Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 228   …………………26.06.2014 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На единадесети юни….………………………………………………..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор МАРГАРИТА ДИМИТРОВА………………….………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1216……по описа за 2014…………….година.

 

        Обжалвано е решение № 118 от 06.03.2014 г., постановено по гр.дело № 1934/2013 г. на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е отхвърлена молбата на Д.Т.Г. за допускане на промяна на фамилното й име от Г. на П..

 

        Въззивницата Д.Т.Г., чрез пълномощника си по делото адв.С.А., счита, че решението в обжалваната му част е неоснователно, необосновано и незаконосъобразно. Моли същото да бъде отменено в тази му част и вместо него постановено друго, с което бъде допусната промяна на фамилното име от Г. на П.. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

 

        В срока по чл.263, ал.1 ГПК не са постъпили отговори от другите страни Община- Казанлък, Столична община- район Средец и Община Гълъбово.

 

        Представителят на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора взема становище, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, намери за установено следното:  

 

        Производството пред районния съд е образувано по молба с правно основание чл.19 ЗГР. Молителката Д.Т.Г. твърди, че при раждането си е записана с личното име Д., но от малка всички я наричали Д.. Тя се чувствала добре с личното име Д. и разликата в документите й за самоличност й създавало неудобство и често било повод и за недоразумения. От 9 години живеела в Израел, а през м.октомври 2012 г. в Кипър сключила граждански брак с А.С.П., еврейски гражданин, живеещ в Израел. В Израел не се допускало сключването на брак, ако двамата съпрузи не са евреи, но държавата признавала гражданския брак, сключен в няколко различни от Израел държави, каквато била и Кипър. В съставеното в Кипър удостоверение за граждански брак липсвала графа за фамилно име на жената след сключването на брака и затова в съставеното от Община Столична, район Средец, гр.София удостоверение за сключен граждански брак била вписана с фамилното име Г.. Твърди, че според традициите в Израел следвало да носи фамилното име на съпруга си, че той настоявал тя да носи това име, че неносенето на фамилното име на съпруга в Израел било пречка за получаване на израелско гражданство, а тя желаела да получи такова. Твърди също така, че много от правата, които имали съпругите в Израел били свързани именно с носенето на фамилното име на съпруга, а тя била лишена от тези привилегии, изпитвала редица неудобства в отношенията с роднините на съпруга си, което се отразявало на брачните й отношения. Счита, че по смисъла на чл.19, ал.1 ЗГР били налице важни обстоятелства и моли съдът да допусне промяна на личното й име от Д. на Д. и на фамилното й име- от Г. на П..

 

        Заинтересованите страни Община Столична, район Средец, Община Казанлък, област Стара Загора и Община Гълъбово, област Стара Загора не са взели становище по молбата.

 

        Районният съд приел, че молбата е основателна в частта относно личното име на молителката и е допуснал промяната му от Д. на Д.. В тази му част решението не е обжалвано и е влязло в сила. По отношение на фамилното име приел, че не са налице важни обстоятелства по смисъла на чл.19 ЗГР и  отхвърлил молбата. В тази част решението е обжалвано.      

 

        От представените по делото писмени доказателства се установява, че Д.Т.И. е родена в гр.Гълъбово на *** г. от майка Т.А.Р. и баща Т.И.Т.. На 24.10.2012 г. сключила граждански брак с А.С.П., евреин, с българско и израелско гражданство, с постоянен адрес в Тел Авив, в община Арадипо, област Ларнака, Кипър. С писмена декларация от 14.06.2013 г. с нотариална заверка на подписа А.С.П.е декларирал, че желае и е съгласен съпругата му Д.Т.Г. да носи неговото фамилно име.

 

        По делото са разпитани като свидетели лицата С.Р.и Е.Г. /дъщеря на молителката/. От показанията им се установява, че Д. от около 10 години живее в Израел. Заживяла на съпружески начала с А.П., но по израелските закони молителката и А.П. нямали право да сключат брак в Израел и това била причината да сключат брак в Кипър. Свидетелките твърдят, че обстоятелството, че молителката не носела фамилното име на съпруга си, било пречка за нея да бъде добре приета от роднините на П., да ползва привилегиите на омъжените жени в Израел, като например- обща със съпруга си банкова сметка, ***, карта за пътуване по градския транспорт.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:

       

        Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 ЗГР, фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка- ов или- ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго. Фамилното име при сключване на граждански брак се формира съгласно правилата на СК. Съгласно чл.19 ЗГР промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. В настоящия случай не се касае до осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо фамилно име. Съдът счита обаче, че са налице важни обстоятелства, които налагат промяна на фамилното име на въззивницата. Безспорно е, че молителката е сключила граждански брак с лицето А.С.П., с българско и израелско гражданство, в община Арадипо, област Ларнака, Кипър на 24.10.2012 г. Съгласно чл.12 СК, при съставянето на акта за сключване на брак всеки от встъпващите в брак заявява дали запазва своето фамилно име или приема фамилното име на своя съпруг, или добавя фамилното име на съпруга си към своето. Молителката твърди, че при подписването на брака в документите не съществувала „графа”, в която да посочи дали запазва своето фамилно име или приема фамилното име на своя съпруг. Съгласно чл.72, ал.3 ЗГР длъжностното лице по гражданско състояние в РБ, община Столична, е съставило акта за гражданско състояние, като е вписало в него въз основа на получения препис без изменение данните, в т.ч. и имената, съдържащи се в преписа.

 

        Членовете на едно семейство обичайно носят еднакво фамилно име, което показва родствената им връзка в обществото, принадлежността им към фамилията, поради което разликата във фамилните имена създава безспорно затруднения в социален план, така и при индивидуализацията и обозначаването на родовата им принадлежност, както на територията на РБ, така и на територията на Израел /последното установено от показанията на свидетелите/. Освен това в случая съпругът, който има и българско гражданство, и постоянен адрес в РБ, също е изразил желанието и съгласието си съпругата му да носи неговата фамилия Перец. Тези обстоятелства според въззивния съд се явяват важни по смисъла на чл.19, ал.1 ЗГР и дават основание за промяна на фамилното име.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че решението в обжалваната му част е неправилно като незаконосъобразно. Следва същото в тази му част да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което искането за промяна на фамилното име на Д.Г. бъде уважено, като фамилното й име бъде променено от Г. на П..

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                Р    Е    Ш   И :

 

        ОТМЕНЯ решение № 118 от 06.03.2014 г., постановено по гр.дело № 1934/2013 г. на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е отхвърлена молбата на Д.Т.Г. за допускане на промяна на фамилното й име от Г. на П., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ДОПУСКА промяна на фамилното име на Д.Т.Г. ЕГН **********,***, от Г. на П..

 

        Препис от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Община Столична, район Средец; Община Казанлък, област Стара Загора и Община Гълъбово, област Стара Загора за вписване на промяната в регистъра за гражданското състояние.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                  2.