Р Е Ш Е Н И Е

 

№160                                           09.05.2014 г.                     град С.З.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОС             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На осми април                                                                                  2014 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.Г.,

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 1161 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 95 от ЗАПСП, във вр. с чл. 94 от ЗАПСП.

 

Постъпила е искова молба от ЕТ ”Геодея Инженеринг”- Д.А.Т.- Г. и Г.К.Г., срещу ответника “Ретком” ЕООД в гр.С.З., в която твърди, в която твърди, че ответникът е нарушил авторските им права върху програмата ИСУП ГЕОДЕЯ, върху базата данни Employees.mdb, заедно като сборно произведение и върху съвместното произведение ЕИСУЧР, поради което ищците твърдят, че през 1999 г. започнала разработката на програмен продукт – система за обработка на данни, свързани с управлението на човешките ресурси и ТРЗ с първоначално работно име SPM /Salary and Personnel Manager/, по-късно наречена информационна система за управление на човешки ресурси – ЕИСУЧР, състояща се от два взаимосвързани модула, първият от които /ИСУП ГЕОДЕЯ – за личен състав/ бил готов в края на 2001 г. като авторска разработка на ищците, като през 2004 г. те регистрирали авторските си права върху базите данни и компютърната програма в дружеството за колективно управление на авторски права ЮСАУТОР – Пловдив и с лицензионен договор преотстъпили авторските си права на фирмата на първата ищца ЕТ „Геодея инженеринг, а изработката на втория модул /ТРЗ - ТЕРЕЗА ХР/ се забавила и в този процес те предоставили на ответника първия модул единствено и само за тестови нужди на Еднната система, като към края на 2005 г. вторият модул също бил готов и единната информационна система заработила. През септември 2006 г. в „Мини Марица изток” ЕАД се състояла презентация на общия програмен продукт, който бил одобрен, и започнали преговори между страните по делото от една страна и дружеството от друга по уточняване възможностите за сключване на договори за продажба и абонаментно обслужване на ЕИСУЧР, но впоследствие те разбрали, че ответникът ще внедрява самостоятелно там само модул ТРЗ – Тереза ХР, като считат, че използването на авторския им програмен продукт ИСУП Геодея и базата му данни Employees.mdb по какъвто и да е начин в търговската дейност на ответното дружество или от трети лица без тяхно изрично писмено съгласие и без заплащане на авторско възнаграждение, промяната при използването на естетическото и смисловото послание към евентуалния потребител на ЕИСУЧР, както и умишленото копиране като концепция и съдържание на авторския им софтуерен продукт в новосъздадения такъв от ответното дружество, представляват нарушение на авторските им права, поради което молят съда да го осъди да им заплати частични парични обезщетения за причинени имуществени вреди в размер на 5 000 лв., от общия размер 50 000 лв. и за неимуществени вреди в размер на 1 000 лв., от общия  размер   10 000  лв.,  както   и  да  преустанови  незаконното  използване  на визираните произведения, както и да им заплати всички разноски по делото. 

 

Ответниците оспорват ИМ. Не оспорват обстоятелството, че ищците са автори на програмата Исуп Геодея. Основното възражение на ответника е че, програмния продукт, създаден от него е различен от този, за който ищците претендират нарушение на авторските им права. По отношение на твърдението на ищците, че базата данни Employees.mdb е обект на съавторство, считат исковете за недопустими, тъй като исковете по чл. 94 от ЗАПСП не са поставени на разположение на страните в отношенията помежду им. По същество считат исковете за неоснователни и недоказани, тъй като ищците не доказали, че са автори на базата данни Employees.mdb., а ответникът не е извършил нарушение на авторските права на ищците, с което да им е причинил вреда. Претендират за направените разноски.    

 

 


След като се запозна със събраните по делото доказателства, съдът намери за установено следното от фактическа страна:

 

   Между страните не се спори, че програмата ИСУП Геодея е регистрирана в ЮСАТУР гр. Пловдив.

 

От заключението на назначената по делото съдебно – компютърна експертиза – първоначална и допълнителна се установява, че базата данни Employees.mdb, представлява файл, създаден с Microsoft office Access, като набор от таблици. Сам по себе си този файл не е програмен продукт и не може да работи самостоятелно. Той може да работи само и единствено с програма, така, че тя да използва таблиците. ТЕРЕЗА ХР ползва файл с име EMPLOYEES.mdb, но този файл не е идентичен с файла от ИСУП Геадея. Те са с различна големина и различно име и различни на рай таблици в него. Двата файла са със сходна архитектура и структурна взаимовръзка. Вещото лице не може да отчете кой продукт е първичен. Заключава, че компютърните програми ИСУП Геодея, Тереза, ТерезаХР, и Persy са напълно самостоятелни програмни продукти.

 

От заключението на съдебно - икономическата експертиза дава заключение за извършваните услуги от ищците и ответника, а относно базата данни Employees.mdb заключава, че не е в неговата компетентност. 

 

От събраните по делото гласни доказателства се установява, че

 

Ответникът Г.И.Г. на зададените въпроси по чл. 176 от ГПК свидетелства, че ЕИСУЧР било измислено от него през 2006г., за да вкара продукта на ищците в “Мини Марица изток” ЕАД. Понятието предполага два продукта, които са обвързани със сериозни взаимоотношения, а самата работа не може да се каже, че е единна система. Впоследствие го поканили да представи оферта в рамките на няколко дни. Поканил ищеца да се присъедини към него, защото здравословното му състояние не било добро и искал с личния състав да се занимава той. През това време моята база данни била готова почти напълно и когато дошъл започнали да добавят таблици, които касаят личния състав. Обособи ли се три части в база данни – заплати, личен състав и общи таблици. Когато отказали да се включат в Марица изток премахнал тяхната част и си оставил само неговата и започнал да си работя с нея. Има прототип на база данни – празна база данни, с таблици в нея. Когато се попълват данните на клиента, в кода се вижда как файла се копира в папката на клиента, като Employees.mdb. Ищците никога не са съставяли такава база, с такова име, а е негова авторска  разработка. ТЕРЕЗА е негова програмен продукт и за първи път през 2005 г. започнал разпространението му. Забавил внедряването на неговия продукт, за да помогне на Г. да разработи неговия и го внедри. Сочи, че няма продукт ЕИСУЧР, той продавал собствения си продукт ТЕРЕЗА ХР с база данни, но не е тази база данни, с която работят ищците, тъй като структурата на базата данни е много различна. Твърди, че за работата на неговата програма Тереза трябвали около 70-80 таблици, а в общия продукт доста повече. Броят на таблиците за личен състав при различните клиенти са различни, защото спецификата на работа е различна в различните дружества.

 

Разпитаната като свидетел П.Д.В. установява, че от 1996 г. работи в ТЕЦ-2, където внедрява програмни продукти и поддържа база данни. През 2000 г. ответника я запознл с Г.К. и й казал, че ще започне да пише личен състав по Windows. През 2005г. внедрили техния личен състав - работили заедно върху проблема, който съществувал. Продукт ЕИСУЧР не са внедрявали. Всеки модул работил самостоятелно - имало база данни, която се използвала от Геодея и от Тереза, и доколкото знае двамата са я създали. През 2005г. се пренесе в Windows, като в общата база имало таблици за Тереза и за личен състав. Необходимите данни, които били нужни за изчисляване на заплатите, се вземали чрез файл от ИСУП Геодея, а първоначалната база данни била от Ретком. С Тереза започнали работа през 2007г..

 

Разпитаната като свидетел Д.И.И. установява, че работила в Ремотекс от 1996г. до м.11.2005г. Първоначално била специалист по информатика, а впоследствие като специалист софтуер, администриране на приложните програми, които касаели самото предприятие. Ответникът  доставял програмни продукти към 1999 г. и той бил програмиста на програмата Тереза под дос, който обслужвал ТРЗ.  Впоследствие искали програмата да се прехвърли под Windows, като възникнала и необходимостта от програма за личен състав под Windows. Тогава ответникът им предложил да включат и модул за личен състав и че ще наеме друг програмист, който да му помага. , Не е чувала за продукт ЕУСЧР. В базата данни имало части от таблиците на Г.Г., а другата част не мога да кажа кой ги е създал.

 

От разпита на свидетеля И.П.К. се установява, че  през 2007г. провел разговори с ищците за закупуване на продукт с модул личен състав. Обяснили му, че за да ми оперира интегриран продукт, трябвало да го съгласуват с Г.И.. След като са разговаряли му обяснили, че няма направят оферта, защото съдружника им, не проявявал интерес да оферира продукта на малки предприятия и закупил такава система с двата модула от другаде, защото само единия модул е нецелесъобразно да се купува.

 

Свидетелят Д.И.И. установява, че ответниците разработвали продукт за личен състав, който съдържал много таблици, над 200, с много връзки между тях. Сочи, че са налице два продукта, с обща информационна база.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Не се спори, че всяка от страните е създала свой програмен продукт: ищците са автори на ИСУП Геодея, а ответника на ТЕРЕЗА ХР, които ползват общата база данни “Employees.mdb”. Тъй като съдът намира, че общ сборен програмен продукт ЕИСУЧР на практика не съществува, спорен между страните остава въпроса именно за авторството върху базата данни.

 

За да се уважи претенцията по чл. 95 ЗАПСП, следва да се установи наличието на следните кумулативни предпоставки - наличие на произведение, обект на авторско право; това произведение да се използва в нарушение на разпоредбите на закона. За уважаване на претенцията по чл. 94 от ЗАПСП, освен наличието на горепосочените предпоставки, следва да се установи и наличието на вреди, настъпили за носителя на авторското право и причинна връзка между вредите и нарушението. Липсата на която и да е от кумулативните предпоставки е достатъчна да обоснове извод за неоснователност на претенциите.

 

На първо място съдът намира, че файлътEmployees.mdb” не е обект на авторското право. Това е така защото самия файл е набор от таблици, и както вещото лице заключава, сам по себе си този файл не е програмен продукт и не може да работи самостоятелно. Или същия ще бъде обект на авторското право едва след като таблиците се попълнят с данните, необходими за работата на програмите за всеки отделен клиент или файла се превърне в база данни, каквото е изискването на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП.

 

Отделно от това съдът намира, че всяка е страните е създала определени таблици в този файл, които да обслужват съответната им програма. Категорично обаче може да се направи извода, че няма припокриване между двете. Вещото лице дава заключение, че ТЕРЕЗА ХР /програмата на ответника/ ползва файл с име EMPLOYEES.mdb, но този файл не е идентичен с файла от ИСУП Геодея /програмата на ищците/. Те са с различна големина и различно име и различни на брой таблици в него. В тази насока са и събраните гласни доказателства. Извода който може да се направи е, че ответника не използва продукта на ответниците. Става въпрос за два коренно различни продукта.

 

Относно твърдението на ищците, че е налице съавторство върху базата данни Employees.mdb”, съдът намира същото за неоснователно, тъй като липсват доказателства в тази насока, а и иск по чл. 8, ал. 2 от ЗАПСП не е предявен.   

 

Следователно предявените от ищците срещу ответника искове по чл. 94 и 95 от ЗАПСП са неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени.

 

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, следва да бъдат осъдени ищците да заплатят на ответника направените разноски по делото в размер на 1586 лв..

 

 Ето защо, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ ”Геодея Инженеринг- Д.А.”***, ЕИК 833095637, прдставлявана от Д.А.Т. - Г. и Г.К.Г.,***, ЕГН **********, против “Ретком” ЕООД гр. Раднево, ул. “Калоян” № 8, ЕИК 123745506, представлявано от Управителя Г.И.Г., иск с правно основание чл. 94 и 95 от ЗАПСП, да бъде осъден ответника да заплати на ищците частични парични обезщетения за причинени имуществени вреди от нарушение на авторските им права върху програмата ИСУП ГЕОДЕЯ, върху базата данни Employees.mdb, заедно като сборно произведение и върху съвместното произведение ЕИСУЧР, в размер на 5 000 лв., от общия размер 50 000 лв. и за неимуществени вреди в размер на 1 000 лв., от общия  размер   10 000  лв.,  както   и  да  преустанови  незаконното  използване  на визираните произведения, като неоснователен и недоказан.

 

ОСЪЖДА ЕТ ”Геодея Инженеринг- Д.А.”***, ЕИК 833095637, представлявана от Д.А.Т. - Г. и Г.К.Г.,***, ЕГН **********, да заплати на Ретком” ЕООД гр. Раднево, ул. “Калоян” № 8, ЕИК 123745506, представлявано от Управителя Г.И.Г., сумата от 1586 лв./хиляда петстотин осемдесет и шест лева/, представляваща направените по делото разноски.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с въззивна жалба, в двуседмичен срок от съобщението, чрез ОС С.З. пред АС гр.Пловдив.

 

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :