Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

155                                                    08.05.2014 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и шести март                                  две хиляди и четиринадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

        РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1090 по описа за 2014 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на Н.Г.К. против решение № 627 от 21.12.2013г., постановено по гр.дело № 1980/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се отхвърля предявения от Н.Г.К. против А.И.Б. иск за сумата от … лв., представляващи получени от А.И.Б. суми за извършване на СМР на имот в с. Тъжа, общ. Павел баня, представляващ УПИ ІХ-108 в кв. 29 по плана на същото село, собственост на Н.Г.К., като неоснователен и недоказан, присъдени са разноски.

 

            Въззивникът взема становище, че постановеното решение е порочно и недопустимо, тъй като съдът разгледал непредявен иск, и неправилно, като постановено в противоречие с процесуални правила и материалноправни норми. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отмени изцяло обжалваното решение и да се присъдят разноските за двете инстанции.

 

Въззиваемият А.И.Б. чрез адв. В.Б. взема становище, че обжалваното първоинстанционно решение е допустимо, тъй като съдът се произнесъл по предмета на иска, въведен с исковата молба. Несъстоятелни били оплакванията и по отношение на неправилността на съдебното решение, поради наличие на процесуални нарушения и нарушение на материалния закон. Излага подробни съображения в подкрепа на твърденията си и моли да се остави в сила решението на първоинстанционния съд . Претендира за разноски.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл.55, ал.1, предл. трето ЗЗД.

 

В исковата молба ищецът твърди, че възложил на ответника ремонтни работи по собствената си къща, сушина, навес и преливник на кладенче, находящи се в с. Тъжа, обл. Стара Загора, УПИ ХІ-108, кв. 29 по плана на селото. Видовете ремонтни работи били описани в договор, с който била уточнена и цената на всеки вид ремонт. Съгласно договореното от страните срока за изпълнение на СМР бил до 07.08.2012г. Ищецът сочи, че за периода от 07.06.2012г. до 08.10.2012г. ответника получил от него сума в размер на … лв. Въпреки, че получил цялата уговорена сума, ответникът не изпълнил изцяло уговорените СМР, а изпълнената част била с лошо качество. През м. април 2013г. ищецът извършил проверка на място за изпълнението на уговореното и установил, че извършената работа е на стойност не повече от …лв. и с лошо качество. Твърди, че многократно устно канил ответника да изпълни уговорените ремонтни работи, но без резултат. Сочи, че поради неизпълнение на договора, на 09.08.2013г. уведомил ответника, че разваля договора и желае връщане на сумата от …лв. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му върне сумата от …лв., поради отпаднало основание. Ответникът оспорва иска като неоснователен. Твърди, че действията по изпълнение на процесния договор за строително- ремонтни работи в притежавания от ищеца имот били преустановени от ответника по причини, за които не можело да се ангажира неговата отговорност. Сочи, че ищецът не му предоставил проект за уговорените СМР, по който Б. да се ръководи, което водело до разваляне на вече свършена работа, дублиране на дейности, оскъпяване на ремонта, както и до невъзможност да бъде изпълнено възложеното му в предварително уговорените срокове.Ответникът бил принуден да заяви на ищеца, че докато не му предостави проект за исканите преустройства в жилищната сграда, по който Б. да работи, всички дейности ще бъдат преустановени, с което К. бил съгласен, но впоследствие му изпратил уведомление с обратна разписка, че едностранно прекратява процесния договор на основание изтичане неговия срок, както и поради некачествено изпълнение на възложената работа. Ответникът твърди, че ищеца следвало да извърши необходимия контрол и удостовери съответните констатации, съобразно нормата на чл. 262 и чл. 264 от ЗЗД. Счита претенцията на ищеца за неоснователна по съображения, че уговорените строително- монтажни работи следвало да бъдат извършени след авансово заплащане от ищеца на строителни работи и вложен от ответника труд. Твърди, че с получената от ищеца  сума в размер на …лв. изпълнил по- голяма част от възложената му работа, като наред с това извършил и редица други СМР, а именно: 1. Поставяне на улуци и водосточни тръби на цялата къща на ищеца на стойност …лв.; 2. Поставяне на ел.инсталация на тавански помещения/ три стаи, килер, коридор, баня/-60% на стойност …лв.; 3. Положен гредоред над тавански стаи на стойност …лв.; 4. Надигане на втори етаж на стар гредоред, заварки и шини на стойност …лв.; 5. Разваляне на вече изграден навес/ сваляне на положени вече керемиди, скъсяване на преди това изработена козирка и покриване с друг вид керемиди на стойност …лв.; 6. Изкоп и полагане на бетонна настилка на земя под навес/ 10-12 кв.м./ на стойност …лв.; 7. Поставяне на ламперия на новоизградени тавански стаи по искане на ищеца, разваляне и ново изграждане на помещенията с блокчета „Итонг” на стойност …лв.; 8. Полагане на гипскартон и мазилка вътре в стаи на първи етаж и на тавани, на стойност …лв., или общо …лв., за която сума, в случай, че съда уважи ищцовата претенция, прави възражение за прихващане. Моли съда да отхвърли иска като недоказан и неоснователен.

 

Не е спорно, че ищецът е собственик на дворно място от 1064 кв.м., съставляващо по плана на с. Тъжа, общ. Павел баня УПИ ХІ-108 в кв. 29, с построените в него жилищна сграда, плевня и други подобрения.  Не се спори, че страните са сключили договор за ремонт на недвижимия имот на К., който следва да се извърши до 07.08.2012г., както следва: 1. ремонт на покрив на сушина- нов; облицовка на порта и врата/ възстановяване/ на стойност от …лв., която сума е получена от ответника Б. на 07.06.2012г.; 2. навес над стълби; сарай сачак на къщата и боядисване на стойност от …лв. - получена от ответника на 15.06.2012г.; 3. ремонт на къщата- нов покрив на стойност …лв. - получена от ответника на 17.07.2012г.; тавански стаи на стойност …лв. - получена от ответника на 24.07.2012г.; баня на стойност …лв., ремонт на тавани и боядисване на стаи на стойност …лв. и преливник на кладенче в мазе на къщата и циментиране на същото на стойност …лв., за които на 10.08.2012г. ответникът е получил …лв., на 25.08.2012г.  - сумата от …лв., на 20.09.2012г. - …лв., а на 08.10.2012г.- сумата от …лв., или общо договорените СМР възлизат на стойност …лв., а получената от Б. сума е в размер на …лв.

 

С уведомление от 12.08.2013г. ищецът е съобщил на ответника, че  разваля договора за ремонт на къща, сушина, навес и преливник на кладенче, находящи се в с. Тъжа, общ. Павел баня, УПИ ХІ-108 от 07.06.2012г., поради изтичане срока му и некачествено изпълнение на възложените работи, и го кани да му върне сумата от …лв., разлика между стойността на извършените ремонти за … лв. и платените на Б. … лв. Уведомлението е връчено на 14.08.2013г. лично на ответника Б..

 

За изясняване на делото от фактическа страна са събрани гласни доказателства и е назначена и изслушана съдебно – техническа експертиза.

 

От показанията на свид. Н.С.К., брат на ищеца, се установява, че ищецът се уговорил с ответника да направи ремонт на къщата му, като се построи една таванска стая, да се направи ремонт на сушина и покрив, както и да се подменят улуци. Свидетелят виждал как ответникът идвал в имота, карал материали, оставял един или двама работника и си тръгвал, като отсъствал по седмица от обекта. След това идвал и взимал майсторите, карал ги на друг обект и със седмици не работили по имота на брат му. Твърди, че извършеното не било това, което било планирано. Сочи, че покривът бил некачествено ремонтиран. Улуците под сарай сачаците били оставени недовършени. Сочи, че брат му наел същите майстори да довършат ремонта на къщата  му. На къщата имало сложена алуминиева дограма от фирма от гр. Казанлък. В този смисъл са и показанията на свид. О.Х.Х., който установява, че работил на къщата на ищеца в с. Тъжа, като измазал капаците по покрива, които поради некачествения ремонт, били отлепени. Твърди, че край комините имало теч. Работата по покрива не била свършена качествено, тъй като липсвал цимент и теракол, а част от капаците и циглите били паднали от вятъра. Свидетелят Х. извършил и строителни работи в банята и в таванските помещения на къщата на ищеца, които следвало да бъдат извършени от ответника. Свид. К.Г.П. установява, че поставил на къщата на ищеца през миналата есен три  малки прозорчета от бяла дограма, а през есента на 2013г.- и три големи прозореца също от бяла дограма.

Съдът намира, че следва да кредитира с доверие показанията на тези свидетели, тъй като показанията им са логически издържани и непротиворечиви, а самите свидетели са добре запознати с обстоятелствата които установяват като близък роднина първия и участници в процесния ремонт – втория и третия.  

 

Свид. Р.А.З., участник в строително - монтажните работи в имота на К., твърди, че първо трябвало да работят по навеса, който трябвало да бъде удължен и обновен. Навесът бил съборен и удължен до четири метра и половина, с положени нови греди и подменени керемиди от запад. Направена била и 20-25 см. постилка с бетон към гараж. После свидетелят и негови колеги работили по покрива на къщата, който бил съборен и построен наново. Когато бил готов за предаване, Б. казал на работниците, че трябва да го развалят, тъй като ищецът искал да бъдат направени тавански стаи с баня. Работниците зидали до метър и шестдесет стени с итонг, след което направили наново покрив с дървена конструкция. Наред с това направили и подсилване пода на таванския етаж с греди, които били около три кубика нов материал. Твърди, че покрива бил завършен изцяло, били поставени керемидите, измазали капаците, а също и улуците били сложени. Сочи, че от южна страна на къщата на К. имало навес над стъпалата, ремонта на който останал недовършен, тъй като собственика и Б. не могли да се разберат. На работниците било наредено да свалят новите керемиди на този навес и очаквали нареждане как да продължат. Като си тръгнали, оставили на греди навеса. Таванския етаж направили върху гредоред. Трябвало да подсилят тавана на първия етаж, защото бил нацепен. Повдигнали го на винкели, правили подсилване с греди на разстояние 50 см. и кофражни дъски. Използвани нов дървен материал между два и три кубика. Свид. А. Т., който е работил по къщата на ищеца в с. Тъжа заедно с колегата си – св. Р.З., установява че първо бил направен навес вляво от къщата, който бил удължен по искане на К.. Развалена била и  разширена входната порта, тъй като ищецът желаел да има възможност да влиза кола през нея. Сложили нови греди, а долу бил положен бетон около 20 кв.м. Свидетелят Т. покрил навеса с керемиди и капаци, като от едната страна били сложени старите керемиди, а откъм пътя били положени нови. Оставало само да се измажат. След това извършили ремонт в къщата на ищеца. Направено било всичко, поискано от К., като дори улуците на покрива били поставени. След няколко дни собственикът решил да се събори всичко, тъй като явно Б. не го бил разбрал. Ответникът разпоредил на работниците да бъде иззидан тавански етаж. Първоначално уговорката била да се направи обшивка на гредите на тавана, но впоследствие на работниците било казано, че ищецът иска друг модел изграждане -  с итонг. Били поставени нови греди над тавана на първия етаж на къщата, който бил пропаднал, направено било издигане на тавана, поставяне на скоби. В имота бил направен и навес над стълбище, като на работниците било казано да бъде покрит, но след няколко дни собственикът поискал да го развалят, тъй като не го харесал. Наложило се да съборят почти завършения тавански етаж, тъй като ищецът и съпругата му желаели прозорците да бъдат други, и да правят всичко наново. Сочи, че всичко което работили в имота на ищеца било без план. Б. се обаждал на работниците и им казвал какво да правят. Твърди, че всички материали, вложени в ремонта, били нови.

Съдът намира, че следва да даде вяра и на показанията на свидетелите на ответника, тъй като същите като преки участници в ремонтните дейности са запознати с фактите, които установяват.

 

От заключението на съдебно- техническата експертиза, което съдът кредитира като обективно изготвено и мотивирано, се установява, че за уговорения ремонт на покрив на сушина- нов, са били извършени следните видове работи: спускане на керемиди по коруба за 1000 броя, демонтаж на покривна конструкция в съществуваща сграда, направа на лежаща покривна конструкция на съществуваща  сграда, направа на летвена обшивка по покрив за керемиди, покриване с керемиди тип “ Мизия”-стари, покриване с керемиди тип “Мизия”, покриване с капаци на била и ръбове, наковаване на челни рендосани дъски на покрив, ремонт на обшивка по стени с летви/ порта/ и доставка и монтаж на висящи улуци от поцинкована ламарина, на стойност …лв. с включена печалба от 10 %. При направата на навес над стълби, сарай сачак на къща и боядисване на къща-покривни конструкции и дървени скелети от бичен иглолистен материал на стойност … лв. с включена печалба, от която според вещото лице следва да се приспадне овехтяването на дървената конструкция с 20%, тъй като навеса не е завършен и дървената конструкция е била в продължение на една година на открито и е с влошено качество - сумата от …лв. Вещото лице установява, че за ремонт на къщата, нов покрив, тавански стаи и баня, са били извършени следните видове работи: демонтаж на покривна конструкция в съществуваща сграда, направа на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда, направа на летвена обшивка по покрив за керемиди, покриване с керемиди тип “ Мизия”, покриване с керемиди тип “ Мизия”- без керемиди, покриване с капаци на била и ръбове, наковаване на челни рендосани дъски на покрив, доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина, доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина- със стари улуци и обшивка на стени, тавани и др. с рендосани иглолистни дъски-2,5см. на обща стойност …лв. с включена печалба. По отношение тавански стаи в къщата на ищеца били извършени следните видове работи: тухлена зидария над 120мм. от тухлени блокове 3,85 на вароциментен разтвор, зидария от газобетонни блокчета с дебелина 150мм на тънка фуга, доставка и монтаж на ПВЦ дограма- прозорци, гипсова шпакловка по стени и тавани на стойност … лв., включително за дограма - …лв. За уговорения ремонт на тавани и боядисване на стени били извършени следните видове работи: облицовка с гипскартон върху метална или дървена носеща конструкция при ремонти и боядисване с латекс двукратно при ремонти, всичко на стойност …лв. с включена печалба. Окончателната сума на направения ремонт в резултат на замерени от вещото лице извършени СМР възлиза на …лв. Експертът сочи, че в тази количествена и стойностна сметка са включени всички извършени СМР на обекта. Относно качеството на извършените СМР, вещото лице посочва, че има дефекти, но повечето се дължат на това, че работите не са свършени докрай. Наблюдават се течове, които вече са изсъхнали по стените и дървената обшивка по таваните на новообособените стаи на тавана, като вещото лице счита, че това се дължи на разместени или счупени керемиди. Навесът пред къщата също не е завършен и по тази причина дървената конструкция е компроментирана отчасти, тъй като е била подложена на атмосферни влияния дълго време, за което при оценката на този вид работи вещото лице е приложила и коефициент на овехтяване. Новия тавански етаж не е завършен, като са изпълнени само стените, някои от тях са със шпакловка.

 

Във връзка с твърденията на ответника в писмения му отговор, че е извършил допълнителни работи в имота на ищеца извън тези, посочени в договора, вещото лице дава заключение, че допълнителните СМР: монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина е на стойност  … лв. Направа на дървен гредоред върху съществуващ от бичен иглолистен материал/0,03 куб.м./кв.м. е на стойност общо …лв. За направа на топлоизолация от пенополистирол по покрив под дъсчена обшивка - общо …лв. Полагане на бетонова настилка от неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки, под навеса на двора - на стойност общо …лв. Вещото лице дава заключение, че окончателната сума за извършените допълнителни СМР от ответника възлиза на …лв, в която сума е включена печалба от 10 % .

Установените в основното и допълнително заключение на в.л. суми, въззивната инстанция намира, че следва да се вземат предвид, без да се включва ДДС, тъй като по делото не са налице данни за внесен такъв данък от страна на ответника, не са налице данни за регистрация на някоя страните по ЗДДС. Не са налице твърдения от страна на ответника за внесен от него ДДС за извършената работа.

От така събраните гласни и писмени доказателства, съдът намира за установено, че договорените между страните СМР, в имота на ищеца са извършвани без план и проект, по няколко пъти, и като резултат са извършени некачествено, а голяма част от тях са останали недовършени. Това обстоятелство, обаче не може да се вмени във вина на ищеца, тъй като ответникът като строител не е следвало да започва СМР в имота на ищеца без да е налице проект за това.

 

Разпоредбата на чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД урежда връщане на даденото при отпадане на основанието. Съгласно задължителната и трайноустановена практика, обективирана в ППВС № 1/1979 г., на отпаднало основание може да се претендира връщане на платената сума въз основа на договор, развален поради неизпълнение. Нормалното развитие на договора предполага изпълнение на поетите от съконтрахентите договорни задължения. При неизпълнение на задълженията на едната страна поради причина, за която отговаря, изправната страна има право да претендира реално изпълнение, обезщетение за забава, обезщетение за неизпълнение или да развали договора. Развалянето е крайно средство за ликвидиране на възникналото между страните правоотношение. Формата на разваляне на договора е в зависимост от формата на сключения договор. Налице са предпоставките на чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД , когато ищецът е доказал плащане на уговореното възнаграждение, а ответникът не е доказал, че е налице основание да задържи получената сума, тъй като не е изпълнил основни задължения по договора. За да се уважи претенция, с посочено правно основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД, следва да се установи по категоричен начин, че ответникът е получил сумата, предмет на иска, отпаднало е основанието, на което е била получена от него тази сума, което мотивира извода, че той е длъжен да върне полученото на отпаднало основание.

 

            Установи се от доказателствата по делото, че ищецът е платил  на ответника сума от … лв., във връзка със сключен по между им договор за изработка. С уведомление получено от ответника на 14.08.2013г., ищецът е прекратил договора за изработка, поради неизпълнение на задължението от страна на ответника в срока и поради некачествено изпълнение  и е поканил същият да върне процесната сума от … лв. От заключението на вещото лице се установи по категоричен начин, че извършените от ответника ремонтни дейности възлизат на …лв., след изваждане на  сумата от … лв., за доставка и монтаж на ПВЦ дограма – прозорци, която дейност е извършена от друга фирма, съгласно показанията на св. Н.К. и св. К.П.. Налице е частично изпълнение на договора за изработка, поради което ищецът има право да получи връщане от ответника на сумата, която се държи от него след отпадане на основанието за това. От заключението на вещото лице и от показанията на разпитаните по делото свидетели се установи какви СМР са извършени в имота на ищеца, кои СМР са некачествено извършени или са останали недовършени и какви допълнителни такива са били извършени от ответника, които не са уговорени от страните. 

           

            При тези изводи съдът счита, че е налице неоснователно обогатяване по смисъла на разпоредбата на чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД, съгласно която който получи нещо на отпаднало основание е длъжен да го върне. В случая действително е налице едно отпаднало основание, т.е. основание съществуващо към момента на престирането и отпаднало впоследствие с обратна сила, каквото е разваленият поради виновно неизпълнение договор за изработка от страна на ответника, каквито са твърденията изложени в исковата молба. За да се уважи искът следва и да се докаже наличие на неоснователно имуществено разместване между страните, каквото се доказа по делото, именно защото се установи даването на сума от … лв. на ответника без получаването на съответната по стойност насрещна престация, поради което договорът е бил прекратен едностранно от ищеца. Следователно е налице имуществено разместване между страните на отпаднало основание. Това обуславя частичното уважаване на иска по чл.55 ЗЗД като основателен и доказан в размера на … лева., сумата която ответника неоснователно е задържал, тъй като, както се установи от заключението на вещото лице и събраните по делото гласни доказателства, същият е извършил строителни дейности на стойност …лв. 

 

            От събраните по делото доказателства се установи, че ответникът е извършил СМР, които не са предварително уговорени, но са били необходими, на стойност … лв., поради което съдът намира, че следва да уважи направеното от него възражение за прихващане със сумата … лв., която ищецът му дължи. При така установеното, съдът намира, че претенцията с правно основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД е основателна и доказана до размера на … лв.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е незаконосъобразно,  в частта с която е отхвърлен иска за сумата …лв., поради което следва да бъде отменено в тази част, а искът – уважен до този размер. В останалата му част като правилно и законосъобразно решението на съда следва да бъде потвърдено. 

           

            Решението следва да бъде отменено и в частта за разноските, като вместо това следва да се присъдят разноски на ищеца за двете инстанции, съразмерно на уважената част от иска в размер на …лв., а на ответника съразмерно на отхвърлената част от иска в размер на … лв.  

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 627 от 21.12.2013г., постановено по гр.дело № 1980/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която се отхвърля предявения от Н.Г.К. против А.И.Б. иск за сумата на … лв. и в частта за разноските, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОСЪЖДА А.И.Б., ЕГН ********** *** да заплати на Н.Г.К., ЕГН ********** *** сумата от …лв./ …стотинки/, дължима на отпаднало основание, след разваляне на сключения между страните договор за изработка, както и сумата от … лв. /…ст./, представляващи направените по делото, пред двете инстанции разноски, съразмерно на уважената част от иска.  

 

            ОСЪЖДА Н.Г.К., с п.а. да заплати на А.И.Б., с п.а. сумата от …лв. /…./, представляващи   направените по делото, пред двете инстанции разноски, съразмерно на отхвърлената част от иска.  

 

             ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана част..

           

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: