Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 229                              26.06.2014 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 11 юни                                               две хиляди и четиринадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                              МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1196  по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на М.Д.К., Н.Д.К. и И.Д.П. чрез адв. Д.М. против решение № 322 от 18.03.2014 г., постановено по гр.дело № 1010/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.

Въззивниците обжалват решението в отхвърлителната част. Считат, че същото е неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закони и като такова молят да бъде отменено и постановено друго, с което бъде уважен изцяло иска им. Изводите на районния съд противоречали както на събраните по делото доказателства, така и на закона. Подробни съображения излагат в жалбата си, докладвани в с.з. Молят да се отмени решението и се постанови друго, с което бъде уважен предявения иск и им се присъдят направените в производството разноски.

Въззиваемият Областен управител на област Стара Загора, чрез пълномощника си взема становище, че въззивната жалба е неоснователна, поради което същата следва  да бъде оставена без уважение. При постановяване на решението си първоинстанционният съд бил обсъдил всички допустими и относими към правния спор доказателства. Същите били анализирани, както в тяхното единство, така и в тяхната съвкупност. Моли да се постанови решение, с което да се отхвърли като неоснователна подадената въззивна жалба и да се  потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е от заинтересована от обжалването страна, в законния срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Решението на районният съд е недопустимо.

Производството по гр.д. 1010/2013г. по описа на РС-Стара Загора е образувано по искова молба подадена от ищците М.Д.К., Н.Д.К. и И.Д.П. – въззивници в настоящото производство против ответника - Областен управител на област Стара Загора – въззиваем в настоящото производство като е предявен иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК.

По това дело е било постановено решение № 944 от 17.07.2013 г., като същото е било обжалвано и по въззивната жалба е образувано в.гр.д. № 1409/2013г. Въззивният съд е обезсилил постановеното решение № 944 от 17.07.2013 г. по гр.д. 1010/2013г. по описа на РС-Стара Загора и е върнал делото за ново разглеждане на предявения иск “съобразно мотивите на решението”.

При новото разглеждане на делото Председателя на Старозагорския районен съд вместо да образува под нов номер делото съобразно разпоредбата на чл. чл.89 ал.5 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, направил изричен писмен отказ от 14.12.2014г. за образуване на гражданското дело под нов номер и е постановил производството по делото да продължи под първоначално образувания номер.

          Като продължило производството по делото под стария номер съдията докладчик е постановил решение № 322 от 18.03.2014 г., постановено по гр.дело № 1010/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, което е предмет на обжалване с въззивна жалба, по която е образувано настоящото въззивно производство. Настоящия въззивен състав намира това решение за недопустимо. Порокът на недопустимото решение е винаги процесуален. Защитата срещу недопустимо решение е чрез обжалване – въззивно или касационно. Пороците на недопустимото решение се намират във неговата “външна обвивка”. Номерът на Делото, по което е постановено обжалваното решение е задължителен реквизит и не е част от мотивите. Тук не се касае до ОФГ, която може да бъде отстранена по реда на чл.247ГПК.

Върнатото за ново разглеждане дело е следвало да се образува под нов номер съгласно  чл.89 ал.5 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, и по него да се определи нов съдия докладчик при спазване правилата за случаен избор. Вместо това, то е продължило под стария номер, като спорът е разгледан и по него е постановено второ решение. Обжалваното решение е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила  -  чл.89 ал.5 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, в който е посочено, че когато делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, то се образува под нов номер. В този смисъл е и разпоредбата на сега действащия Правилник за администрацията в съдилищата - чл.76 ал.6, съгласно която когато делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, то се образува под нов номер. Това нарушение е довело до постановяване на едно недопустимо решение, което следва да се обезсили и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

Винаги когато е отменено/обезсилено решението на първоинстанционния съд и делото се връща за ново разглеждане, то същото следва да се образува под нов номер и да се определи нов докладчик, различен от този, на когото е отменен предходния акт. В конкретния случай има произнесени две решения под един и същ номер на дело, при положение, че е било обезсилено предхождащото съдебно решение от въззивната инстанция и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че следва да обезсили обжалваното решение като недопустимо и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд 

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 322 от 18.03.2014 г., постановено по гр.дело № 1010/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като НЕДОПУСТИМО.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване разпоредбите на чл.76 ал. 6 от Правилника за администрацията на съдилищата.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: