О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 517/12.05.2014г.                                                   Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 12.05.                                                                                      Година 2014

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                    2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1206 по описа за 2014 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от Г.З.Г. против Действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № 943/2010г. на ЧСИ К.А., с която в предвидения от закона срок обжалва пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ К.А. с рег. № 766, с район на действие ОС-С. по същото изпълнително дело в качеството му на длъжник, относно следното:

 

Въззивникът Г.З.Г. твърди, че представил на съдебния изпълнител разписка от длъжника за това, че главницата и лихвите по изпълнителното дело били изплатени, като изразил и готовност като доброволно изплати и други дължими суми ако такива били налице, за което счита, че следвало да бъде уведомен. Твърди, че до настоящия момент съдебния изпълнител въпреки задълженията си не се произнесъл изрично с постановление по искането му направено с писмена молба, подкрепена с писмени доказателства за прекратяване на изпълнителното дело и вдигане на всички наложени запори, възбрани и ограничения по същото. Въпреки това, ЧСИ наложил запор върху трудовото му възнаграждение за събиране на сума, която предвид представените му писмени доказателства не се дължала, въпреки че не били налице основания за прекратяване на изпълнението.

 

Предвид изложените съображения въззивникът Г.З.Г.  моли да бъдат отменени действията на ЧСИ К.А. по изп. дело № 943/2010г. – налагане на запор върху трудовото възнаграждение и бездействията – не произнасяне по молба за прекратяване на изпълнението и продължаване на изпълнението по същото изп.дело на ЧСИ К.А. с рег. №  766, с р-н на действие Окръжен съд – Стара Загора  и съдът да задължи съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство и отмени наложените възбрани и други ограничения по изпълнителното дело, ведно със законните последици от това.

 

В законоустановения срок по ГПК не е постъпил писмен отговор от въззиваемия по делото.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ К.А., като моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че първоначално делото е било образувано пред държавен съдебен изпълнител, а впоследствие е прехвърлено в кантората на ЧСИ К.А., съответно изп.дело № ...г.  срещу длъжника Г.З.Г.,  по писмената молба с вх. № 551/23.10.2008г. на взискателката Д.К.И.- като майка и законен представител на тогава малолетното дете К.Г.Г. с ЕГН **********, към която е приложен изпълнителен лист №304/17.07.2008г., издаден от С. районен съд по гр. дело 304/2О07г., съгласно който длъжникът Г. е осъден да заплаща на детето си К.Г.Г. чрез неговата майка и законна представителка Д.К. И., ежемесечна издръжка в размер на 70 лева, считано от 27.02.2006г., до настъпване на законни причини за изменяване или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до окончателното изплащане на сумата.

 

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

 

В конкретният случай въззивният съд намира, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 ГПК са изрично и изчерпателно изброени актовете и изпълнителните действия, които длъжникът може да обжалва. В случая нито едно от основанията предвидени в същата разпоредба не е посочено от жалбоподателя Г.З.. Безспорно отказът на ЧСИ да прекрати горепосоченото изпълнително дело също не е посочено сред тях, както и налагането на запор върху трудовото възнаграждение на длъжника. В ал.1 на чл.435 от ГПК е предвидена процесуалната възможност тези действия да бъдат обжалвани само от взискателя.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателя Г.З. се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия и бездействия на ЧСИ К.А. не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

          

Съобразно константната практика на Върховните съдилища на Републиката, настоящото определение подлежи на обжалване пред по-горен съд, а именно, пред Апелативен съд – гр. П..

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 3033/11.03.2014г. от Г.З.Г., с ЕГН **********,***, против Действията на ЧСИ К.А., по изпълнително дело № 943/2010г., с която в предвидения от закона срок обжалва извършените действия и от ЧСИ К.А. с рег. № 766, с район на действие ОС-С., а именно: налагане на запор върху трудовото му възнаграждение и бездействията – непроизнасяне по молба за прекратяване на изпълнението и продължаване на изпълнението по същото изп.дело на ЧСИ К.А. с рег. №  766, с район на действие Окръжен съд – С.и искането съдът да задължи съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство и отмени наложените възбрани и други ограничения по изпълнителното дело, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 943/2010г на Частен съдебен изпълнител К.А., с рег. № 766, с район на действие Окръжен съд гр. С., за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- П., чрез Окръжен съд – С.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                  2.