О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 276                          12.03.2014 г.                     град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На дванадесети март 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1059 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

    Производството е на основание чл.230, ал.1 във вр. с чл.129, ал.2 и 3 и във вр. с чл.30 от ЗН.

 

    С влязло в законна сила протоколно Определение № 59/27.05.2010г./л.169- 170 от делото/, производството по настоящото гр.д.№ 1059/2008г. по описа на ОС- Ст.Загора е спряно до приключване на преюдициалното гр.д.№ 2296/2011г. по описа на РС- гр.Стара Загора.

 

    Видно от постъпилите по делото нови писмени доказателства, преюдициалното гр.д.№ 2296/2011г. по описа на РС- гр.Стара Загора е приключило, и същото е изискано и приложено към настоящото спряно гр.д.№ 1059/2008г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

    Преди възобновяване на настоящото дело се установи, че първоначалната ищца- пълнолетната българска гражданка Г.Н.П.,***, е починала и следва да се предприемат от нейните наследници по закон и служебно от съда необходимите мерки съгласно чл.230, ал.1 от ГПК.

 

    Исковата молба/ИМ/ по делото е оставено без движение с Разпореждане от з.з. на 02.12.2013г./л.223 от делото/, като на наследниците по закон са дадени съответните задължителни указания да отстранят настъпилите нередовности в ИМ и приложенията към нея, свързани с настъпилата междувременно смърт на ищцата и невъзможността на съда служебно да издири всички нейни наследници по закон, с техните постоянни и настоящи адреси, с оглед тяхното конституиране като ищци по делото на мястото на починалата им наследодателка, за възобновяване на спряното производство по делото и за евентуалното продължаване на съдопроизводствените действия по делото, особено след прилагането към него на вече окончателното приключено преюдициалното гр.д.№ 2296/2011г. по описа на РС- гр.Стара Загора.

 

    Въпреки дадения им законен 1- седмичен срок по реда на чл.129, ал.2, изр.1 и 2 от ГПК, които са им връчени по надлежния процесуален ред/л.225- 238 от делото/, но от тяхна страна не са предприети каквито и да са действия за евентуалното отстраняване на горепосочените нередовности.

 

    Следователно съдът следва да приложи разпоредбата на чл.129, ал.3 във вр. с ал.2 от ГПК, и да прекрати  изцяло производството по делото, ведно с всички законни последици от това.

 

    Поради което вече е отпаднало основанието за спиране на производството по настоящото дело и то следва да бъде възобновено, след което следва делото да се прекрати изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

    Настоящото първоинстанционно съдебно Определение може да се обжалва само в прекратителната си част на основание чл.253 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275, ал.1, изр.1 от ГПК, с частна жалба в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора пред въззивния му ПАС- Пловдив.

 

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.230, ал.1 във вр. с чл.129, ал.2 и 3 и във вр. с чл.30 от ЗН, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

    ПРИЛАГА приключеното преюдициалното гр.д.№ 2296/2011г. по описа на РС- гр.Стара Загора.

 

 

ВЪЗОБНОВЯВА производство по спряното първоинстанционно гр.д.№ 1059/2008г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производство по спряното първоинстанционно гр.д.№ 1059/2008г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО само в прекратителната му част може да се обжалва с частна жалба в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

РАЗПОРЕЖДА настоящото прекратително съдебно Определение да се връчи по надлежния ред на всяка една страна по делото на известните й по делото постоянни и настоящи адреси по ЗГР.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :