Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 189                                           27.05.2014 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На тринадесети май                                                                            2014 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.Г.,

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 31 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 95 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба от ищеца Г.Р.Х. ***, с правно основание по чл. 95, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП във вр. чл. 35, чл. 18, чл. 15 от ЗАПСП и чл. 310, ал. 1, т. 3 от ГПК, който твърди, че е автор на кръстословици, а ответникът търговско дружество “Медия 67” ЕООД, гр. Стара Загора, издава вестник „Новината", който е регионален седмичник за град Стара Загора. Твърди, че в бр. 207 (635) от 25.10.2010 г. на вестник „Новината" е публикувана негова кръстословица без негово знание и съгласие, като при публикуването й е премахнат надписа: „съставил:Г.Х.", обозначаващ неговото авторство. Твърди, че кръстословиците му представляват обект на авторско право и съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗАПСП се ползват от закрилата на закона. Счита, че това поражда правото му да търси установяване на факта на нарушението на авторското му право от страна на издателството - ответник. Твърди, че авторското ми право е нарушено чрез следните действия:

Използването на негово произведение без разрешението му- в нарушение на чл. 18, ал. 1 и чл. 35 от ЗАПСП.

Премахване на надписа, обозначаващ авторството му- в нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП.

 

Като доказателство, че е автор на процесната кръстословица, представя бр.43(913) от 02.11.2007 г. на вестник „7 дни Стара Загора" - регионален седмичник за град Стара Загора, където същата е публикувана преди това. Според него, съгласно чл. 6 от ЗАПСП: „До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки/. В публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", доказващ авторството му. При сравняване на двете кръстословици лесно може да се установи, че кръстословицата, публикувана във вестник „Новината" е идентична с тази, публикувана във вестник „7 дни Стара Загора".

 

Ето защо и предвид гореизложеното, за него се пораждал интерес от водене на настоящия установителен иск с правно основание чл. 95 от ЗАПСП.

 

Моли съда да приеме за установено, че ответникът търговско дружество "Медия 67” ЕООД, гр. Стара Загора, е нарушило авторското му право върху процесната кръстословица. Също така моли съда да осъди ответника да му заплати направените по делото разноски, включително деловодни и адвокатски хонорар.

 

Ответникът не оспорва процесуалната допустимост на иска против себе си, но оспорва исковите претенции изцяло, като излага своите съображения за това.

 

 


След като се запозна със събраните по делото доказателства, съдът намери за установено следното от фактическа страна:

 

            Между страните не се спори, че кръстословиците във бр.43(913) от 02.11.2007 г. на вестник „7 дни Стара Загора" и в бр. 207 (635) от 25.10.2010 г. на вестник „Новината " са еднакви, както и че в публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.".

 

Ищецът Г.Х. по въпросите, зададени по реда на чл.176 от ГПК установява, че процесната кръстословица е направена като в мрежа от квадратчета е попълвал думи така, че при тяхното пресичане във вертикал и хоризонтал да имат обща буква. Използвал е различни източници - речници, енциклопедии за намиране на интересни думи. Останалото било въпрос на усет. Първо се съставяла кръстословица на хартия, а след като е готова с думите, се правило графично оформление. Сочи, че имал готови листи с разчертани квадратчета, като примерни шаблони. Те се разпечатвали на принтер от графичен файл, но това не било самата кръстословица. Под тях изписвал името си. В момента изписвал знака за авторско право, годината на създаване, името и емейла си. В началото изписвал само името си.

 

От показанията на разпитаната като свидетел Н.Я. Ф.-Ж. се установява, че колегата й Е. със знанието на гл. редактор закупил тези кръстословици с нормална фактура, с касов бон от в. “7 дни”. Те пристигнали на диск в редакцията. Самите кръстословици били определени като рекламни материали, защото празното място в карето се използвало и за реклама на логото на определена фирма. Колегата изрично й споменал, че никой няма претенции и до м.11.2013 г . никой не е предявявал авторски права към тези кръстословици.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Не се спори, че кръстословицата е обект на авторско право. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 ЗАПСП сочи като обект на авторско право всяко произведение на литературата, науката и изкуството, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като изрично посочените форми не са изчерпателно изброени. Казаното съобразено с чл. 2 от Конвенцията за закрила на художествените произведения, ратифицирана от България, в който е дадено легално определение на понятието „литературни и художествени произведения” – всеки продукт от научната и художествена област, независимо от начина на изразяването му, налага да се приеме, че кръстословицата представлява именно произведение на литературата и науката, което е създадено в резултат на положен творчески труд по събирането, подбора и подреждането по определен начин на понятия от областта на географията, историята, биологията или други области на науката.

 

Правото да се използва обект на авторско право или да се разрешава използването му е предоставено на автора му, съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП, респ. публикуването на кръстословицата без такова разрешение е нарушение на признатите авторски права.

 

Нарушение на авторските права е и обстоятелството, че ответникът в издавания от него вестник не е посочил кой е автор на публикуваната кръстословица – нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП.

 

Чл. 6 от ЗАПСП установява презумпция, според която до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него. Цитираната презумпция не е оборена в настоящия процес.

 

Предвид констатираната по–горе идентичност между кръстословиците във бр.43(913) от 02.11.2007 г. на вестник „7 дни Стара Загора" и в бр. 207 (635) от 25.10.2010 г. на вестник „Новината ", както и че в публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", настоящият състав на съда приема, че е установено по категоричен и несъмнен начин авторството на ищеца по отношение на процесната кръстословица.

 

По делото е установено по несъмнен и категоричен начин, че ответникът не е установил какъвто и да било контакт с ищеца във връзка с публикуването на процесната кръстословица, същата е поставена по преценка на гл. редактор на печатното издание според показанията на разпитаната по делото свидетелка.

 

По отношение на възражението на проц. представител на ответника в писмената защита по делото, че ищеца няма писмен договор с вестник “7 дни Стара Загора” следва да се отбележи, че липсата на писмен договор за използване по на процесната кръстословица не е елемент фактическия състав  установяващ авторството на ищеца върху същата.

 

Съдът приема, че съгласно чл. 95б ЗАПСП отговорността за допуснати нарушения следва да се понесе от ответника в качеството му на издател на вестника и ползвател на произведение, по смисъла на § 2, т. 6 от ДР на ЗАПСП.

 

При така изложените съображения се налага извод, че предявеният иск е изцяло доказан по основание – налице са всички елементи от фактическия състав на чл. 95, ал. 1, т. 1 ЗАПСП, което налага искът да бъде уважен, като бъде прието за установено, че ответникът е нарушил авторското право на ищеца, публикувайки негова кръстословица, без изричното му съгласие и като не е посочил ищеца като автор на кръстословицата.

 

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 351,40 лв..

 

 Ето защо, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответникът “Медия 67” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. “Славянски” № 45, ет. 3, ЕИК 201160262, че е нарушил авторското право на ищеца Г.Р.Х., ЕГН ********** ***, върху неговата кръстословица, публикувана в бр. 207 (635) от 25.10.2010 г. на вестник „Новината ", издаван от ответника.

 

ОСЪЖДА “Медия 67” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. “Славянски” № 45, ет. 3, ЕИК 201160262, да заплати на Г.Р.Х., ЕГН **********,***, сумата от 351,40 лв./триста и петдесет и един лева и 40 ст./, представляваща направените по делото разноски.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от днес 27.05.2014 г., с въззивна жалба чрез ОС Ст.Загора пред АС гр.Пловдив.

 

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :