О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 361                                     02.04.2014 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на втори април 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 24 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.83, ал.1, т.1 от ГПК във вр. с чл.114, б.”а” от ЗС и чл.135 от ЗЗД.

   

    Постъпила е Искова молба вх. № 1734/10.02.2014г. от 1 бр. ищец- пълнолетния български гражданин Г.А. ***, против 2 бр. ответници- пълнолетните български граждани В.Д.М. и М.И.С.- и двамата от гр.С.З., с иск по чл.135 от ЗЗД.

 

    Исковата молба е оставена без движение, като на ищеца с Определение от з.з. на 11.02.2014г./л.10 от делото/ е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- чл.129 от ГПК да отстрани първоначалните  нередовности в Исковата си молба и в приложенията към нея, като представи данни за своите на и на адвоката си стационарни и/или мобилни телефони за връзка, писмени доказателства за Данъчната оценка на процесния недвижим имот, внесе дължима Държавна такса/ДТ/ в размер на 4 % от цената на иска, по приходната сметка на ОС –С.З., и да впише ИМ съгласно императивната разпоредба на чл.114, б.”а” от ЗС, което Определение е връчено на ищеца на 14.02.2014г./Разписка от Съобщение на л.12 от делото/, на адвоката- пълномощник на 28.02.2014г./Разписка от Съобщение на л.13 от делото/, и повторно с Напомнително писмо от з.з. на 11.03.2014г./л.11, стр.2 от делото/ на ищеца на 18.03.2014г./л.16 от делото/ и на адвоката му на 24.03.2014г./л. 15 от делото/.

 

    Законните 1- седмични срокове са започнали да текат за ищеца съответно от 28.02.2014г. и 24.03.2014г., и са изтекли най- късно повторно на  31.03.2014г./понеделник/. Следователно към днешна дата/02.04.2014г./ ищецът не е отстранил нито една от тези множество първоначални нередовности в ИМ и в Приложенията към нея. Поради което е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК, поради което Исковата молба следва да се върне обратно на ищеца, ведно с всички законни последици от това.

 

    Тъй като това постановено в закрито заседание настоящо съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от съобщаването му на ищеца и пълномощника му- адвокат, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.С.З. пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.83, ал.1, т.1 от ГПК във вр. с чл.114, б.”а” от ЗС и чл.135 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

    ВРЪЩА обратно на ищеца Исковата молба вх.№ 1734/10.02.2014г.

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д.№ 24/2014г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на ищеца и пълномощника му- адвокат, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

                  

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :