О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Номер  311/ 19.03.2014г.               Година 2014                        Град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                                           Граждански състав

На деветнадесети март                                                                             Година 2014

в закрито заседание, в следния състав:

 

 

                                                Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

                             Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                  2. АСЕН ЦВЕТАНОВ     

                                 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело номер 1133 по описа за 2014 година

 

 

            Производството е на основание чл. 95, ал. 5 от ГПК, във връзка с чл.274, ал. 1 и сл. от ГПК.

 

            По делото е постъпила частна жалба от жалбоподателя и ответник Д.К.Й., против определение № 429/05.03.2014г., по гр. дело № 95/2014г., по описа на РС-К., с която е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ по делото.Твърди, че определението на РС-К. е неправилно и незаконосъобразно, по съображения подробно изложени в частната въззивна жалба на жалбоподателя. Моли на основание чл. 95, ал.5 от ГПК, във вр. с чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Закона за правната помощ, въззивният съд да отмени обжалваното определение на първоинстанционния съд и съответно, да уважи искането му за предоставяне на правна помощ. Подробни съображения са изложени в писмената жалба на жалбоподателя.

 

В законоустановения 1-седмичен срок по ГПК другата страна не е  депозирала писмен отговор по делото.

 

Като обсъди събраните по делото доказателства, включително и тези представени с частната въззивна жалба на жалбоподателя, въззивният съд намери за установено следното:

 

Производството по гр. дело № 95/2014г. по описа на РС-К.  е образувано по предявен иск за развод, с правно основание в чл.49 от СК.

 

С разпореждане № 877/24.02.2014г. първостепенният съд е дал указания на ответника какви писмени доказателства следва да представи в подкрепа на твърденията си и молбата, както и да уточни вида на исканата правна помощ, тъй като вече е бил подал писмен отговор на исковата молба пред първоинстанционния съд. С молба от 04.03.2014г. жалбоподателят е представил съответните писмени доказателства, съобразно указанията на съда и е направил конкретни искания да му бъдат назначени двама адвокати.

 

От представените писмени доказателства както пред първата инстанция, така и от тези представени пред настоящия въззивен съд се установява,че жалбоподателят Й. страда от психично заболяване - афективно разстройство /видно от представеното експертно решение/ същият получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 277.40 лева и притежава два недвижими имота. Действително, същият не е представил пред първостепенния съд декларация за семейното положение, имуществено състояние, но такава впоследствие е била представена с частната жалба, съгласно изискванията на чл.94 от ГПК.

 

От същата се установява, че Й. действително е собственик на два недвижими имота, а именно: описаните в договор за продажба на недвижим имот от 11.09.1990г. и нот. акт № 48, т. II, н.д. № 688/1989г. недвижими имоти. Първият от тях е апартамент в гр. К., кв. “В. Л.” № ., ет. ., ап.., а вторият от тях е наследствена къща, находяща се в с. Т., ул. “С.” № .. Същият освен пенсията си няма други доходи от свободни професии, наеми и хонорари.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от ЗПП правна помощ по граждански дела се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Освен това трябва да бъде посочен и вида на правната помощ. В частната си жалба жалбоподателят е уточнил, че желае правната помощ да му бъде предоставена за процесуално представителство, чрез назначаване на служебен адвокат от Адвокатската колегия, съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП.

 

Освен това, въззивният съд намира, че единият от недвижимите имоти, който жалбоподателят Й. притежава е семейно жилище на страните и е предмет на исковата молба по чл. 49 СК, като ищцата М.Й. с петитума на исковата молба моли, да й бъде предоставено ползването на това жилище на нея, което се намира в гр. К., кв. “В. Л.” № ., ет. ., ап.. Налага се категоричния извод, че теоретично е налице евентуалната възможност ползването на семейното жилище да бъде предоставено на ищцата и въззиваема и същият да освободи това жилище.

 

С оглед на съвкупната преценка на представените пред двете съдебни инстанции писмени доказателства от жалбоподателя може да се направи извод, че Й. не разполага с достатъчно имущество, което да му позволява да заплати възнаграждение на избран от него адвокат, който да защитава интересите му пред съда. В тази връзка съдът следва да му предостави правна помощ  чрез предоставяне на безплатна адвокатска защита и осъществяване на процесуално представителство по гр. дело № 95/2014г., по описа на РС-К..

 

За изясняване на правото на ответника да иска правна помощ въззивният съд следва да отбележи, че такава правна помощ се предоставя при наличие на предвидените в закона предпоставки, както е в настоящия случай, а конкретният служебен адвокат се посочва и определя от съответната Адвокатска колегия, а не от молещия – в случая жалбоподателя, или от съда.

 

От това следва, че частната жалба на жалбоподателя се явява основателна и доказана, а обжалваното определение на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено, ведно с всички законни последици от това, като бъде предоставена и съответната правна помощ на жалбоподателя Й..

На основание чл. 95, ал. 6 ГПК, настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Мотивиран от горното, Окръжният съд Стара Загора

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ определение № 429/05.03.2014г., постановено по гр. дело    95/2014г., по описа на К. районен съд, с което е оставена без уважение молбата на Д.К.Й.  - ответник по гр. дело № 95/2014г., по описа на РС-К. за предоставяне на правна  помощ, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на Д.К.Й. *** – ответник  по гр. дело № 95/2014г. по описа на РС-К., чрез предоставяне на безплатна адвокатска защита за осъществяване на процесуално представителство по гр. дело № 95/2014г. по описа на РС-К., до неговото окончателно приключване.

ВРЪЩА гр. дело № 95/2014г. по описа на РС-К., за продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                            

 

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                   2.