Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 204  …………………03.06.2014 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На седми май………..…...……...……………….……………………..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                          

                                               ЧЛЕНОВЕ:           МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                              АСЕН ЦВЕТАНОВ

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА       

  въззивно гражданско дело номер 1173……по описа за 2014……..……...година.

 

        Обжалвано е решение № 2 от 24.01.2014 г., постановено по гр.дело № 316/2013 г. на Чирпанския районен съд, с което са уважени предявените от Х.И.Г. *** искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и 2 КТ. Искът по чл.344, ал.1, т.3 КТ е уважен в размер на … лв., като в останалата му част- до … лв. е отхвърлен.

 

        Въззивникът Община Братя Даскалови, чрез пълномощника си по делото адв.Е.Н., счита, че решението е неправилно поради неправилно прилагане на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Моли същото да бъде отменено изцяло и да бъде оставена в сила атакуваната заповед на кмета на общината. Претендира за разноските по делото. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з. Представена е и писмена защита.

 

        Въззиваемият Х.И.Г., чрез пълномощника си по делото адв.Г.Ж., взема становище, че жалбата е допустима, но по същество неоснователна. Моли същата да бъде отхвърлена и му се присъдят разноските за въззивната инстанция. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з. Представена е и писмена защита.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

       

        Пред районния съд са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1 т.1- 3 КТ. Ищецът Х.И.Г. твърди в исковата молба, че работил в ответната община по трудов договор от 21.06.2004 г., сключен за неопределено време, на длъжността „работник озеленяване”. На 18.06.2013 г. работодателят му връчил предизвестие за прекратяване на трудовия договор във връзка с настъпила промяна в щатното разписание на дейност „Озеленяване”, считано от 01.06.2013 г. и на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ, тъй като нямал необходимото образование- висше, магистър и професионална квалификация- агроном. На 19.07.2013 г. му била връчена и заповед № 44/17.07.2013 г. за прекратяване на трудовото му правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ във връзка с чл.326, ал.2 КТ, в която като причина на прекратяване на трудовото правоотношение било посочено: ”работникът не притежава необходимото образование и няма нужната професионална квалификация”. Не било посочено за какво образование и каква точно квалификация се отнася. Ищецът счита, че заповедта е незаконосъобразна. Нямало настъпила промяна в щатното разписание, тъй като нямало прието решение на ОбС. На длъжността „работник озеленяване” продължавали да работят 4 работници за населеното място и 11 общо за общината, някои от които имали по- ниско образование от него. Всъщност, изискванията за тази длъжност не били изменени и нямало нови длъжностни характеристики. Той притежавал средно образование и отговарял на изискването за образование и квалификация за заемане на тази длъжност, на която бил назначен- „работник озеленяване”. Дори и в случая да имало ново щатно разписание, то било видно че една от бройките била „преобразувана” в  „Организатор на дейност „Чистота паркове и озеленяване”. При това положение следвало да се извърши съкращение и работодателят да извърши подбор, т.е. съществено била нарушена процедурата по прекратяване на трудовото му правоотношение. Посочените фактически основания за уволнението му били непълни, освен това и начина, по който били изписани в предизвестието, не кореспондирал с посоченото правно основание. Претендирал е съдът да признае уволнението му със заповед № 44/17.07.2013 г. за незаконно и да го отмени, да бъде възстановен на предишната работа-“работник озеленяване” и ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за оставане без работа в размер на …лв., представляващо 6 месечни брутни заплати.

 

        В отговора си по чл.131 ГПК ответникът Община Братя Даскалови е оспорил исковете и моли същите да бъдат отхвърлени. Промените в щатното разписание били в правомощията на кмета на общината, а не на ОбС. На 01.06.2013 г. от кмета било утвърдено ново щатно разписание, с което една от щатните длъжности „работник озеленяване” била преобразувана в „Организатор дейност „Чистота, паркове и озеленяване”, за която била утвърдена длъжностна характеристика, с която ищецът бил запознат на 12.06.2013 г. Другите работници не били запознати с нея, тъй като трудовите им функции били различни от тези на ищеца. Ищецът не оспорвал, че не отговаря на изискванията на заемане на новата длъжност по образование и квалификация. В конкретния случай работодателят нямал задължения по чл.329 КТ.

 

        По делото не се спори, че ищецът е работил в ответната община по трудов договор от 21.06.2004 г., сключен за неопределено време, на длъжността „работник озеленяване”. От представената длъжностна характеристика на длъжността „работник озеленяване” е видно, че за заемане на тази длъжност се изисква образование- основно, без да е посочено изискване за определена квалификация. Не е спорно, че ищецът притежава средно образование. На 18.06.2013 г. работодателят му връчил предизвестие за прекратяване на трудовия договор във връзка с настъпила промяна в щатното разписание на дейност „Озеленяване”, считано от 01.06.2013 г., и на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ, тъй като нямал необходимото образование- висше, магистър и професионална квалификация- агроном. На 19.07.2013 г. му била връчена и заповед № 44/17.07.2013 г. за прекратяване на трудовото му правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ във връзка с чл.326, ал.2 КТ, в която като причина на прекратяване на трудовото правоотношение било посочено: ”работникът не притежава необходимото образование и няма нужната професионална квалификация”.

 

        От приложеното решение № 258/25.02.2013 год. на Общински съвет Братя Даскалови е видно, че ОбС е приел бюджет на Община Братя Даскалови за 2013 г., като с т.6 от същото била утвърдена численост на персонала съгласно Приложение № 6 и за звено „Озеленяване” били утвърдени 19 щатни бройки. На 01.06.2013 г. кметът на Община Братя Даскалови утвърдил ново длъжностно разписание на дейност „Озеленяване”, считано от 01.06.2013 г., с което една от 19-те щатни бройки била отредена за длъжност „Организатор дейности „Чистота, паркове и озеленяване”, а останалите длъжности са били отредени за длъжността „работник озеленяване”. Видно от приложената длъжностна характеристика за длъжността „Организатор дейност „Чистота, паркове и озеленяване” в Община Братя Даскалови е, че на 12.06.2013 г. ищецът е бил запознат с нея срещу подпис.

 

        От представените по делото длъжностни разписания на дейност „Озеленяване” в Община Братя Даскалови е видно, че в това към 01.01.2013 г. съществуват 19 щатни бройки „работник озеленяване”, а в новото- към 01.06.2013 г. се установява, че 19- те щатни бройки са за длъжности, както следва: 1 бр.- организатор дейности „Чистота, паркове, озеленяване” и 18 бр. за длъжността „работник озеленяване” с изискване за минимална образователна степен- основно.

             

        От представения фиш за работна заплата за м.юни 2013 г. и заключението на назначената по делото съдебно- икономическа експертиза е видно, че последното получено брутно трудово възнаграждение на ищеца при отработен пълен месец е в размер на … лв. Съгласно регистрационна карта, служебна бележка № 57/23.07.2013 г. на АЗ- Д „БТ” Чирпан и представеното заверено копие от трудовата му книжка се установява, че след прекратяване на трудовото му правоотношение ищецът не е започвал работа по друг трудов договор.

  

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:                       Осъществяването на фактическия състав на чл.328, ал.1, т.6 КТ е обусловено от наличието на промени в изискванията за образование или професионална квалификация за изпълнение на длъжността, на които работникът или служителят не отговаря. Тези изисквания могат да бъдат установени в закони, подзаконови нормативни актове, а също така в щатното разписание или длъжностната характеристика, съответно и с тези актове или документи да бъдат променяни. Посоченото основание за уволнение предпоставя несъответствието между изискуемото образование и притежаваното от служителя да е възникнало след сключването на трудовия договор и да е налице към момента на уволнението. Действително, промените в изискванията за заемане на определена длъжност са въпрос на целесъобразност и преценката относно необходимостта от тези промени е правомощие на работодателя, който е натоварен да организира съответния трудов процес. В конкретния случай обаче нови изисквания относно образование и квалификация, необходими за заемане на  длъжността „работник озеленяване”, не са въведени от работодателя- изискването за образование продължава да е за основно образование, без квалификационни изисквания. Впрочем, в процесната заповед работодателят не е посочил в какво точно се изразява липсата на необходимото образование и в какво точно се изразява липсата на необходимата професионална квалификация за ищеца, т.е. при настъпилите промени в образователните и квалификационни изисквания според работодателя, на кои нови критерии работникът не отговаря. От друга страна, ответникът не е и навел доводи за нормативно въведена промяна в изискванията за образование и професионална квалификация за длъжността „работник озеленяване”, не е представил, въпреки че е негова доказателствена тежест, доказателства, че след сключването на трудовия договор с ищеца, по своя преценка и съобразно нуждите на общината е въвел с нова длъжностна характеристика по-високи изисквания за професионална квалификация за длъжността „работник озеленяване”, относими към тази трудова функция и които ищецът да не притежава. Прекратяването на трудовото правоотношение работодателят мотивира с „не притежава необходимото образование и няма нужната професионална квалификация”. Във връченото предизвестие за уволнение по чл.328, ал.1, т.6 КТ обаче се позовава на настъпила промяна в щатното разписание. От представените длъжностни разписания на длъжностите в дейност „Озеленяване” към 01.01.2013 г. и към 01.06.2013 г. се установява, че съществуващите по старото щатно разписание 19 бройки за длъжността „работник озеленяване” са намалели с новото щатно разписание на 18 бройки, а съществува нова длъжност „организатор дейности „Чистота, паркове, озеленяване”- 1 бр., т.е. една бройка от длъжността „работник озеленяване” е съкратена. Изменението на изискванията за образование или професионална квалификация по смисъла на чл.328, ал.1, т.6 КТ са налице при запазване на длъжността, но когато се променя самата длъжност и се създава нова, е налице друго основание- съкращение в щата. Приложеното от работодателя фактическо основание за уволнение не съответства на действителното фактическо основание и поради това уволнението е извършено незаконосъобразно. Налице е несъответствие между правното и фактическото основание за уволнение, поради което прекратяването на трудовото правоотношение на ищеца със заповед № 44/17.07.2013 г. на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ е незаконно и следва да бъде отменено. 

 

        Признаването на уволнението за незаконно и отмяната му поражда в полза на ищеца право на възстановяване на заеманата преди уволнението работа. Искът по чл.344, ал.1, т.2 КТ е основателен и следва да бъде уважен. Ищецът следва да бъде възстановен на заеманата преди уволнението работа „работник озеленяване”. Незаконно уволненият работник или служител се възстановява само на заеманата до уволнението работа /длъжност/, независимо дали тя съществува или е била премахната от щатното разписание преди или след уволнението /в този смисъл Р 327-2013- ІV г.о., постановено по реда на чл.290 ГПК; ОПР 332- 2013- ІV г.о. на ВКС/.

 

        Предявеният обективно съединен иск за заплащане на обезщетение за оставане без работа поради уволнението с правно основание чл.344, ал.1, т.3 във връзка с чл.225, ал.1 КТ също е основателен. Не е оспорено, а и от доказателствата се установи, че след прекратяване на трудовия договор на 19.07.2013 г. и към последното с.з. ищецът не е работил при друг работодател. Последното получено от ищеца брутното трудово възнаграждение при пълен отработен месец е това за м.06.2013 г. в размер на …лв. При иска по чл.344, ал.1, т.3 КТ тежестта за доказване е възложена на ищеца.Той трябва да докаже оставането си без работа, претърпените вреди и техния размер. Оставането без работа е съществен елемент от фактическия състав на чл.225, ал.1 КТ, който следва да се установи по несъмнен начин в процеса с допустимите в закона писмени доказателства. В настоящия случай ищецът с представянето на регистрационна карта и служебна бележка от Д „БТ”- Чирпан, и копие от трудовата си книжка е доказал, че в резултат на уволнението с процесната заповед е останал без работа за периода от 19.07.2013 г. до 14.01.2014 г./датата на последното по делото с.з. в районния съд/, за който период ответникът му дължи обезщетение по чл.225, ал.1 КТ в брутен размер от … лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. В останалата част- до … лв. искът следва да бъде отхвърлен.

 

        По изложените по- горе съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено. Следва ответникът /сега въззивник/ да бъде осъден да заплати държавна такса  в размер на … лв. /по … лв. д.т. за всеки от двата неоценяеми иска и … лв. за оценяемия иск по чл.344, ал.1, т.3 КТ/ върху уважените искове, тъй като неправилно районният съд е приел, че е освободен от такси на основание чл.84, т.3 ГПК. Въззиваемият претендира за присъждане на разноски за настоящата инстанция, но не е представил доказателства за извършени такива.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                 Р   Е   Ш   И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 2 от 24.01.2014 г., постановено по гр.дело № 316/2013 г. на Чирпанския районен съд.

 

        ОСЪЖДА Община Братя Даскалови, с адрес: с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, да заплати на Държавата по сметка на Окръжен съд- Стара Загора държавна такса в размер на … лв. /… стотинки/.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                            2.