Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 93/11.03.2014г.                   Година 2014                       Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 11.03.                                                                                      Година 2014

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

 

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                                   2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1103 по описа за 2014 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба вх. № 118/09.01.2014г. от въззивницата В.Г.Г.,*** - длъжник по делото, против Действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № 190/2013г. на ДСИ С.Х., с която в предвидения от закона срок обжалва  пред въззивния съд извършените действия от ДСИ С.Х., по съображенията подробно изложени в постъпилата писмена жалба.

 

Въззивницата В.Г. твърди, че с писмени молби са искали прекратяването на производството по горепосоченото дело, поради обстоятелството, че дължимата сума в размер на 15 430 лева била погасена по давност и на 17.12.2013г. получили поредния отказ за прекратяване на производството по делото от ДСИ.

 

Твърди, че на 27.12.2013г. депозирали жалба чрез ДСИ до ОС-С. обжалвайки действията на ДСИ С.Х., която им била върната на 06.01.2014г. с мотив, че жалбата е подадена след изтичането на едноседмичния срок за обжалването. Твърдят, че същото разпореждане се явява незаконосъобразно в съответствие с разпоредбата на чл. 60, ал. 6 от ГПК.

 

 Предвид изложените съображения въззивницата В.Г. моли да бъдат отменени действията на ДСИ С.Х. по изп. дело № 190/2013г. – “съобщение”, с което се връща подадената от тях писмена жалба като незаконосъобразно и да задължи ДСИ С.Х. да изпрати жалбата им до ОС-С. за разглеждането й по същество.

 

 В законоустановения срок по ГПК по делото е постъпило писмено възражение от въззиваемия „Б.” ЕАД гр. С., с което заемат становище, че жалбата на жалбоподателката се явява неоснователна и недоказана, а обжалваните действия на ДСИ С.Х. се явяват правилни и законосъобразни и считат, че като такива следва да бъдат изцяло потвърдени, по съображенията подробно изложени в писменото възражение.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ДСИ С.Х., като моли жалбата на жалбоподателката да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че в съдебно-изпълнителна служба при Районен съд К. е образувано изп. дело № 190/2013г. със страни „Б.” ЕАД гр. С. взискател и В.Г.Г. и Д. С. Д. — солидарни длъжници за заплащане обезщетение 9 362лв., ведно със законната лихва , считано от 17.04.2000г. до окончателното изплащане и разноски в размер на 540лв.

С писмени молби вх. № 2553/15.04.13г. и вх. № 2554/15.04.1Зг., длъжниците са поискали прекратяване на производството, поради изтекла погасителна давност. Молбите са оставени без уважение поради липса на основание за прекратяване.

С писмени молби с вх. № 3992/25.07.13г., вх. № 5009/21.10.1Зг. и вх. № 5568/11.12.1Зг. длъжниците отново са поискали прекратяване, поради изтекла погасителна давност. На 27.12.201Зг. е подадена процесната жалба от В.Г.Г. чрез адв. Г.. С Разпореждане жалбата е била върната на основание чл. 436, ал.4, вр. чл. 262, ал.2, т.1 от ГПК, тъй като е подадена след изтичане на едноседмичния срок за обжалване.

 

Съгласно императивната разпоредба на чл.436, ал. 1 от ГПК жалбата се подава чрез съдебния изпълнител, до Окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи от деня на съобщението. Видно от данните по изп. дело № 190/2013г. по описа на ДСИ С.Х. първата жалба на жалбоподателката по съществото на делото, с която обжалват действията на ДСИ С.Х. касаещи искането им за прекратяване на изпълнителното дело и е била депозирана на 27.12.2013г. чрез ДСИ С.Х..

 

Въззивният съд намира, че жалбата с вх. № 5729/27.12.2013г. се явява просрочена, поради следните съображения:

 

Съобщението с което жалбоподателката В.Г. е уведомена, че молбата й вх. № 5568/11.12.2013г. за прекратяване на производството по горепосоченото изпълнително дело поради изтекла давност е оставена без уважение, е получено лично от жалбоподателката Г. на 13.12.2013г. /л. 80 от изп. дело № 190/2013г./. Същата жалба е подадена при ДСИ Х. на 27.12.2013г., а едноседмичния срок за обжалване е изтекъл на 20.12.2013г., съобразно специалната разпоредба на чл. 60, ал. 4 от ГПК, който гласи, че срокът който се брои на седмици изтича в съответния ден на последната седмица. Тоест, срокът за обжалване изтича на съответния ден - 20.12.2013г. – петък. Още повече, че 21.12.2013г. се явява работен ден. Налага се извода, че жалбата е подадена извън законоустановения едноседмичен срок за обжалване на горепосочените действия на ДСИ Х..

 

Поради което Окръжният съд намира, че се явяват законосъобразни действията на ДСИ С.Х., с които е върнала жалбата на жалбоподателката Г. като просрочена.

 

С оглед на съвкупната преценка на доказателствата и материалите по делото съдът следва да постанови решение, с което да потвърди на осн. чл. 436, ал.1 от ГПК действията на ДСИ С.Х., по изпълнително дело № 190/2013г., изразяващи се в постановление /разпореждане/ от 02.01.2014г. за връщане на постъпилата писмена жалба вх. № 5729/27.12.2013г. на жалбоподателката В.Г., като правилни и законосъобразни.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателката се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

          

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 436, ал. 1 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на Държавен съдебен изпълнител С. Х., по изпълнително дело № 190/2013г., изразяващи се в постановление /разпореждане/ от 02.01.2014г. за връщане на постъпилата писмена жалба вх. № 5729/27.12.2013г. на жалбоподателката В.Г.Г. с ЕГН **********,*** – длъжник по делото, чрез пълномощник адв. Д.Г. от АК-Х., като подадена след изтичане на едноседмичния срок за обжалване, като правилни и законосъобразни.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 190/13г. на Държавен съдебен изпълнител С. Х., с район на действие Окръжен съд- гр. С., за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.