- .

1.4.2014. 30.4.2014.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 21/2013 ... ...,
...
:
.
3.4.2014.
2 No 150/2013 ... ...,
...
:
.
10.4.2014.
3 No 153/2013 ... - :
.
24.4.2014.
4 No 157/2013 - ... :
.
8.4.2014.
5 No 158/2013 - ... :
.
24.4.2014.
6 No 165/2013 ... ...,
..,
..
:
.
15.4.2014.
7 No 4/2014 - ...,
...,
...
:
.
29.4.2014.
8 No 13/2014 ... ... :
.
10.4.2014.
9 No 20/2014 ... ... :
.
15.4.2014.
10 No 21/2014 ...,
...
... :
.
10.4.2014.
11 No 24/2014 ... ...,
...
:
.
2.4.2014.
12 No 40/2014 ... :
.
25.4.2014.
13 () No 1069/2014 ...,
...,
...,
...
...,
...,
...
:
.
17.4.2014.
14 () No 1070/2014 ... ... :
.
11.4.2014.
11.4.2014.
15 () No 1073/2014 ... ... :
.
:
.
23.4.2014.
23.4.2014.
16 () No 1085/2014 ...,
:
.
25.4.2014.
17 () No 1088/2014 ... ... :
.
25.4.2014.
25.4.2014.
18 () No 1097/2014 - ... :
.
:
.
2.4.2014.
2.4.2014.
19 () No 1098/2014 ...,
""
:
.
:
17.4.2014.
20 () No 1099/2014 ... -" :
.
:
.
1.4.2014.
1.4.2014.
21 () No 1106/2014 ...,
...
:
.
:
.
22.4.2014.
22 () No 1107/2014 ... ... :
.
:
.
16.4.2014.
16.4.2014.
23 () No 1109/2014 " ...,
...,
...
:
.
8.4.2014.
24 () No 1110/2014 ... :
.
:
.
17.4.2014.
17.4.2014.
25 () No 1127/2014 ... ... :
.
:
.
30.4.2014.
26 () No 1129/2014 ... ... :
.
23.4.2014.
27 () No 1130/2014 ... " :
.
23.4.2014.
28 () No 1132/2014 ... ... :
.
30.4.2014.
29 () No 1142/2014 ... ...,
...
:
.
:
.
29.4.2014.
30 () No 1148/2014 ... ... :
.
30.4.2014.
31 () No 1149/2014 ... :
.
:
.
3.4.2014.
3.4.2014.
32 () No 1152/2014 ... ... :
.
15.4.2014.
15.4.2014.
33 () No 1174/2014 - . :
.
14.4.2014.
14.4.2014.
34 () No 1175/2014 - . :
.
14.4.2014.
14.4.2014.
35 () No 1191/2014 ...,
...
... :
.
:
28.4.2014.