител, стара декоративна лампа, френски ключ, сач, синджир, чаши за ракия - 20 бр. малки, чаши водни средни - 34 бр., кош пластмаса, нож от алуминий, пластмасова туба, желязна табла, чан, пепелници - 10 бр, маркуч, декоративни решетки, ел. печка, дъска за рязане, вентилатор перла, фреонова бутилка, газова бутилка, маска за заваряване, Трабант /за вторични суровини/, черчеве 110/67, врата, дървена вила украса, желязна стойка, разклонител, ламперия таван 42,5 кв.м., кафе машина, ламарина стени 5 кв.м., черга, чинии и чаши за кафе, касов апарат ВН 002118, турбина центробежен вентилатор, врата 2/65 - 2 бр, 2 броя прозорци 50/80, метална маса, врати 2 броя, маса шублер, дървени совалки - 3 бр, двигател за елмотор, портманто, врата дървена - 3 бр, ламаринени врати две, талпи, дървена маса, диканя, ламаринен стилаж, метална тава, маса ламинат, вратичка чам, оливерници, тенджера, походно легло, кантар, кабел двужичен, ютия, маса шублер, желязна стойка, ел. печка, дървени врати 2 бр, декоративна дьска за хляб, ел. ключ, синджир-катинар, бойлер 80 л. Матев, вентилационна система, железен чардак - 60 м., тръби 3/4 43 м., винкел 30/30 52 метра, ламаринен профил 3 м. Алтернативно, в случай, че някои от горепосочените движими вещи са унищожени или изгубени, моли да му бъде присъдена тяхната равностойност.

        В отговора си по чл. 131 ГПК ответникът Община- Стара Загора е оспорил предявените обективно съединени искове като недопустими и неоснователни. По делото на Административен съд- Стара Загора, образувано по искова молба на ищеца, се претендирало обезщетяване на претърпени имуществени вреди, обезщетение за незаконно премахнат негов временен обект. Касаело се за един и същ предмет на спора, поради което настоящият иск бил недопустим. Исковете били и неоснователни, тъй като от м.март 2009 г. до м.юни 2012 г. ищецът не предприел каквито и да било действия по доброволното изпълнение на заповедта, с която било разпоредено изземване на недвижимия имот, общинска собственост. Със своето бездействие ищецът заставил ответника да търси своите законни права и интереси чрез изпълнението на заповедта и освобождаването на общинската земя. С протоколи от 24.07.2007 г. и от  11.06.2012 г. извършил изземване на инвентар и премахване на временен търговски обект, като инвентарът бил предоставен на отговорно пазене в общинската база „Голеш"- Стара Загора. В изпълнение на заповедта заплатил и разноски, които иначе не би направил при едно добросъвестно изпълнение от страна на ищеца. Претенциите на ищеца за заплащане на иззетия инвентар били абсурдни и неоснователни, тъй като и към настоящия момент той се намирал в база „Голеш", и при поискване от негова страна и заплащане на необходимите разноски, щял да му бъде предоставен.

        Не е спорно по делото, че с акт за узаконяване № 280/18.12.1996 г. на началника на ТРЖПС при Община Стара Загора е бил узаконен временен павилион за кафе-аперитив в кв. "Железник" гр. Стара Загора с квадратура 84 кв.м, съгласно § 4, ал.2 ППЗТСУ и чл.120 от същия правилник със срок до три години на ЕТ "Ян- Янг- Я.Г.", собственост на ищеца. На 27.04.1999 г. било издадено от РДНСК- Стара Загора разрешение за ползване на временния павилион за кафе-аперитив. С Договор № 418/24.02.2004 г. Община Стара Загора предоставила на наемателя ЕТ "Ян- Янг- Я.Г." за временно и възмездно ползване общинска земя, представляваща общински терен, върху който е построен временния търговски обект с площ от 84 кв.м за срок от 01.01.2004 г. до 31.03.2004 г. Със заповед № 1418/04.07.2007 г. на Кмета на Община Стара Загора на основание чл.65, ал.1 ЗОС било наредено изземването от ЕТ на част от общинския терен с площ от 73 кв.м с мотиви, че с писмо изх.№ ПИ-258/30.01.2007 г. договорните отношения между страните били прекратени. Тази заповед е била обжалвана пред АС- Стара Загора и влязла в законна сила на 05.03.2009 г. Със заповед № РД-25-318/23.02.2011 г. /която е била отменена от АС/ е наредено премахване на временния търговски обект с площ от 84 кв.м, собственост на ЕТ "Ян- Янг - Янчо Г.". С последваща заповед № РД-25-790/09.05.2012 г. на основание чл.65, ал.1 ЗОС кметът наредил изземването от ЕТ на недвижим имот- частна общинска собственост с площ от 73 кв.м с мотиви, че същият се ползва на отпаднало правно основание. Определен е срок за доброволно освобождаване на имота, допуснато е и предварително изпълнение на заповедта, с която на основание чл.277, ал.1 АПК е определен срок за доброволно освобождаване на имота и е наредено принудително премахване след изтичане на този срок. Допуснатото предварително изпълнение на заповедта било спряно от ВАС с определение по адм. дело № 8954/2012 г., а самата заповед обявена за нищожна с решението по адм. дело № 200/2012 г. на АС- Стара Загора. С протокол от 24.07.2007 г. обаче комисия иззела от временния търговски обект посочените в протокола движими вещи, които били предоставени на съхранение в клуба на АБ „Железник", а с приемо-предавателен протокол от 22.01.2009 г. движимите вещи били предоставени за отговорно пазене в база „Голеш". С протокол от 11.06.2012 г. комисия иззела от временния търговски обект на ЕТ посочените в протокола 166 движими вещи, които също са били предоставени на отговорно пазене в база „Голеш".

 

        От заключението на назначената по делото съдебно-икономическа експертиза /СИЕ/ се установява, че паричната равностойност на процесните движими вещи, иззети с протокол от 24.07.2007 г. и протокол от 11.06.2012 г., е …лв. Стойността на липсващите движими вещи, посочени в заключението е … лв., а стойността на повредените движими вещи, посочени в заключението- … лв.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:       При иск по чл.108 ЗС следва да се докаже, че ищецът е собственик на вещта, предмет на иска; че вещта се намира във владение или държане на ответника и че ответникът владее или държи вещта без основание. Не е ли налице която и да е от тези три предпоставки, искът не може да бъде уважен. По делото не са представени писмени доказателства относно собствеността на процесните движими вещи- фактури, касови бележки и др., но е безспорно, че тези вещи са се намирали в търговския обект /павилион/ на ЕТ „Янг- Ян", собственост на ищеца, и са били иззети въз основа заповеди на кмета относно изземване на общинския терен и премахване на павилиона, от нарочно назначени комисии с протоколите от 24.07.2007 г. и от 11.06.2012 г. След като към момента на изземването ищецът е владял тези вещи, следва да се приеме, че е собственик на същите. Ответникът не оспорва, че процесните вещи са собственост на ищеца. Ответникът не оспорва и обстоятелството, че процесните движими вещи се намират в негово държане, като и към настоящия момент посочените в протоколите от 24.07.2007 г. и от 11.06.2012 г. движими вещи се намирали в база „Голеш", където са били предоставени на отговорно пазене с горепосочените протоколи. В отговора си по чл.131 ГПК ответникът е възразил, че владее процесните движими вещи на законно основание, тъй като с влязла в сила заповед № 1418/04.07.2007 г. на кмета на Община Стара Загора било разпоредено изземване от ЕТ „Ян- Янг- Я.Г." на недвижим имот- общинска собственост, представляващ част от общински терен от 73 кв.м, находящ се в кв.Железник, ул.Загорка, пл. № 12055, в който терен се намирал временния търговски обект- павилион на ищеца, в който се намирали процесните движими вещи. Тези доводи са неоснователни, както правилно е приел и районният съд в мотивите на решението, които въззивният съд възприема и препраща към тях на основание чл.272 ГПК. При липса на валидна и законосъобразна заповед за изземване на процесните движими вещи не може да се приеме, че тези вещи се владеят или държат от ответника на законово основание. Налице са предпоставките на чл.108 ЗС, поради което иска се явява основателен и следва да бъде уважен, като ответникът бъде осъден да предаде на ищеца тези от процесните движими вещи, иззети с протоколи от 24.07.2007 г. и от 11.06.2012 г., които и към настоящия момент се намират на отговорно пазене в база „Голеш", съгласно заключението на СИЕ, в т.ч. и на посочените като повредени от вещото лице движими вещи, с изключение на липсващите движими вещи, посочени в заключението, а именно: дървена стълба, кюнци- 2 бр., хладилник „Мраз”, касов апарат и печка.

 

        Решението в частта, с която са били уважени исковете по чл.108 ЗС за вещите, подробно описани в диспозитива на решението, не е обжалвано и е влязло в законна сила. Ищецът е обжалвал решението само в частта, с която е отхвърлена претенцията му за присъждане равностойността на  повредените движими вещи и на липсващите такива. Тази претенция е с правно основание чл.57, ал.2 ЗЗД, както правилно е приел и районният съд. Съгласно разпоредбата на чл.57, ал.2 ЗЗД,  ако подлежащата на връщане вещ погине след поканата или ако получателят я е отчуждил или изразходвал след като е узнал, че я държи без основание, той дължи действителната й стойност или получената цена за нея, но ако вещта е погинала или получателя я е отчуждил или изразходвал преди поканата, той дължи само онова, от което се е възползвал, с изключение на плодовете. По делото липсват доказателства ищецът да е поканил ответника да му върне процесните движими вещи. При това положение исковата молба се счита за покана, при което следва да се приеме, че липсващите и повредените вещи са се превърнали в такива преди поканата. Изземването на процесните вещи и предоставянето им на отговорно пазене е било обусловено и от обстоятелството, че въпреки че въз основа на влязлата в законна сила заповед № 1418/04.07.2007 г. на кмета на Община Стара Загора, ищецът е бил задължен да освободи иззетия му имот -общинска собственост, и да го предаде на собственика му Община Стара Загора, той не е сторил това след влизане в сила на горепосочената заповед и с това сам е станал причина и за изземване на процесните движими вещи и предоставянето им за отговорно пазене. По делото не се установи липсващите и повредените движими вещи да са били отчуждени или повредени от ответника след завеждане на исковата молба /играеща ролята на покана/, не се установи ответникът да се е възползвал по някакъв начин от тези вещи. С оглед на изложеното съдът намира, че не са налице предпоставките на чл.57, ал.2 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати паричната равностойност на липсващото и повреденото имущество, поради което в тази част предявеният иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен. Следва да се посочи, че в петитума на исковата молба ищецът е претендирал заплащане равностойността на унищожените или изгубени вещи, но не и на повредените такива. Освен това, неоснователно е искането във въззивната жалба да се приложи института на непозволеното увреждане, за да се присъди равностойността на повредените вещи, тъй като такъв иск не е предявен в настоящото производство.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че решението в обжалваната му част е правилно и следва да бъде потвърдено. Следва въззивникът да бъде осъден да заплати на въззиваемия юрисконсултско възнаграждение в размер на …лв. съгласно чл.7, ал.2, т.3 от Наредба № 1/2004 г. за МРАВ, тъй като лицето, освободено от внасяне на разноските по производството, не е изключено от отговорността за заплащане на разноските, направени от другата страна.  

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                                     Р  Е  Ш  И :

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 1144 от 07.10.2013 г., постановено по гр.дело № 1193/2013 г. на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част.

        ОСЪЖДА Я.Н.Г.,***0, да заплати на Община Стара Загора, с административен адрес: гр.Стара Загора,  бул.”Цар Симеон Велики” № 107,  представлявана от кмета Ж.В.Т., юрисконсултско възнаграждение в размер на …лв./…стотинки/.

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: