Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 193                                           28.05.2014 г.                     град С.З.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На двадесет и девети април                                                             2014 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.Г.,

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 164 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Предявени са обективно съединени искове по чл. 21, ал. 4 от СК, по чл. 23, ал. 2 от СК и по чл. 29, ал. 3 от СК, предявени при условията на евентуалност.

 

            Производството е образувано по Искова молба от И. С. С. от гр.С.З., в която заявява, че с ответницата Н.Р.Д. са бивши съпрузи, като бракът им е бил прекратен с влязло в сила Решение на Районен съд- гр. С.З.. По време на брака им, със съпругата му са придобили с негови лични средства, недвижим имот - представляващ 1/2 идеална част от дворно място, в град ***, заедно с апартамент № 2 (две)-"ИЗТОК" на втори етаж в жилищната сграда, построена в описаното дворно място, придобит за сумата от 41 000 евро, явяваща се действителната цена по сделката, а не както е посочено в Нотариален акт за покупко-продажба - 20 000 евро, чрез кредит, който е отпуснат на купувача И. С. С. от “Банка Пиреус България” АД С.З.. С подписания между страните Констативен протокол от 21.08.2006г., с ответницата констатирали действителния принос на всеки от тях за придобИ.ето на гореописания недвижим имот. Твърди, че според т.2 от него „дължимата на продавача цена от 41 000 евро е изплатена частично, както следва: 21 000 евро от съпруга И. С. С., непосредствено преди изповядване на сделката от нотариуса, като плащането се извърши в присъствието на съпругата. Останалите 20 000 евро, ще се изплатят чрез кредит, който е отпуснат на купувача И. С. С. от “Банка Пиреус България” АД. Наред с това в т. 3 от констативния протокол изрично са посочили, че „Сумата от 21 000 Евро, се явява лично имущество на съпруга И. С. С., която същият е придобил чрез трансформация на   недвижим   имот, а именно - АПАРТАМЕНТ № 70, находящ се в град С.З., улица *** Така описаният имот е продаден по време на брака на съпрузите, за цена от 21 000  евро, платена на 09.06.2006г., от купувачите, преди  изповядване на сделката  при  нотариус, в присъствието на съпругата. Твърди, че в действителност, както са посочили и в т. 4. от приложения към настоящото дело констативен протокол, „С оглед на така съществуващите обстоятелства, страните констатират и признават, че 51% от правото на собственост върху придобития по време на брака на съпрузите имот - АПАРТАМЕНТ №2 (две)-"ИЗТОК" на втори етаж в жилищната сграда на адрес ***, се явява лично имущество на съпруга И. С. С.. В подкрепа на изложеното по-горе, представя съответните многобройни писмени доказателства. Заявява, че към настоящия момент и поради прекратяване на брака му с ответницата се е прекратила и  бездяловата съпружеска имуществена общност/СИО/, в която е влизал процесния недвижим имот, като според него бездяловата СИО се трансформира в дялова съсобственост, но при равни части, предвид оборимата презумпция, визирана в текста на чл.28 от сегашния СК /чл. 27 от СК-отм./. В действителност, обаче делът му от така описания имот възлиза на 51 % от правото на собственост, които представляват негова изключителна собственост. За придобИ.ето на 51 % от правото на собственост върху процесния недвижим имот той имал не само изключителен принос, изразяващ се както в заплащане единствено от него, с негови лични средства на 51 % от дължимата цена, при това действителна цена, за придобИ.е на имота, във влагането на допълнителни средства и труд, в грижи за детето и работа в домакинството, но придобИ.ето на същия е резултат от трансформация на негово лично имущество, от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 70, находящ се в ***, придобит от него по дарение от баща му, в размер на 21 000 евро. Личният му имот, продал с цел да закупи по-голям и удобен апартамент, в който да живее със семейството си. Тъй като с ответницата не могат доброволно да определят размера на дяловете си от придобития по време на брака им недвижим имот/бивша СИО/, то за него възниквал правен интерес от установяване по съдебен ред, че е изключителен собственик на процесния имот поради липса на принос у ответницата за придобИ.ето му.

Моли, в условията на евентуалност, в случай, че съдът не установи, че той е изключителен собственик на целия недвижим имот поради липсата на съвместен принос в придобИ.ето на същия, съдът да постанови Решение, с което :

1. да признае за установено спрямо ответницата, че той- ищецът, поради липсата на съвместен принос, е собственик и притежава 51% от правото на собственост върху процесния недвижим имот, придобити чрез трансформация на негово лично имущество.

2. да признае за установено спрямо ответницата, че той- ищецът е собственик и притежава останалите 49 %  от правото на собственост върху процесния недвижим имот, поради неговия значително по-голям принос за придобИ.ето на останалите 49 % от процесния недвижим имот, който принос надхвърля многократно приноса на ответницата.

 

            Ответницата Н.Р.Д. заявява, че предявените искове са допустими, но те са неоснователни, поради което ги оспорва изцяло. Прави възражение, че протокола е унижощаем по смисъла на чл.27, във вр. с чл.30 от ЗЗД, като подписан от нея под заплаха, изразяваща се във физическа и психическа принуда от страна на ищеца и възбуждане на основателен страх у нея за здравето й. Заявява, че с договора за ипотечен кредит № 1875/14.08.2006г., като бонус от страна на банката им е бил отпуснат и потребителски кредит на стойност 4 000 лв., по който тя е кредитополучател и който изплаща и до настоящия момент. С парите от този кредит е било направено обзавеждането на бившето ни семейно жилище Твърди, че през целия период на брака им е работила по трудови и граждански
договори като учител и преводач, или е гледала детето им С., както и че е полагала грижи за домакинството по време на 14- годишния им брак. Моли съда с решението си да се произнесе и по въпроса за наличието на принос от нейна страна за придобИ.ето на процесния апартамент.
Претендира за направените от нея разноски по делото.

 

            Съдът намира за установено следното от фактическа страна:

 

            Между страните не се спори, че с Решение от 04.06.2010 г., постановено по гр.д. 474/2010 г. по описа на Районен съд- гр. С.З., бракът между страните е бил прекратен, поради което се е прекратила без дяловата СИО.

 

От Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 171, том I, рег. №1772, дело № 140, от 21.08.2006 г. на ЕЛКА ТЕНЧЕВА - нотариус № 364 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район С.З., се установява, че страните са придобили недвижим имот - представляващ 1/2 идеална част от дворно място , цялото с площ 211, 25 кв.м., находящо се в град ***, съставляващо УПИ ХІІ-3759 в квартал 280 по плана на гр. С.З., заедно с апартамент № 2 "ИЗТОК" на втори етаж в жилищната сграда, построена в описаното дворно място, със застроена площ на апартамента 69,84 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня, детска стая, тоалетна, баня-тоалетна и две тераси.  

 

По делото е представено заверено копие от Констативен протокол по чл. 21, ал. 2 от СК-отм. от 21.08.2006 г., подписан между страните, така придобития по време на брака ни недвижим имот, описан по - горе, е закупен за сумата от 41 000 евро, явяваща се действителната цена по сделката, а не както е посочено в Нотариален акт - 20 000 евро, чрез кредит, който е отпуснат на ищеца от “Банка Пиреус България” АД - С.З.. Съгласно т.2 от него „дължимата на продавача цена от 41 000 евро, е изплатена частично, както следва: 21 000 евро са били платени от ищеца на продавача непосредствено преди изповядване на сделката от нотариуса, като плащането се извърши в присъствието на съпругата Н.Р. Стоева. Останалите 20 000 евро от дължимата цена ще се изплатят чрез кредит, който е отпуснат на купувача ищеца от “Банка Пиреус България” АД. В т. 3 от констативния протокол изрично са посочили, че сумата от 21 000 Евро, платена от ищеца на продавача на имота, се явява лично имущество на съпруга, която същият е придобил чрез трансформация на   недвижим   имот,   съставляващ   негово   лично имущество,   а именно: апартамент № 70, находящ се в град С.З., улица ***

 

Видно от Нотариален акт № 51, том II, дело № 692/1986 г. от 31.03.1986 г. за собственост върху жилище, дадено като обезщетение  срещу  отчужден  недвижим  имот  за  мероприятия  по  Закона  за териториалното и селищно устройство/ЗТСУ/ № 120, том IV, дело № 2528/1981 г.  от 08.10.1981 г. на Ф. Бангьозова, нотариус при Районен съд- гр. С.З., се установява, че апартамент № 70, находящ се в ***, вход "А" е придобит от ищеца по дарение от баща му С.И. С..

 

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 98, том II, рег. № 2292, дело № 243/2006 г., от 09.06.2006 г. на Искра Тотева - нотариус № 086 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район С.З. ищеца, със съгласието на съпругата си е продал апартамента на *** на П.Х. Г. и М.И. Г., за сумата 16 430 лв..  

 

Между ищеца и купувачите П.Х. Г. и М.И. Г. е подписан Обратен документ от 09.06.2006 г., видно от който действителната цена по сделката за продажбата на апартамента на *** е 21 000 евро, като плащането е извършено в присъствието на ответницата.  

 

Видно от заверено копие от Договор за кредит, обезпечен с ипотека №1875/К/2006 г., “Банка Пиреус България” АД е отпуснала на страните кредит в размер на 20 000 евро за покупка на жилище.  

 

По делото са представени Съдебномедицинско удостоверение на живо лице № 49/2004г., Съдебномедицинско удостоверение на живо лице № 26-У/2009г., Съдебномедицинско удостоверение на живо лице № 16/2010г., които установяват, че ответницата няколко пъти  преглеждана за травми, за които съобщава, че са и нанесени от ищеца.

 

Видно от Договор   за   предоставяне   на   потребителски   кредит   на   физически   лица   № 416/21.08.2006г. се установява, че на ответницата е отпуснат потребителски кредит, в размер на 4000 лв.

 

По делото са представени Трудова книжка № 33, Трудова книжка № 1, серия В, № 721219,Служебни бележки от 05.03.2009г. и 31.12.2009г., издадени от СД"Росита-Василеви и сие" за извършени услуги по граждански договори като преводач, и Препоръка изх. № 237/28.02.2011г. от ПМГ”Гео Милев", видно от които ищцата е ответницата се е трудила като преводач и учител.

 

            От показанията на разпитаните по делото свидетели се установи следното :

 

Свидетелят Р.Д.Р. заявява, че страните по делото са се оженили на 05.11.1995г. Заживели в апартамента на тъста и тъщата на **, за да спестят средства. С част от парите от сватбата си купили кола. Живели там 3 г. След това се преместили ***  -жилището на И.. Жилището е било в много лошо състояние и той е правил там ремонт, който е бил извършен със семейни пари. Мисли, че съпрузите- страни по делото са живеели добре, а после разбрал, че е имало побоища. Още като живели в апартамента на тъста, дъщеря му- ответницата е идвала пребита 3- 4 пъти с детето си. На ** живели до средата на 2005г., след това на *** № 13. Казали му, че дъщеря му е подписала нещо, защото й е било заявено от ищеца: “Ако не подпишеш, няма да влезеш в този апартамент”. Знае, че е подписала документ под натиск. Тя е теглила кредит за обзавеждане на апартамента и той също е участвал в ремонта. Дъщерята му се е грижела за детето. Те като нейни родители също са помагали. Мъжът е бил в командировки, пътувал с таксита. Тя е преподавала английски език.

 

Свидетелката Р. Р.Д. заявява, че сестра и зет й се оженили се 1995 г. и заживели на *** в апартамента на бабата и дядото около 3-4 години, за да може да съберат пари и да направят ремонт. Преместили се в гарсониерата ***- апартамента е бил на И.. И двамата съпрузи работели. Детето е ходело на детска градина. Нейната майка и тя са се грижели за него и то не е било  лишено от грижи. Сестра й доста умело съчетавала тези неща и изпълнявала задълженията си. И.бил шофьор към Автобусни превози- С.З., преди това е карал частно такси. Знае, че  И. е оказвал тормоз на ответницата. Било е постоянно явление, но изведнъж е дошъл края. Апартамента на ***” бил продаден, купили си нов апартамент на *** Знае, че ответницата е подписала документ – имало е проблем и натиск от страна на съпруга й да подпише. Не е виждала този документ. На *** жилището не е било обзаведено, сестра й изтегли кредит и е закупила основни неща - климатик, мебели и др. Мисли, че този кредит към момента е вече изплатен.

 

Свидетелката П.К.И. заявява, че  Н. и И. са й били кумове, когато тя се е омъжила през 1999 година. Развела се е през 2007г. Не си е разваляла отношенията с И., но не се е виждала с него, тъй като нямат общи отношения. Познава и двете страни от края на 1998г. Бившия й съпруг я е запознал с Н. и И.- тогава те са живеели в апартамента на бабата на Н. ***- западната част. До колкото знае с перспектива е било да се преместят в другия апартамент, за да си направят ремонт на ***”. Към края на 1999г. се преместили в апартамента- бил му е направен основен ремонт, бил е изграден наново, тя и бившия й съпруг, който се занимавал със строителство, са участвали в ремонта. И. не е участвал в грижата за детето и къщата, а това според нея изцяло се е дължало на Н.. Къщата е била подредена, изчистена, детето е било гледано. Според нея от самата начало взаимоотношенията им не били нормални. Всичко се дължало на употребата на алкохол. Видяла е един път, когато са били  скарани двамата, Н. е била с лед на лицето. Пред нея той не я е удрял, но постоянно я е навиквал, постоянно е бил недоволен от нея. През 2006-2007г. продали едното жилище и купили друго. И. е теглил заем за купуване на жилището, а Н. е теглила кредит за обзавеждането му. Детето им С. е роден по време на брака им, а второто дете на ответницата- Д. не е от съпруга й. И. вече е живеел с настоящата си приятелка, когато Н. заживяла с настоящия си приятел.

 

 Свидетелката М.И. Г. заявява, че е кума на И. и Н.. Познава ги от близо 25 г., съученици са от Руската гимназия- С.З.. През 1995 г. се оженили. След сватбата и раждането на дете през 1996г. живеели в апартамента на бабата и дядото от страна на майчина линия. Ищецът И. имал гарсониера, която била в лошо състояние и се давала под наем. След това отишли да живеят във въпросната гарсониера, където направили доста голям ремонт. За ремонта събрали пари, като и двамата са работели. Детето го гледала ответницата Н.. Като семейство няколко пъти е присъствала, имало е обиди, арогантно отношение и побоища от ищеца към ответницата, имало и документи за това. Гарсониерата я продали и взели ново жилище- пак ***., Доколкото й е известно, ответницата е тегли някакъв кредит. За ипотеката на жилището кредита е теглил ищеца И., но тя й казала, че ще тегли кредит, за да обзаведат жилището. Първо правили ремонт на гарсониерата на *** която била наследствена на И.. И. и Н. правели ремонт заедно, преди да се преместят в гарсониерата. Сочи, че страните в момента са разделени.

 

Свидетелката Й.С.С. заявява, че страните имат едно дете С.. В началото ответницата не е работела, като се оженили, след това започнала работа във фирма за преводи и работила там 3-4 години. Като домакиня не била добра, детето в повечето случаи било при нея. Не отрича и помощта на другата баба- майка й. Ответницата си пийвала и продължава да го прави и сега, и това е давало отражение. И. работил на две места - в един магазин “Нон-стоп”, след това като шофьор в "Автобусни превози"- С.З.. За домакинството грижите от материалната част падали основно на И.. Тя лично е давала пари да се направим офиса на Н. за преводи в хотел “Верея”, в който тя не ходела често и не могла да просъществува. В началото като се оженили, живеели в апартамент на нейните баба и дядо на *** три години. Тогава ответницата не работела и И. дал парите за козметичен ремонт. След тези три години отишли в апартамента на И. на ***. Там се наложило също да се направи скъп ремонт и обзавеждане. След това са купили новия апартамент на *** и се преместили там да живеят, като направили ремонт и там. Сочи, че ответницата е работила 3 години преди развода в Агенция за преводи. Тя казвала, че заплатата й била 300 - 400 лв., а И. е бил с 500 - 600 лв. над нейните. Ответницата не е полагала грижи, каквито е следвало да полага една майка. Към момента на развода детето не е било още пълнолетно. Основната причина за разделянето е тази, че си ответницата си ходела много често в къщи без причина.

 

Свидетелката В.П.Г. заявява, че познава страните, като в момента, в който станали семейство, те живеели за кратко в апартамента на дядото и бабата на Н.. И. работел като таксиметров шофьор по цял ден. После отишли да живеят в апартамента на И. на ***, където правели доста големи ремонти. Свидетелства, че до тогава Н. не била започвала работа, така че И. и родителите му помагали. След това са продали този апартамент, защото бил малко жилище и с доста голям кредит, теглен от И.,***. Твърди, че кредита е бил около 20 000 евро, който изплащал И.. Н. теглила малък кредит от порядъка на 2-3 000 лв. за закупуване на пералня или готварска печка, но И. й е бил гарант по кредита. Сочи, че от преки наблюдения откакто се е родило детето до 4-5 клас са били в приятелски отношения. И. й бил направил офис, като бюро за преводи в северния вход на хотел "Верея", на ет.З, но нищо не станало. Случвало се е и да пие малко повече, отколкото може да понася. Не е била свидетел на насилие от страна на съпруга й. Н. работила във фирма за преводи "Росита". Последното жилище го купили необзаведено, и след това го обзавели.

 

Свидетелката Х.П.Х. заявява, че с И. се познават от деца, а с Н. се познава след като сключили брак. Твърди, че И. изцяло е поддържал семейството, а Н. не знае да е работила. Знае, че е работила във фирма за преводи известно време, но на ненормирано работно време. Грижите за семейството били поети от И.. От самото начало съпрузите живеели в апартамент, който е дарение на дядото на И., след което се преместили на ***, и всички подобрения там са направени от негова страна. След това детето пораснало, имали нужда от по-голямо жилище и И. се нагърбил с изплащане на кредити. Закупили по-голямо жилище в ***". Н. пиела алкохол, прекалявала като за жена, което доста сериозно й е пречело на домашните и семейни задължения, като съпруга и родител. Малко преди да се разведат И. и майка му направили за ответницата фирма за преводи в х. Верея, която не просъществувала, поради неходенето на работа. Свидетелства, че И. е осигурил един нормален семеен живот.

 

Свидетелят Николай Неделчев И.ов завява, че познава ищеца И. и Н. от 2006г., И. бил постоянно на работа, карал е автобус. Н. работела в една фирма за преводи. След това И. й направил офис в х.”Верея” за преводи, Сочи е няколко пъти Н. си е тръгвала от семейното жилище и е отивала да живее при майки за по 3-4 седмици, а после И. е ходил да я прибира. Според него И. готви в тях, а Н. не може да готви.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

С оглед задължителните указания на ПАС, че главният иск е с правна квалификация чл. 21, ал. 4 от СК с искане да бъде признато по отношение на ответницата, че ищецът е изключителен собственик на имота поради липса на принос у ответницата за придобИ.ето му по смисъла на ал. 2 /влагане на средства, труд, грижи за децата и работа в домакинството/ и при опровергаване на презумпцията по ал. 3 на същата разпоредба, съдът намира следното:

 

На първо място съдът следва да обсъди възражението на ответницата, че Констативният протокол от 21.08.2006г. е подписан „под заплаха, изразяваща се във физическа и психическа принуда от страна на ищеца и възбуждане на основателен страх у за здравето и", при което намира следното:

 

Представените съдебномедицински удостоверения на живо лице се отнасят за периоди, които са различни от датата на подписване на процесния Констативен протокол от 21.08.2006 г., и са много далечни на същия. На следващо място, с оглед разпоредбата на чл.32 от ЗЗД, и възражението на ищеца в този смисъл, правото да се иска унищожение се погасява с 3- годишна давност, поради което направеното от ответницата възражение за унищожаемост на процесния констативен протокол към този момента и погасено по давност, започнала да тече от 21.08.2006 г. и изтекла на 21.08.2009 г., преди завеждането на иска в съда на 07.06.2011 г.

 

Съдът намира за безспорно доказано, че действителната цена на която процесния апартамент е придобит е сумата от 41 000 евро, като сумата от 21 000 евро за придобИ.е на имота, е резултат от трансформация на лично имущество на ищеца, а именно - ***, дарено му от баща му, с продажна цена в размер на 21 000 евро. Личният имот на ищеца, придобит от него по дарение от баща му, същият е продал с цел да закупи по-голям и удобен апартамент, в който да живее със семейството си.

 

Видно от Констативен протокол по чл. 21, ал. 2 от СК/отм./ от 21.08.2006 г., подписан от ищеца и ответницата, останалата част от дължимата цена за закупуване на процесния имот в размер на 20 000 евро отново ищецът сам, без участието на ответницата, изплащал чрез кредит, който е отпуснат от  “Банка Пиреус България” АД на ищеца. По така предоставеният кредит ищецът, в качеството си на кредитополучател, както по време на брака си с ответницата, така и след прекратяването му, самостоятелно, без участието на ответницата е погасявал дължимите по същия главници, лихви и разноски. В същото време по сключения Договор за кредит, обезпечен с ипотека № 1875/К/2006г. ответницата е била вписана като солидарен длъжник, но не се доказа същата да е плащала дължимите погасителни вноски по кредита. Видно от чл.21 от Договора за кредит, обезпечен с ипотека № 1875/К/2006г., погасяването на кредита е извършвал и продължава да извършва единствено ищеца, като кредитополучател, съгласно Погасителен план, представляващ Приложение 1 към договора, като винаги единствено и само ищеца е плащал и продължава да плаща дължимите погасителни вноски по отпуснатия кредит.

 

Въпреки, че единствено ищецът е изтеглил  кредит  и  единствено той е изплащал кредита, с който е платен остатъкът от дължимата цена за придобИ.е процесния имот, ответницата също има принос за придобИ.ето на имота. По време на брака на ответницата също е допринесла за придобИ.ето на процесния недвижим имот, като същата е влагала макар и с по малки от ищеца парични средства в семейния бюджет, както и е помагала с личен труд, с грижи за детето и с работа в домакинството. Ответницата има висше филологическо образование и по време на брака на страните е работила като преводач и учител. С оглед на това, по време на брака на страните, ответницата също има  принос в приходната част на семейния ни бюджет, заемала се е основно с грижите за детето и осигуряване на семейния уют. Тя е работела 3 г. преди развода в Агенция за преводи при заплата/или хонорари/ 300 - 400 лв. Това се доказва и от годишни данъчни декларации на ответницата за 2002 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г., съгласно които през показаните периоди ответницата е получавала доходи.

 

Освен това съдът намира, че с договора за ипотечен кредит № 1875/14.08.2006г., е бил отпуснат и потребителски кредит на стойност 4 000 лв., по който тя сама е била кредитополучател и който изплаща и до настоящия момент. Видно от свидетелските показания, с парите от този кредит е било направено част от обзавеждането на бившето им семейно жилище на адрес - гр.***, ап.2." В този ред на мисли съдът не кредитира показанията на свидетелите на ищеца, че ответницата е прекалявала с алкохола и че не полагала достатъчно грижи за детето, тъй като не са преки очевидци, а са техни лични мнения.

 

            Поради всички гореизложени мотиви, съдът счита, че главният иск за признаване ищеца за изключителен собственик на процесния недвижим имот на осн. чл.23 във вр. с чл.21, ал.4, т.1 от СК се явява неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли изцяло.

 

Предявеният при условията на евентуалност иск за признаването му за собственик на 51 %, от процесния недвижим имот, се явява изцяло обоснован и доказан и следва да бъде уважен изцяло, ведно всички законните последици от това, като претенцията на ищеца за останалите 49 % за правото на собственост следва да се отхвърли, като неоснователна.

 

Когато в акта за придобИ.е на имущество по време на брака са посочени и двамата съпрузи, независимо от това дали са вложени лични или семейни средства, при прекратяването на брака дяловете им са равни.

 

В конкретния случай тези отношения страните са уредили в Констативния протокол по чл. 21, ал. 2 от СК /отм./ от 21.08.2006 г., подписан от тях. При това положение следва да се приеме за оборена презумпцията за съвместен принос, като на ищецът следва да признае правото на собственост в размер на 51 %, като ищецът сам е признал правото на собственост на ответницата в размер на 49 % върху процесния недвижим имот.

 

            С оглед изхода на делото, на ищеца следва да се присъдят разноски, съобразно уважената част от исковете, които съдът определя на 1711,05 лв.. На ответницата не следва да се присъждат разноски, тъй като липсват доказателства за направени такива. Договорът за правна помощ от 17.10.2012 г. не съдържа в себе си каквито и да изплатени суми за  възнаграждение.

           

            Ето защо съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ иска на ищеца И. С. С., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. С.З., със съдебен адрес: гр. С.З., ул.”Хаджи Д. Асенов” № 86, ет.2, против ответницата Н.Р.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, да се признае за установено по отношение на ответницата, че ищецът е изключителен собственик на недвижимия  имот- представляващ 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 211, 25 кв.м. находящо се в град ***, съставляващо УПИ II-3759 в квартал 280 по плана на гр. С.З., ЗАЕДНО С АПАРТАМЕНТ № 2 (две)-"ИЗТОК" на втори етаж в жилищната сграда на адрес ***, съставляващо УПИ II-3759 (парцел дванадесети за имот номер три хиляди седемстотин петдесет и девет) в квартал 280 (двеста и осемдесет) по плана на гр. С.З., при граници: от изток - УПИ Х1-3758; от запад - УПИ ХІІІ-3764; от север - УПИ Х-3760; от юг - улица, ЗАЕДНО с АПАРТАМЕНТ № 2 (две)-"ИЗТОК" на втори етаж в жилищната сграда, построена в описаното дворно място, със застроена площ на апартамента 69,84 кв.м. (шестдесет и девет цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня, детска стая, тоалетна, баня-тоалетна и две тераси, при граници на апартамента: от север - двор и стълбищна клетка, от юг - *** от запад - стълбищна клетка и апартамент № 1 "запад", от изток -УПИ XI-3758, ЗАЕДНО с МАЗЕ № 6 (шест) с площ 3,94 кв.м. (три цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на мазето: от север - мазе № 5, от изток -УПИ XI-3758, от юг - мазе № 7, от запад - коридор, заедно с 10.93% (десет цяло и деветдесет и три стотни процента), представляващи 13, 38 кв.м. (тринадесет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, индивидуализиран Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 171, том I, рег. №1772, дело №140, от 21.08.2006 г. на ЕЛКА ТЕНЧЕВА - нотариус № 364 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - съдебен район С.З..Същият имот, съгласно Схема № 5891/03.06.2011 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. С.З., представлява 1/2 (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на поземления имот гр. ***, с предназначение територията— Урбанизирана, начин на трайно ползване — ниско застрояване (до 10 ет.), с площ 205 кв.м., при съседни имоти: 68850.503.912, 68850.503.104, 68850.503.103, 68850.503.106, ЗАЕДНО със Самостоятелен обект сграда с идентификатор 68850.503.105.1.2, съгласно Схема № 5892/03.06.2011г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. С.З., индивидуализиран като Самостоятелен обект в сграда № 1 /едно/, разположен в поземлен имот с идентификатор 68850.503.105, с адрес на имота гр. ***, ет.1, ап.2, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 /едно/, с площ по документ за собственост 69, 84 кв.м., с прилежащи части: мазе № 6, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.1, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.10, 68850.503.105.1.9; над обекта: самостоятелни обекти с идентификатори: 68850.503.105.1.4, като неоснователен.

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответницата Н.Р.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, че ищецът И. С. С., ЕГН:**********, с постоянен адрес в гр. С.З., със съдебен адрес: гр. С.З., ул.”Хаджи Д.Асенов” № 86, ет.2, е собственик и притежава 51% /петдесет и един процента/ от правото на собственост върху гореописания  недвижимия имот.

 

ОТХВЪРЛЯ иска на ищеца И. С. С., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. С.З., със съдебен адрес: гр. С.З., ул.”Хаджи Д. Асенов” № 86, ет.2, против ответницата Н.Р.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, да се признае за установено по отношение на ответницата, че ищецът е собственик и притежава останалите 49 % /четиридесет и девет процента/ от правото на собственост върху гореописания недвижим имот, като неоснователен.

 

ОСЪЖДА ответницата Н.Р.Д., ЕГН **********,*** да заплати на ищеца И. С. С.,***, със съдебен адрес – гр. С.З., ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 86, ет.2, сумата 1 711, 05 лв./хиляда седемстотин и единадесет лева и пет стотинки/ за направените от него разноски по делото.

           

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването на всяка от страните, чрез ОС- С.З. пред АС- Пловдив.

 

 

                                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: