О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 392                                    10.04.2014 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на десети април, 2014г.

в закрито заседание в следния състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Г.,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 150 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.252- чл.254 от ГПК, и във вр. с чл.62, ал.1 от СК/2009г./.

   

    Постъпила е Искова молба вх. № 3659/20.05.2013г. от ищеца К.И.К. *** No 119 с иск по чл.62 т.1 от СК/2009г./.

 

    Исковата молба е оставена без движение, като на ищеца с Разпореждане от з.з. на 13.12.2013г. е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- чл.129 от ГПК да отстрани нередовностите в исковата си молба и в приложенията към нея, като представи по делото: Платежен документ за внесен депозит в размер на 250 лв. по депозитната сметка на Окръжен съд Стара Загора за назначаване на особен представител-адвокат на малолетното лице А.К.К..

 

Това Определение е било връчено на молителя- ищец лично- видно от разписките към Съобщението № 1, първоначално на 02.01.2014г./четвъртък/- л.25 от делото, и повторно на 20.01.2014г./понеделник/- л.28 от делото.

 

    Законният 1- седмичен срок по чл.47, ал.2 от ГПК е започнал да тече за ищеца от 20.01.2014г./понеделник/, и дори и след повторното напомнително връчване, и е изтекъл най- късно на 27.01.2014г./понеделник/.

 

И към днешна дата- 10.04.2014г./четвъртък/ не са отстранени нередовностите в приложенията към исковата молба- не е внесен депозитът за особен представител- адвокат на малолетното лице в размер на 250лв. по депозитна сметка на Окръжен съд Стара Загора и не е представено искане с декларация за осигуряване евентуално на такъв по ЗПП.  

   

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК, поради което Исковата молба следва да се върне обратно на ищеца, ведно с всички законни последици от това, като се прекрати производството по делото.

 

    Тъй като това постановено в закрито заседание настоящо съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2  във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК, и във вр. с чл.62, ал.1 от СК/2009г./, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ВРЪЩА обратно Исковата молба вх.№ 3659/20.05.2013г. на ищеца К.И.К.- ЕГН ********** *** No 119

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д.№ 150/2013г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищеца, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

                    

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: