П Р О Т О К О Л

 

година 2014                                             град Стара Загора

Окръжен съд                                          ІV граждански състав

На 03 април                                             година 2014

В публично заседание, в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                    

Секретар П.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия-докладчик ЗЛАТЕВ

гр. дело номер 21 по описа за 2013 година

На именното повикване в 09.45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: М.Г.С.редовно и своевременно призована, не се явява. Вместо нея адв. И.М., редовно упълномощен от по-рано 

 

ОТВЕТНИЦИ: А.И.М. - редовно и своевременно призована, не се явява. Вместо нея адв. С.С., ред. упълномощена от по-рано

 

                          Д.Т.Т. - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител

 

 

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.СТАНКОВА: Да се даде ход на делото.

 

           Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Страните са редовно призовани. Призовката за втория ответник е върната цяла, с отбелязване на връчителя, че след многократно посещение на адреса, адресатът не е намерен. Същевременно пълномощника му адв. З.Т. е редовно призована на 24.03.2014г. лично, поради което няма пречка за даване ход на делото.

 Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 Съдът докладва: Постъпила е писмена молба от 24.03.2014г. от пълномощника на втория ответник, с която заявява, че не може да се яви по делото. Моли да се даде ход  и заявява, че не желае постигане на спогодба и моли делото да се приключи.

 

АДВ.М.: Запознат съм с молбата. Нашият иск беше насочен основно към първата ответница, ние постигнахме споразумение с нея, подписано е от двете страни. Тя е длъжник на клиентката ми, по силата на изп. дело. Предвид постигнатото споразумение за нас воденето на този иск е отпаднало, моля да приемете, че правя отказ от иска, с последиците от това. Моля да имате предвид представеното по делото допълнително становище от 26.02.2014г., в която молба съм поискал намаляване на адв. хонорар, тъй като там е предявен иск с по-висока цена и по смисъла на т.2 от Наредба №1 за минималните размери на адв. възнаграждения, хонорарът не трябва да надвишава сумата от 400 лв. Нямаме претенции за разноски.

 

АДВ.СТАНКОВА: Запозната съм с молбата. Нямаме претенции за разноски.

 

Съдът намира, че следва да приложи извънсъдебно споразумение и предвид оттеглянето на иска да прекрати производството по делото изцяло.

Ето защо на основание чл.233 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА писм. споразумение от 02.04.2014г.

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д. №21/2014г. по описа на съда.

 

Определението може да се обжалва в 1-седмичен срок чрез ОС Ст.Загора пред АС Пловдив, който за ищцата и първата ответница тече от днес, а за втория ответник от датата на уведомяването.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 09.55 часа.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: