О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

314                                  20.03.2014 г.                  гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На двадесети март                                    две хиляди и четиринадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                  

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                          МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N 1114  по  описа  за  2014 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на адв. И.И. като пълномощник на “Пътстрой” ООД гр.Стара Загора против действието на ЧСИ К.А., рег.№ …, с район на действие - ОС - Стара Загора, покана за доброволно изпълнение в частта на посочената сума за адвокатско възнаграждение  в размер на  … лв.

 

Жалбоподателят твърди, че посочената в поканата за доброволно изпълнение дължима сума била прекомерно висока и противоречи на чл.10 от Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения. Моли да се постанови решение, с което да се отмени поканата за доброволно изпълнение в частта на посочената сума за адвокатско възнаграждение в размер на … лв.

 

В постъпилия писмен отговор, адв. Н.В. като пълномощник на взискателя Л.П.Л. оспорва жалбата като неоснователна.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ К.А.,  рег.№ …, с район на действие ОС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице – длъжник по изпълнението.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 408/2014г. по описа на ЧСИ К.А., рег.№ 766, с район на действие ОС- Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 408/2014г. по описа на ЧСИ К.А., с рег.№ …на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС- Стара Загора е образувано по молба, подадена на 14.02.2014г. от адв. Н.В., като пълномощник на Л.П.Л., въз основа на изпълнителен лист от 07.02.2014г., издаден по гр.д.№ 3813/2013г. по описа на РС – Стара Загора. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно от 14.02.2014 г. в полза на адвокат адв. В. - писмен договор за правна защита и съдействие по смисъла на чл. 36 от Закона за адвокатурата, в който е уговорено адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело в размер на … лева.

На 20.02.2014 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело, в която е посочено, че задължението възлиза на …лв. неолихвяема сума, … лева разноски по изп. дело, такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ в размер на … лева, както и др.суми – … лв.  

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Жалбата е недопустима.

Това е така, защото липсва подлежащ на обжалване акт на ЧСИ К.А., с рег.№ …с район на действие ОС- Стара Загора. В  приложеното изпълнителното производство липсва постановление за определяне на разноски, представляващи адв. възнаграждение в размер на …лв. От друга страна в изпълнителното производство на общо основание е приложима разпоредбата на чл.248 ГПК, съгласно която ЧСИ може да допълни или измени постановлението си за разноски, поради което въззивната жалба се явява недопустима.  Искането по чл.78, ал.5 от ГПК, най – напред по реда на чл.248 ГПК следва да бъде направено пред ЧСИ. Едва след постановяване на определение по реда на чл.248 ГПК, длъжникът ще има възможност да обжалва определението по изп. дело за определяне на разноски.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбата на длъжника “Пътстрой” ЕООД гр.Стара Загора против действията на Частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 408/2014г.  по описа на ЧСИ, с рег.№ … – К.А., с район на действие – ОС Стара Загора, - Връчване на покана за доброволно изпълнение в частта на посочената сума за адв. възнаграждение в размер на … лв., следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд     

        

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И. като пълномощник на “Пътстрой” ООД гр.Стара Загора против действието на  ЧСИ К.А., рег.№ …, с район на действие - ОС - Стара Загора, връчване на покана за доброволно изпълнение в частта на посочената сума за адвокатско възнаграждение в размер на  … лв. като недопустима.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1114/2014г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

ЧЛЕНОВЕ: