О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 446           25.04.2014г.      град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На двадесет и пети април 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 40 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.128, т.1, 2 и 3, и във вр. с чл.69 от СК/2009г./.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Искова молба вх.№ 3540/21.03.2014г./л.2- 3 от делото/, с иск от 1 ищца против ответниците по чл.69 от СК/2009г./ за установяване на бащинство, ведно със законните последици от това.

 

Съдът е констатирал изначално наличието на нередовности в ИМ и приложенията към нея, но въпреки официалните съобщения, връчени на ищцата на посочения й адрес и получател на книжата първоначално на 02.04.2014г.- сряда/л.11 от делото/ и повторно на 16.04.2014г.- пак сряда/л.13 и 14 от делото/, тя не е отстранила никое от първоначалните нередовности в Исковата си молба и приложенията към нея, указани й със съдебното Определение от з.з. на 21.03.14г./л.9 от делото/.

 

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5, ал.2 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК, съгласно която при неотстраняване от ищцата на нередовностите в ИМ и приложенията към нея в дадения й законен 1- седмичен срок, исковата молба се връща обратно на ищцата, а производството по делото се прекратява, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото прекратително съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо поради изложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5, ал.2 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК във вр. с чл.69 от СК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 

        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

ВРЪЩА обратно на ищцата Исковата молба  вх.№ 3540/21.03.2014г./л.2- 3 от делото/.

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гражданско дело № 40/2014г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищцата, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :