Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 186/22.05.2014г.                 Година 2014              Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 22.05.                                                                                      Година 2014

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                                   2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1210 по описа за 2014 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба вх. № 1375/24.04.2014г. от юрисконсулт С.И. в качеството си на пълномощник въззивника “П.” ООД гр. С. - длъжник по делото, против Действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № ...../2013г. на ЧСИ Д. Д. с рег. № 867 и район на действие Окръжен съд – С., с която в предвидения от закона срок обжалва  пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ Д. Д., касаещи постановление изх. № 1637/14.04.2014г. относно разноските по изпълнението.  

 

Въззивникът “П.” ООД гр. С. твърди, че същото постановление за разноските на ЧСИ се явява неправилно и незаконосъобразно и считат, че разноските по изпълнението възлизали най-много на сумата в размер на 301.32 лева, като същите не следвало да надвишават сочената от тях сума. Подробни съображения относно всички оплаквания са изложени в жалбата на жалбоподателя.

 

Предвид изложените съображения въззивникът моли да бъдат отменени действията на ЧСИ Д. Д. изпълнително дело № ...../2013г., като бъде намален размера на адвокатското възнаграждение за взискателя по водене на същото изпълнително дело, като съдът определи по-нисък размер на същото, съобразявайки се с Наредба № 1/09.04.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, тъй като спрямо правната и фактическата сложност на изпълнителното производство размерът на адвокатският хонорар бил прекомерно завишен.

 

 В законоустановения срок по ГПК по делото е постъпило писмено възражение от въззиваемия М.Д., чрез пълномощника му адв. Д.Г., с което заемат становище, че жалбата на жалбоподателя се явява неоснователна и недоказана, а обжалваните действия на ЧСИ Д. Д. се явяват правилни и законосъобразни и считат, че като такива следва да бъдат изцяло потвърдени, по съображенията подробно изложени в писменото възражение.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Д. Д., като моли жалбата на жалбоподателката да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че в кантората на ЧСИ Д. Д. е образувано изпълнително дело № ...../2013г., със страни М.И.Д. - взискател и “П.” ООД гр. С. – длъжник, за заплащане общо на сумата 4 377.41 лева, в която са включени всички дължими суми за разноски от длъжника.

 

С обжалваното постановление изх. № 1637/14.04.2014г. относно разноските по изпълнението ЧСИ Д. Д. е отказал да намали приетите разноски по изп. дело № ….., след постъпило възражение за прекомерността им от длъжника „Полет 21" ООД, в частта им относно адвокатския хонорар за взискателя за водене на изпълнителното дело, като е счел, че изпълнителното производство е с правна и фактическа сложност и затова адвокатския хонорар за процесуалния представител на взискателя е обосновано завишен.

 

Съгласно получената от жалбоподателя на 03.04.2014г. покана за доброволно изпълнение, изх. 837/ 20.02.2014г. по горепосоченото изпълнително дело, присъденият адвокатски хонорар за процесуалния представител на взискателя М.И.Д. по водене на изпълнителното дело е в размер на 550 лв.

 

Съгласно Наредба 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, и в частност разпоредбата на чл. 10 от същата, във връзка с чл. 7, ал. 2, размерът на възнаграждението за защита по изпълнително дело е 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 от Наредбата и се определя на база материалния интерес.

 

В тази насока въззивният съд счита, че следва да намери приложение редакцията на Наредба № 1/09.07.2004г. преди последното изменение от ДВ брой 28/28.03.2014г., тъй като от една страна изпълнителното дело е образувано на 05.02.2014г. , тоест, преди влизане в сила на това изменение на Наредбата, което е в сила от 01.04.2014г., а от друга страна, болшинството от изпълнителните действия са извършени също преди тази дата – съответно изискване на извлечение от отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС – дневника за продажбите и справките декларации на длъжника, съответно с изх. № 1167/13.03.2014г., поканата за доброволно изпълнение изх. № 1171/13.03.2014г., уведомление за получаване на покана за доброволно изпълнение, получено съответно на 20.03.2014г., както и два броя покани за доброволно изпълнение връчени на 27.03.2014г. и 03.04.2014г.

 

Ето защо съдът счита, че поисканият адвокатски хонорар за защита в настоящото изпълнително производство, с посочен размер, съгласно получената поканата за доброволно изпълнение, както и в постановлението за определяне на разноските е в прекомерно завишен размер, отчитайки разпоредбата на чл. 10, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Съгласно материалния интерес в настоящото производство, обективиран в издадения изпълнителен лист от 05.02.2014 г. от РС Раднево, адвокатският хонорар за взискателя за защита в производството не би следвало да надвишава 301.32 лв., поради следните съображения:

 

Съгласно чл.10, т. 1 от Наредбата в редакцията й преди ДВ брой 28/28.03.2014г. за образуване на изп. дело, минималния адвокатски хонорар е 100 лева. Според т. 2 за водене на изп. дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – ½ от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2. Съобразно интереса на изпълнението посочен в изпълнителния лист, сумата от 4 377.41 лева следва да намери приложение чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата според която при интерес от 1 000 до 5 000 лева възнаграждението е 200 лева, плюс 6% за горницата над 1 000 лева. Изчислени на тази база се получава сума от 402.64 лева по чл. 7, т. 2 от Наредбата, която след като се умножи по ½ съобразно чл. 10, ал. 2 се получава 201.32 лева, към които следва да се прибавят и 100 лева за образуване на изпълнителното дело по чл. 10, ал.1 от Наредбата. Окончателно се получава минималното адвокатско възнаграждение в размер на 301.32 лева.

 

В конкретния случай Изменението на Наредба 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувано в ДВ, бр. 28 от дата 28.03.2014 г, е неприложимо, тъй като молбата за образуване на изпълнително дело …. по описа на ЧСИ Д. Д., съответно приложеното към молбата пълномощно на адвоката с посочен в него платен хонорар за водене на изпълнителното производство, е с по-ранна дата от влизане в сила на изменението на 01.04.2014 год.

 

Що се отнася до правната и фактическа сложност на изпълнителното производство по изп. дело № 20148670400044 съдът счита , че настоящото изпълнително производство не се характеризира с такава. Производството е образувано по издаден изпълнителен лист за вземания от трудовоправен характер, за сумата от общо 4 377.41 лв. - сума, която не може да се счете като трудно събираема и с оглед на това изискваща допълнителни действия във връзка с изпълнението, поради факта, че сумата не е прекомерно голяма, а длъжникът в изпълнителното производство е юридическо лице, разполагащо с достатъчно активи да покрие задължението, което пък обстоятелство е публично и общодостъпно и с оглед на това не се изисква извършването на допълнителни действия от страна на ЧСИ за проучване и установяване на тези активи, към които да се насочи евентуално принудително изпълнение. Още повече, че към датата на постановяване на отказа на ЧСИ Д. Д., по повод на който е настоящата жалба, дори срокът за доброволно изпълнение не е бил изтекъл, като длъжникът все още е имал възможността да изпълни доброволно и сам, без да се предприемат каквито и да било други изпълнителни действия от страна на ЧСИ. В тази връзка Окръжният съд преценява, че изпълнителното производство до момента на неговото развитите не се характеризира с правна и фактическа сложност, тъй като ЧСИ не е бил затруднен по никакъв начин във връзка със събирането на вземането. Същото се отнася и до процесуалния представител на взискателя, който освен снабдяването с изпълнителен лист и представянето му пред ЧСИ за събиране на сумите по него, към настоящия момент не е извършвал други действия по установяване на вземането или изобщо действия във връзка с изпълнителното производство.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, ведно с всички законни последици от това, като бъде намалено адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателя от 550 лева на 301.32 лева.

          

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 2 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ частично действията на ЧСИ Д. Д., с рег. № 867, с район на действие Окръжен съд – С., обективирани в постановление от 14.04.2014г. по изпълнително дело № ...../2013г., като бъде намален размера на адвокатското възнаграждение за взискателя М.И.Д. с ЕГН **********,***, по водене на същото изпълнително дело, от 550 /петстотин и петдесет/ лева на 301.32 лева /триста и един лева и 32 ст./, съобразно с Наредба № 1/09.04.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

ВРЪЩА изпълнително дело изпълнително дело № ...../2013г. на ЧСИ Д. Д., с рег. № 867 и район на действие Окръжен съд – С., за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.