О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 531                               16.05.2014 г.                        град  Стара Загора

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шестнадесети май                                                                         Година 2014

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 58 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по искова молба от Т.К.В., против ЧСИ К. П. А. от гр. С. с която претендира на основание чл. 441 от ГПК, във вр. с чл. 45 от ЗЗД, сумата от 1 250 лв., като частичен иск от сумата 50 000 лв. представляваща обезщетение за имуществени вреди, заедно със законната лихва от 30.07.2013 г., до окончателното и заплащане.

 

Според чл. 68 ГПК цената на иска представлява паричната оценка на предмета на делото, а съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 ГПК по искове за парични вземания цената на иска се определя от размера на търсената сума. Цената на иска има значение в няколко насоки: 1. за изчисляване на държавните такси; 2. за родовата подсъдност; 3. за обективните предели на силата на присъдено нещо. Когато ищецът е предявил иска като частичен, цената на иска е заявената част от спорното право, по отношение на която се формира сила на присъдено нещо, като при уважаването му за разликата може да се предяви нов иск. Но и в този случай ищецът не може да се позовава на формирана сила на присъдено нещо по частичния иск, макар че при отхвърлянето му се отрича основателността на претенцията като цяло. От изложеното следва, че предмет на делото става не цялото вземане, а само предявената част от него, която определя и цената на иска. В този смисъл са и разясненията по т. 1 от Тълкувателно  решение № 1/ 17.07.2001 г. на ВКС, според което допустимостта на касационното обжалване се определя не от размера на цялото вземане, а от цената на иска.

 

В конкретния случай цената на частичния иск е 1 250 лв. от 50 000 лв., която е определяща за родовата подсъдност на иска, като такъв, посъден на СтРС, тъй като претенцията е под 25 000 лв., съгласно разпоредбата на чл. 103, във вр. с чл. 104, ал. 1, т. 4 от ГПК. Следва освен това да се отбележи, че за родовата подсъдност, съдът следи служебно.

 

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради родова неподсъдност на спора, като делото следва да бъде изпратено на компетентния съд – Районен съд С..

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 58/2014 г. по описа на ОС – гр. С., поради родова неподсъдност на спора.

 

            ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Районен съд С..

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.С.пред АС- гр. П..

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ :