ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер  403/15.04.2014 г.            2014 година                Град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

Старозагорският окръжен съд                           ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 15.04.                                                                                      2014 година

В закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ АСЕН ЦВЕТАНОВ

Секретар

Прокурор.........................

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА частно гражданско дело номер 1152 по описа за 2014 година.

Обжалвано е определение от 04.03.2014 г. по гр.д. 520/2013 г, с което е прекратено производството по предявения иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК и насрещен иск със същото правно основание.

Жалбоподателката Д.Б.А. моли да се отмени определението само в частта относно прекратяване на съдебното производство по предявения от нея иск с правно основание чл.49 ал.1 от СК.

Ответникът по жалбата А.И.А. е подал писмен отговор, с който моли да се остави без уважение частната жалба в обжалваната част и присъдят направените разноски по делото.

Въззивният съд след като обсъди данните по делото намира за установено следното:

Жалбоподателката А. е предявила иск по чл.49 ал.1 от СК.

С писмена молба от 20.02.2014 г. е помолила съда делото да бъде оставено на второ четене или да бъде пренасрочено поради това, че тя и двама от посочените свидетели са военнослужащи и на датата се2

освобождават от наряд около 11 часа, поради което е необходимо време да се придвижат до гр. Чирпан.

Въззивният съд счита, че подадената частна жалба е основателна.

Районният съд не е взел становище по подадената молба, което е следвало да направи, за да уведоми страната дали приема или не молбата за изчакване или за пренасрочване на делото. Това е било необходимо предвид разпоредбата на чл.321, ал.1 ГПК, тъй като производството е специално - по иск за развод и при неявяване на ищеца без уважителни причини производството се прекратява. Нещо повече, призовката за лицето е останала общата разпоредба на закона, според която неявяването на някоя от страните, която е редовно призована, не е пречка за разглеждане на делото.

Поради изложеното определението следва да бъде отменено в обжалваната част.

Водим от горните мотиви и на основание чл.278 ГПК Въззивният съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение от 04.03.2014 г. постановено по гр;д. 520/2013 г. на Чирпанския районен съд, в частта относно прекратяване на съдебното производство по предявения от Д.Б.А. иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:     1.