Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 218                                        19.06.2014г.                         гр.Стара Загора

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският Окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

В публично заседание

на пети юни 2014 г. в състав :

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.

като изслуша докладваното гр.д.№ 30/2014г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е на основание чл.95, ал.1, т.1 от Закона за авторските права и сходните права/ЗАПСП/, във вр. с чл.124, ал.1 и чл.310, ал.1, т.3 и чл.316 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба/л.3- 4 от делото/ от ищеца- пълнолетния български гражданин Г.Р.Х. ***, в която той твърди, че е автор на кръстословици. Заявява, че ответникът търговско дружество "Медиа"- ООД, гр.Ст.Загора, с ЕИК: 200132655,  издава вестник „Новината" - регионален ежедневник за град Стара Загора и региона, като в брой № 86/222/16.04.2009г. на този вестник е публикувана негова кръстословица без неговото знание и съгласие, като при публикуването й е премахнат надписа „Съставил: Г.Х.", обозначаващ неговото авторство. Счита, че кръстословиците му представляват обект на авторско право и съгласно чл.3, ал.1 от ЗАПСП се ползват от закрилата на закона. Това пораждало правото му да търси признание за нарушаването на авторското му право от страна на издателството, изразяващо се в следните действия- използването на неговото произведение без разрешението ми в нарушение на чл.18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП, премахване на надписа, обозначаващ авторството му в нарушение на чл.15, ал.1, т.4 от ЗАПСП. Като доказателство, че той е автор на процесната кръстословица, представя бр.№ 13/733/02.04.2004г. на вестник „7 дни Стара Загора", тогава регионален седмичник за град Стара Загора и региона, където същата е публикувана преди това. Съгласно чл. 6 от ЗАПСП; „До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки." В публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа „Съставил: Г.Х.", доказващ авторството му. Вижда се също, че кръстословицата публикувана във вестник „Новината" е идентична с тази, публикувана във вестник „7 дни Стара Загора". Ето защо и предвид гореизложеното, за него се поражда интерес от водене на настоящия иск с правно основание чл. 95 от ЗАПСП. Поради гореизложеното моли съда да приеме за установен факта, че ответникът- търговско дружество „Медиа" ООД, ЕИК-  200132655 е нарушил авторското му право върху процесната кръстословица. Претендира от ответника и направените по делото разноски, включително деловодни и адвокатски хонорар.

Ищецът не се е явил лично или чрез процесуален представител в последното открито съдебно заседание, не е взел становище, и не е пледирал лично или чрез процесуалния си представител- адвокат.

 


В Писмената си защита/л.65- 66 от делото/ ищецът Г.Р.Х. от гр.В.Т. заявява, че моли съда да постанови решение, с което да уважи изцяло предявения иск като основателен и доказан, както и да му присъдите направените по делото разноски, включително и адвокатски хонорар. Счита, че предявеният иск е основателен и доказан, по следните съображения: Според чл.3 от ЗАПСП - „Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма." В този смисъл на първо място кръстословицата е резултат на творческата му дейност. Съставянето и изисква определени знания (наука) и умения и талант (изкуство). Макар, че в чл. 3 от ЗАПСП, който изброява някои обекти на авторското право, кръстословиците не са изрично включени, това изброяване не е изчерпателно. Примерно са изброени най-често срещаните типове произведения на творческа дейност. Творческата дейност, обаче, е разнообразна, поради което е невъзможно изчерпателно изброяване. Изчерпателно, обаче, са изброени произведенията, които не са обекти на авторско право, изрично посочени в разпоредбата на чл.4 от ЗАПСП и това са: нормативни актове, идеи и концепции, фолклорни творби, новини, факти, сведения и данни. Тъй като кръстословиците не могат да се отнесат към никоя от категориите в този изчерпателен списък, следва да се приеме, че те са обекти на авторско право, защото при съставянето на кръстословици е налице творческа дейност, която се изразява в оригиналността при особения подбор и подреждане на различни думи, буквите на които да се засекат по хоризонтал и вертикал. Значенията на тези думи трябва да се опишат с кратки и ясни изречения,   които   да   се   изпишат   по   такъв   начин, че да се съберат в предназначените за това полета. Всяка кръстословица се характеризира със своята неповторимост, и за съставянето  й се изисква и особен вид умения, като при съчетания на всички тези дадености, съставителят на кръстословица става носител на авторско право. Като допълнение цитира и Георги Саракинов- доктор по право; дългогодишен главен юрисконсулт на бившата Агенция за авторско право; председател на бившия Временен съвет за радиочестоти и телевизионни канали (1992- 1995 г.); експерт към парламентарните комисии по култура и медии към 36-тото, 37-мото, 38-мото и 39-тото Народно събрание и един от създателите на Закона за авторското право и сродните му права. Б своята книга „Авторско право и сродните му права в Република България", изд. Сиби 2007г., за обектите на авторското право той пише: „1. Литературни произведения. За такива авторското право счита тези произведения, които се изразяват чрез слово (на латински литера значи буква). Всяко словесно произведение, независимо от неговата форма, е литературно по смисъла на закона". В този смисъл кръстословицата е литературно произведение. Към същият извод води и т.1 от ал.1 на чл.3 на ЗАПСП, където компютърните програми са приравнени към литературните произведения, въпреки че по обичайните разбирания една компютърна програма в никакъв случай не може да се нарече литературно произведение. Друг довод, че кръстословицата е обект на авторско право е, че тя се обективира визуално в графичен вид, като законът изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторско право съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП. Графичното оформление на кръстословицата, като част от периодично издание, също се явява обект на авторско право. Тъй като ищецът е автор и на графичното оформление на кръстословиците, а и според чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, принадлежи на авторите им, той е носител и на това авторско право. Графичното оформление на една кръстословица включва: рамка, полета, в които се пишат въпросите, самият текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки, полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи завършено произведение. Двете основни императивни норми в ЗАПСП, стоящи в основата на предмета на доказване в един авторско-правен спор са чл.2 и чл.6 от ЗАПСП. Първият текст визира постулата, касаещ възникването на авторското право. Законодателят е приел в чл.2 от ЗАПСП, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Вторият важен момент от предмета на доказване е самото авторство. Авторско-правната доктрина в България е приела един теоретично „улеснен" начин на доказване в този контекст, чрез изграждането на т.нар „предположение за авторство". Чл.6 от ЗАПСП казва, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. Счита, че по безспорен начин от събраните по делото доказателства е видно, че той е автор на кръстословицата; неговото име е изписано върху публикуваната в бр.№ 13/733/02.04.2004г. на вестник „7 дни Стара Загора" кръстословица. Самата кръстословица, публикувана в брой № 86/222/16.04.2009г. на вестник „Новината"- регионален ежедневник за град Стара Загора и региона дружество, издаван от търговското дружество "Медиа"-ООД, гр.Ст.Загора, с ЕИК: 200132655, която е идентична- т.е. става въпрос за същото произведение. Самият ответник по делото по никакъв начин реално не оспорва  идентичността на двете кръстословиците. Ответникът е оспорил авторството на процесната кръстословица, но по никакъв начин не е успял да обори твърдението на ищеца, че именно той е автор на кръстословицата. Нещо повече, ответникът твърди, че не знае кой е автор. Това е странно, тъй като единственият начин да бъде оборена презумпцията на чл. 6 от ЗАПСП е да бъде посочено и доказано кой е автора. Ответникът оспорва авторството на процесната кръстословица, но по никакъв начин не е успял да обори твърдението на автора, че именно той е авторът на кръстословицата, поради което отново считам, че авторството е безспорно установено. Основателността на иска се доказва именно с факта, че Г.Р.Х. е автора на процесната кръстословица. Ответникът не навежда нито едно правно основание, нито обосновава стоите твърдения, нито пък представи някакви доказателства кой е автора па процесната кръстословица, ако не е Г.Х.. Авторското право е нарушено чрез следните действия- използването на произведението без разрешението на автора и в нарушение на чл.18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП, премахване на надписа, обозначаващ авторството- нарушение на чл.15, ал.1, т.4 от ЗАПСП, и премахването на речника с трудните думи- нарушение на чл.15, ал.1, т.5 от ЗАПСП. Временният управител на ответното дружество твърди, че графичният дизайнер от трето за делото лице/печатницата “Литера принт”- ООД, Ст.Загора/ е взел решението за публикуване на процесната кръстословица, като същото твърдение е било изложено и в отговора на исковата молба. Тъй като ищецът работи с вестници и е наясно с организацията на работа в тях, това твърдение му се сторило много странно. Според чл.95 от ЗАПСП „Юридическите лица и едноличните търговци носят гражданска отговорност за нарушаването на права по този закон, извършено виновно от лицата, които ги представляват, съответно от техни служители или от лица, наети от тях. В този случай вината се предполага до доказване на противното". Ответникът   твърди,   че   графичният   дизайнер, работило   за   вестника   през   този период от време   е   „отговорното   лице"   за   извършената публикация, който факт не е бил доказан по делото, който факт е и ирелевантен за спора. Кой е „физическия" извършител на  публикацията няма никакво значение, предвид факта, че ответник по делото е юридическо лице, което е носител на права и по безспорен начин от събраните по делото доказателства е видно, че ищецът е автор на кръстословицата, неговото име е изписано върху публикуваната в бр.№ 13/733/02.04.2004г. на вестник „7 дни Стара Загора", тогава регионален седмичник за гр.Стара Загора и региона, кръстословица. Кръстословицата, публикувана в бр.№ 86/222/16.04.2009г. на вестник „Новината"- регионален ежедневник за гр.Стара Загора и региона дружество, издаван от ответното търговско дружество "Медиа"- ООД, гр.Ст.Загора, с ЕИК: 200132655 е идентична- т.е. става въпрос за същото произведение, като ответникът по делото не оспорва идентичността на кръстословиците. Ответникът оспорва самото авторството на процесната кръстословица, но по никакъв начин не успя да обори твърдението на ищеца, че именно той е автор на кръстословицата. Нещо повече, ответникът твърди, че не знае кой е автор. Това е странно, тъй като единственият начин да бъде оборена презумпцията на чл.6 от ЗАПСП е да бъде посочено и доказано кой е автора. Ответникът е оспорил авторството на процесната кръстословица, но по никакъв начин не е успял да обори твърдението на автора, че именно той е авторът на кръстословицата, поради което счита, че авторството е безспорно установено. Основателността на иска се доказва именно с факта, че той е автора на процесната кръстословица. Ответникът не навежда нито едно правно основание, нито обосновава стоите твърдения, нито пък е представил някакви доказателства кой е автора на процесната кръстословица, ако не е  ищеца Г.Х.. Счита, че авторското му право е нарушено чрез следните действия: Използването на произведението без разрешението на автора и в нарушение на чл.18, ал.1 и чл.35 от ЗАПСП; Премахване на надписа, обозначаващ авторството- нарушение на чл.15, ал.1, т.4 от ЗАПСП и премахването на речника с трудните думи- нарушение на чл.15, ал.1, т.5 от ЗАПСП; Според него Управителят на ответното дружество твърди, че графичният дизайнер е взел решението за публикуване на процесната кръстословица. Същото твърдение е било изложено и в отговора на исковата молба. Кой е „физическия"  извършител на  публикацията няма  никакво  значение, предвид факта, че ответник по делото е юридическо лице, което е носител на права и задължения чрез своите органи и чиято отговорност, за да се реализира не е нужна вина, а е достатъчен факта на нарушението. Самият факт, че ответникът признава, че „ответното дружество никога не е било в контакт с ищеца, нито е получавало от него негови произведения" доказва, че кръстословицата е публикувана без разрешението на автора. На основание гореизложеното заявява, че в настоящия спор е доказал, че ищецът е автор на произведение, обект на закрила по ЗАПСП, както и че ответникът чрез извършване на публикация на негова кръстословица в брой "Медиа"-ООД, гр.Ст.Загора, с ЕИК: 200132655,  издава вестник „Новината" - регионален ежедневник за град Стара Загора и региона, като в брой № 86/222/16.04.2009г. е извършил нарушенията по чл.18, ал.1; чл.35; чл.15, ал.1, т.4 и т.5 от ЗАПСП. Поради което счита, че искът му е изцяло доказан и Ви моли да бъде уважен изцяло, ведно със съответните законови последици от това.

 

ОТВЕТНИКЪТ търговско дружество "Медиа"-ООД, гр.Ст.Загора, с ЕИК: 200132655,  издава вестник „Новината" - регионален ежедневник за град Стара Загора и региона, със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора заявява, че видно от текста на исковата молба, в петитума й не само не се сочи точно кое от правата, следващи се съобразно ЗАПСП на автора на произведение- обект на защита по същия закон, се търси от ищеца установяване на нарушение, което не само препятства защитата срещу иска , но и съставлява нередовност на исковата молба със следващата необходимост от задължаване на ищцовата страна да бъде уточнен петитума на същата молба. Също така остава абсолютно неясно установяването на какъв вид нарушение се претендира , както и за кой точно вид обект на авторско право по смисъла на ЗАПСП счита ищецът процесната кръстословица. Счита, че за да обоснове претенцията си, ищецът изначално се самоопределя в исковата молба по следният начин : „Автор съм на кръстословици”/или „съставител на кръстословици" в други публични представяния на същият субект/- следователно, ищецът се препоръчва като извършител на действия, с резултат, представляващ според тълковния речник „забавна задача с кръстообразно подреждане на думи с пресичания на база общност на съвпадащи букви"- т.е. видно съставянето на кръстословици съставлява дейност, вероятно ползотворна в областта на усвояването на правописа и дотолкова безобидна сама по себе си, че безспорно е в капацитета на всеки средностатистически гражданин при наличие у последния на достатъчно свободно време и липса на по-присъщи на възрастта му занятия, още повече при наличието и на множество безплатни сайтове в Интернет, предлагащи както неизброимо разнообразие от подобни забавни задачи в готов за използване вид, така и множество програми за автоматично съставяне на такива. В този смисъл именно счита, че претенцията на ищеца за „нарушение на авторско право" по смисъла на ЗАПСП, касаещо подобно „произведение" може да бъде обяснена единствено с глъбинната неориентираност на ищеца по отношение на смисъла и същността на понятието „произведение" като акт на творчески процес, в съчетание с други възможни и неизвестни за мен подбуди на лицето, самоопределило се като автор. Но независимо от несъстоятелността на твърденията в исковата молба, при наличие на висящо съдебно производство, с оглед ефикасността на защитата на ответната страна, ищецът би следвало да бъде задължен да поясни обстоятелствената част на молбата си, като изрично укаже за какво именно произведение - обект на авторски права по смисъла на чл.З от ЗАПСП - счита - кръстословицата , чието авторство претендира - литературно, научно или в областта на изкуствата е творчеството му? Като счита, че процесният обект не попада измежду защитените от ЗАПСП такива, прави изрично възражение за недопустимост на настоящото съдебно производство със следващата необходимост от прекратяване на същото. Независимо от горното, оспорва и фактическото авторство на ищеца /който впрочем, се явява абсолютно непознат както за редакционния екип, така и в общественото пространство в качеството, в което се препоръчва/, доколкото същото се основава единствено на фактическото наличие на името му на страницата, на която е публикувана еднотипна кръстословица в друг вестник, като включително в тази публикация липсва обозначение „автор" или „съставител" - т.е. изцяло възможно е /и прието в практиката предвид изписването на името му в долният десен ъгъл на страницата/, името на ищеца да е обозначено в качеството на сътрудник или лице, ангажирано по друг начин с изработването на същата страница. Счита, че в тази връзка следва ищецът да бъде задължен да представи доказателства в подкрепа на твърдението си, че е „автор" на кръстословицата, в който случай би следвало да има писмен договор със съответното издание, който моля да бъде задължен да представи, като в противен случай би следвало да бъде прието за фактически невярно твърдението в исковата молба за „авторство" от страна на ищеца върху процесният обект. В представената от ищцовата страна страница от изданието на ответното дружество е вписан редакционният екип, като е известно, че подобни забавни задачи се използват от графичните дизайнери в процеса на оформяне на броя за запълване на празните пространства в съответната страница, като обикновено се вземат от безплатните сайтове в Интернет /самото издание на ответното дружество е безплатно/, както е и в конкретният случай, доколкото ответното дружество никога не е било в контакт с ищеца, нито е получавало от него или от трети лица негови „произведения", поради която и абсолютна неизвестност относно личността на съставителя на кръстословицата, и при максимално усърдие и наличие на симпатия от страна на издателя фактически е невъзможно отбелязването на името на ищеца като съставител, в която без известност видимо се състои страданието на ищеца и срещу която, търсейки защита по съдебен ред е и претенцията на ищеца, изразена в така депозираната молба. Предвид гореизложеното, моли да бъде прекратено настоящото производство като недопустимо, алтернативно - да бъде оставена исковата молба без движение за уточняване на петитума и допълване на обстоятелствената част, като в зависимост от същите уточнения и допълнения ще бъдат ангажирани и съответните доказателства в подкрепа на горните възражения на ответната страна. Претендира за разноските по делото. Пледира, че искът е неоснователен и недоказан, поради което моли да се отхвърли изцяло, ведно с всички законни последици от това. Претендира и разноските по делото пред настоящата първа съдебна инстанция.

Ответникът не е представил Писмена защита по делото, въпреки дадената му за това изрична възможност в определения от съда срок.

 

 СЪДЪТ, след като се запозна със становищата на всяка една от страните по делото, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, като се съобрази със заключенията на вещото лице по делото, и като се взе предвид приложимите по казуса материално- правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА :

Видно от събраните по делото писмени доказателства- заверени копия от страници 1, 2 и 11 от бр.№ 86/222/16.04.2009г. на в.“Новината”,  и съответните страници на бр.№ 13/733/02.04.2004г. на вестник „7 дни Стара Загора" кръстословица се установи, че под публикуваните в тях 2 бр. кръстословици, същите са с напълно идентично съдържание. Под тази в бр.№ 13/733/02.04.2004г. на вестник „7 дни Стара Загора" е посочено името на автора Г.Х./ищеца/, а в тази в бр.№ 86/222/16.04.2009г. на в.“Новината”/5 г. по- късно/ не е посочен автора/тоест тя е анонимна в това издание/.

Видно от събраните по делото гласни доказателства- обясненията на Управителката на ответното дружество Н.Я. Ф.-Ж. по реда на чл.176 от ГПК, тя заявява, че наистина не е знаела кой е автора на тази кръстословица. Разбрала е това от подадения срещу дружеството й процесен иск. Заявява, че оформлението на конкретния брой е работа на графичния дизайнер и тя знае как е приложена кръстословицата. Заявява, че тя работи с него само по интернет, тъй като дизайнера е в гр.С. и никога не го е виждала. Процесната кръстословица е предоставена от дизайнера на фирмата за предпечатна подготовка, донесена е на компакт диск от тогавашния журналист Т.Е./вече покойник/, като във въпросния брой в карето фигурирало името на този дизайнер. Решението да се публикува кръстословицата във вестника е елемент от графичния дизайн- такива са снимки, картички и също от дизайнера се решава публикуването им. Изданието е безплатно и тях най- вече ги интересуват журналистическите статии и рекламните карета, тъй като те се издържат само от реклама. На всяка страница във всяко печатно издание остават празни карета, които се запълват със снимка по избор на дизайнера. Всички са наясно, че има такива “пълнежи” във вестниците. Изданието им винаги е в шестнадесет страници. Печатната машина така работи и качва броя на определена хартия. В празнични броеве има място за кръстословици. Нея лично я интересува журналистическата изява. За пощенският и електронният адрес на графичния дизайнер може да каже, че е указано името му в карето на вестника. Следователно от събраните по делото писмени и гласно доказателство, че от фактическа страна се установи по несъмнен и безспорен начин, че едно трето, външно за ответника лице/какъвто очевидно се явява наетия компютърен графичен дизайнер от фирмата за предпечатна подготовка/, е включило тази кръстословица за запълване на останалото свободно “каре” в този брой на изданието- ежедневник, издавано от ответното търговско дружество/издателска къща/ с управител Н. Филипова, като липсва писмен договор между автора/ищец/ и издателя/ответник/.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Разпоредбата на чл.2 от ЗАПСП сочи, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Същевременно чл.6 от ЗАПСП сочи, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин. Според чл.95, т.1 от ЗАПСП е предвидено, че носителят на нарушеното авторско право/ищецът/ лично може да иска по съдебен ред установяване факта на това нарушение против нарушителя- ответник, което е установено и доказано по несъмнен и безспорен начин в хода на съдебното дирене по настоящото първоинстанционно дело.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, се установи по несъмнен и безспорен начин, че ищецът Г.Р.Х. *** е автор на процесната  кръстословица, публикувана в посочения брой на в.“Новината”, в която не е посочен автор, издаван от ответното търговско дружество "Медиа"- ООД със седалище и адрес на управление в гр.Ст.Загора. Абсолютно същата идентична кръстословица е публикувана в съответния брой на другия в.”7 дни Стара Загора”, където в долния десет ъгъл е записано името на автора “Съставил: Г.Х.”- очевидно ищеца Х.. Съгласно разпоредбата на чл.3 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. В този смисъл и всяка една кръстословица е резултат на творческа дейност, чието създаване/съставяне/ изисква определени умения(наука) и талант(изкуство). Същевременно всяка кръстословица се обективира със своя текстово-графичен вид. Разпоредбата на чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторското право. Графичното оформление на една кръстословица/каквато е и процесната такава/, като част от едно периодично издание/каквото е това на ответника/, също се явява обект на авторско право. От своя страна графичното оформление на една кръстословица включва рамка, полета, в които се пишат въпросите, самия текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки и полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи едно крайно и завършено произведение.

Следователно ищецът се явява автор и на графичното оформление на кръстословиците, тъй като според разпоредбата на чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, каквото е посочения брой на в.”Новината”, принадлежи на авторите им/ищеца/, и той е носител и на това авторско право изцяло и неделимо. Ответникът макар формално да оспорва авторството на ищеца върху процесната кръстословица, по същество не оспорва авторството на ищеца върху двете идентични процесни кръстословици, което е отразено в Отговора му на Исковата молба по реда на чл.131, ал.1 от ГПК, поради което съдът счита, че авторството върху процесните кръстословици на ищеца се явява безспорно установено.

 

Установи се от събраните по делото гласни доказателства, че едно трето, външно за ответника лице/фирмата за предпечатна подготовка на в.”Новината”/, е включило тази кръстословица за запълване на останалото свободно “каре” в този брой на изданието- седмичник. Наред с това ответникът не установи и доказа по какъвто и да е несъмнен и безспорен начин, че ответното търговско дружество- издател на това периодично издание/седмичник/ не е извършило нарушението. Напротив- съгласно чл.95б, изр.1, пр.3 от ЗАПСП юридическите лица/каквото очевидно е ответника/ носят гражданска отговорност за нарушаването на авторските права по този закон/ЗАПСП/, извършени виновно от лицата, наети от тях, какъвто очевидно се явява фирмата за предпечатна подготовка в печатницата на вестника. Тоест ответникът не е оборил оборимата законова презумпция по чл.95б, изр.2 от ЗАПСП, че вината по изр.1, пр.3 на чл.95б от ЗАПСП се предполага до доказване на противното. Поради което от правна гледна точка на основание чл.95, т.1 във вр. с чл. от ЗАПСП установителният иск следва да се уважи в изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

Поради което именно ищецът Х. е авторът на публикуването от ответника на процесната кръстословица, не е сключен съгласно ЗАПСП договор между страните, в които да бъде уговорено дължимото изрично писмено съгласие от автора- ищец за публикуване на неговата процесна кръстословица от ответника, възнаграждение и други.

 

    Това първоинстанционно съдебно решение може да се обжалва в 2- седмичен срок от датата на обявяването му днес- 19.06.2014г. съгласно императивната разпоредба на чл.315, ал.2 от ГПК, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.95, ал.1, т.1 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1, чл.310, ал.1, т.3 и чл.316 от ГПК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

         ПРИЕМА за установено по отношение на ответника “Медиа” ООД, ЕИК-200132655 със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Захарий Княжески” № 19, че е нарушил авторското право на ищеца Г.Р.Х.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес в гр.Велико Търново, ул.”Възрожденска” № 2А- адв.Н.Н. ***, върху неговата кръстословица, публикувана на стр.11 от бр.№ 86/222/16.04.2009г. на в.„Новината" - регионален ежедневник за град Стара Загора, издаван от ответника “Медиа” ООД, ЕИК- 200132655 от гр.Стара Загора, ул.”Захарий Княжески” № 19.

 

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от  днес- 19.06.2014г./четвъртък/, с въззивна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред АС- гр.Пловдив.

 

                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :