РЕШЕНИЕ

№. 225                                                        26.06.2014 г.                                 гр.Стара Загора

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и шести юни                                       две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         РУМЯНА ТИХОЛОВА

МАРИАНА МАВРОДИЕВА ЧЛЕНОВЕ:

АСЕН ЦВЕТАНОВ

Секретар П.В.

Прокурор....................................

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1183 по описа за 2014 година.

Производството е образувано по въззивна жалба на Н.Ц.Ц. чрез адв. Е.Е. против решение № 109 от 27.02.2014 г., постановено по гр.дело № 1593/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се признава за установено по отношение на Н.Ц.Ц., че съществува вземане на А.М.С. за сумите: …лв. главница, явяваща се възнаграждение по споразумение от 31.08.2012 г. по устен договор за извършване на СМР в къща в сЯгода, ул."…" №…; …лв. лихва за забава от 30.01.2013г. до 10.04.2013г. и законната лихва върху главницата, считано от 15.04.2013 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 1017/2013 г. по описа на РС - Казанлък; присъдени са разноски.

Въззивницата счита, че решението на Казанлъшкия районен съд е неправилно, необосновано, постановено при нарушение на логическите правила и материалния закон, в разрез със събраните по делото доказателства. Излага подробни съображения в жалбата си, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се постановите решение, с което да се отмените обжалваното решение и се отхвърлят предявените искове като неоснователни и недоказани. Претендира за разноските.

Въззиваемият А.М.С. чрез пълномощника си адв. П.П. взема становище за неоснователност на въззивната жалба. Сочи, че претенциите на насрещната страна се явявали недоказани и неоснователни и моли да бъдат отхвърлени, като излага подробни съображения в отговора си. Моли да се потвърди първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно. Претендира за разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предявени са обективно съединени искове за установяване съществуването на вземане с правно основание чл.422 ГПК, във вр.с чл.79, чл.258, и чл.86 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че в средата на м.06.2012г. сключил с ответницата устен договор за изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ на обект /къща/, находящ се в с.Ягода, обл.Ст.Загора, ул….№…. В изпълнение на поетите с договора за изработка задължения ищецът, заедно със С.М., И.И. и В.Л. извършили договорените СМР изцяло, в срок, без забележки и претенции от ответницата. Твърди, че на 31.08.2012г. се срещнал с ответницата за да получи дължимата сума , но тя заявила, че не разполага с нея и обещала да я заплати на един по-късен етап. За да удостовери дължимостта на процесната сума, ответницата собственоръчно съставила споразумение, в което записала, че му дължи сумата от … лв. През следващите няколко месеца нееднократно се опитвал да разбере от нея, кога ще му заплати дължимата сума за извършените СМР, но винаги получавал уклончиви отговори. С нотариална покана чрез нотариус П. И. с рег.№308 с район на действие РС-Ст.Загора, получена от ответницата на 22.01.2013г. я поканил да заплати дължимите … лв. в срок от 7 дни от момента на получаване на поканата, но не последвало плащане. Подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК на 10.04.2013г. до Районен съд гр.Казанлък, въз основа на което било образувано ч.гр.д.№1017/2013г. и издадена заповед за изпълнение. След връчване на заповедта за изпълнение, длъжникът подал възражение, което обусловило необходимостта от предявяване на иска за установяване на вземанията му. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответницата, че му дължи сумата …лв., от която: …лв. главница, представляваща неизпълнено задължение по договор за извършване на строително монтажни дейности от м.07.2012г. на обект- къща в сЯгода, ул."…" №…и …лв. мораторна лихва от 30.01.2013г. до -. 10.04.2013г., ведно със законната лихва за забава върху главницата от 10.04.2013г. до окончателното й изплащане, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№1017/2013г. по описа на КРС. Ответницата взема становище за неоснователност на иска, като го оспорва по основание и размер. Твърди, че през м.05.2012 г. тя и майка й Д.Т.Н. решили да извършат реставрация и основен ремонт на собствената им стара къща в сЯгода, общ.Мъглиж, ул….№…. За целта майка й, която основно живеела в Италия и разполагала с финансови възможности се свързала с бащата на ищеца, който от името на фирмата си „М.С. – К." ЕООД изготвил подробна оферта. Поради данъчни и счетоводни съображения се разбрали довършителните работи да се извършат от ищеца и неговата строителна бригада без писмен договор. Ищецът с посочените от него лица изпълнили дейностите, за които се претендирало плащане, но същите били толкова некачествени /липсвали изводи за топла вода, стените били с видими пукнатини, теракотът и фаянсът непоправимо изцапан със засъхнал цимент и пр./, че отказала заплащане напървоначално договорената сума. Ищецът многократно я търсил по телефона и я притеснявал. Обяснила му, че ще изчака брат си и някой познат за да огледат работата и да преценят дали да я заплатят в пълен размер. На 31.08.2012г. около 10.00 часа, в къщата й в с.Ягода, се събрали тя, ищецът, брат й И.Ц. и лицето Н.Н.. След водени разговори и под натиска на ищеца се съгласили и договорили да му бъдат заплатени всичките …лв. Издала собственоръчно споразумение и заплатила сумата в брой в присъствието на посочените по-горе лица, а ищецът й издал собственоръчна разписка, с която удостоверил плащането и приел офертата. В последствие започнал да я изнудва за още пари, на което категорично отказала. Пратил й нотариална покана, на която не отговорила, тъй като заплатила всичко дължимо. Моли съдът да отхвърли иска.

От приложеното ч.гр.д.№ 1017/2013 г. по описа на РС-Казанлък се установява, че по подадено от ищеца заявление е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, с която е разпоредено длъжникът Н.Ц.Ц. *** да заплати на кредитора А.М.С. *** лв. главница по споразумение от 31.08.2012г., … лв. мораторна лихва от ЗО.01.2013г. до 10.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано 10.04.2013 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от …лв. разноски по делото, от които: …лв. за държавна такса и …лв. адвокатски хонорар. Заповедта е връчена на длъжника Ц. на 09.05.2013 г. и на 13.05.2013 г. е подадено възражение срещу нея.

Не се спори по делото, че по устен договор ответницата е възложила, а ищецът е извършил строителни монтажни дейности в обект- къща в сЯгода, обл.Ст.Загора, ул. …№.., както и че на 31.08.2012 г. ищецът и ответницата са се срещнали в къщата в сЯгода, на ул. … №…, за установяване на извършената работа, за приемането и за заплащането на стойността й.

От представеното по делото и прието като доказателство писмено изявление от 31.08.2012 г., подписано от ответницата Н.Ц.Ц. се установява, че същата се е съгласила, с А.М.С., че му дължи сумата … лв. От писмено изявление от 31.08.2012 г., подписано от А.М.С. се установява, че същият е приел „офертата" от … лв.

С нотариална покана рег.№278 т.П №18/21.01.2013 г. на Нотариус П. ***, връчена на 22.01.2013 г., ищецът е поканил ответницата да му заплати дължимата сума от … лв., заедно с мораторна лихва за забава.

При така изложената фактическа обстановка, въззивната инстанция намира за безспорно установено по делото, че между страните е възникнало облигационно правоотношение по силата на сключен през м.07.2012 г. устен договор за изработка по смисъла на чл.258 и сл. от ЗЗД.. Съгласно чл.258 от ЗЗД с договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната се задължава да заплати възнаграждение.  Установи се,  че на 31.08.2012  г.  ответницата е  прегледалаизвършената съгласно договора работа, направила е възраженията си за констатираните явни недостатъци и след преговори с ищеца са постигнали съгласие размерът на възнаграждението за извършените дейности да е …лв. От представените по делото писмени изявления на двете страни се установява, че същите са постигнали споразумение, макар отразено и в два отделни писмени акта, с което са се съгласили относно дължимата сума за извършените СМР. Съгласно разпоредбата на чл.164, ал.1, т.4 от ГГТК, за погасяването на установени с писмен акт парични задължения, свидетелските показания са недопустими. Предвид постигнатото писмено споразумение между страните, установяването на плащането също следва да бъде с писмен акт - разписка, каквато по делото не е представена. Ответникът, чиято е доказателствената тежест да установи плащането на задължението, не доказа възражението си, че сумата от … лв. е заплатена на 31.08.2012 г. на ищеца.

Предвид постигнатото писмено споразумение между страните за сумата от …лв., дължима за извършените строителни дейности от ищеца, съдът намира, че възраженията на ответницата относно недостатъците на строителните работи, количеството и качеството на свършената работа по договора за изработка, изобщо не следва да бъдат обсъждани.

Неоснователно е твърдението в жалбата, че представеното от ответницата писмено изявление на ищеца, че е приел офертата от 2843 лв. може да се счита за разписка. Това изявление на ищеца установява, единствено, че същият се е съгласил да получи за извършената от него работа сумата от …лв., но не и получаването и.

Събраните по делото свидетелски показания, въззивната инстанция намира, че не следва да бъдат обсъждани. Това е така, предвид разпоредбата на закона за недопустимост на свидетелски показания за установяване плащане на установени с писмен акт парични задължения. Предвид наличието на писмено споразумение между страните, относно дължимата сума от ответника за извършените СМР от ищеца, свидетелските показания не следва да се обсъждат и по отношение показанията им за уговорките между страните за заплащане на свършеното по договора за обработка и относно качеството и количеството на свършената работа.

Предвид гореизложеното съдът приема предявеният иск за установяване съществуването на вземане за сумата …лв. за основателен, поради което същият следва да бъде уважен.

Тъй като нотариалната покана е връчена на 22.01.2013 г., ответницата е изпаднала в забава от 30.01.2013 г., след изтичане седемдневен срок от получаването й, до 15.04.2013 г. - подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. За времето от 30.01.2013 г. до претендираната дата-10.04.2013 г. ответницата е в забава и дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва, съгласно чл.86 от ЗЗД върху дължимото възнаграждение от …лв., чийто размер, установен от ССЕ е …лв. Предявеният акцесорен иск също е основателен и следва да бъде уважен до този размер.

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло.

В полза на въззиваемия следва да се присъдят направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 300 лв. за адвокатско възнаграждение.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 109 /27.02.2014г., постановено по гр.дело № 1593/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

ОСЪЖДА Н.Ц.Ц., ЕГН ********** *** да заплати на А.М.С., ЕГН ********** ***. … № …, ет…., ап….сумата от …лв., представляващи направените пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

              Решението не подлежи на обжалване.


 

 


ЧЛЕНОВЕ:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: