Р Е Ш Е Н И Е

 

  224 /25.06.2014 година                                                        Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 25.06.                                                                                                2014 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1235 по описа за 2014 година.

 

 

Производството е по чл. 435, ал. 2 ГПК.

 

Подадена е въззивна жалба от Л.И.К. против постановлението за разноските от 29.04.2014г. по изпълнително дело № 4079/2014г., с което ДСИ е намалил адвокатското възнаграждение от 600 лева, на 350 лева. 

 

Жалбоподателят моли адвокатското възнаграждение да бъде намалено до минималния размер на 200 лева, определен в чл. 10, т. 1 от Наредба № 1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Моли, да бъдат присъдени и направените разноски по повод на настоящата жалба, за което е представен договор за правна защита и съдействие и списък на разноските по чл. 80 ГПК.

 

Ответниците Д.П. и Т.Е. чрез адв. К. са подали писмено възражение  и считат, че жалбата е неоснователна. А алтернативно, ако доводите изложени в писменото възражение не бъдат възприети от съда, на основание чл. 78, ал. 5 от ГПК да бъдат намалени претендираните от жалбоподателя разноски, до минимума от 200 лева.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени мотиви от ДСИ Б.Д. Счита, че жалбата е неоснователна, тъй като, макар че плащането на цялата сума е извършено в срока за доброволно изпълнение, но след като вече е започнало принудителното изпълнение чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника.

 

Окръжният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнителното дело е образувано по молба на адв. С.К. в качеството му на пълномощник на Д.П. и Т.Е., въз основа на представен изпълнителен лист за заплащане на сумата 550 лева, разноски, държавна такса за образуване на делото и 600 лева адвокатски хонорар за образуване и водене на изпълнително дело.

 

Длъжникът е получил на 23.04.2014г. покана за доброволно изпълнение. На 24.04.2014г. е осъществено плащането на цялата сума, в срока на доброволно изпълнение. Независимо, че е започнало принудителното изпълнение чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника /неправилно, преди изтичане на двуседмичния срок посочен в поканата за доброволно изпълнение/, процесуално представителство по делото не е извършено. В молбата за образуване на изпълнителното дело е посочен способ за изпълнение – запор на банковите сметки на длъжника, както задължава закона. Това са единствените действия – подаване на молба за образуване на изпълнително дело, които са извършени от процесуалния представител. Останалото действие – налагане на запор върху сметките на длъжника е извършено служебно, без намеса на процесуалния представител и участие.

 

Поради това длъжникът не дължи заплащане на сумата 150 лева за процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителното дело, съгласно чл. 10, т. 2, във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Поради това постановлението за разноски в частта, в която е определена сумата 150 лева, следва да бъде отменено.

 

В полза на ответника по жалбата не следва да бъдат присъдени направени разноски в това производство. В полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева, съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК.

 

Водим от горното, Окръжният съд

                           

          Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ постановлението за разноски от 29.04.2014г. по изпълнително дело № 4079/2014г., по описа на ДСИ в частта, в която е определен адвокатски хонорар на взискателя за размера над 200 лева/ двеста/ лева.

 

ОСЪЖДА Д.П.К. с ЕГН ********** и Т.Е.К. с ЕГН **********, и двамата от гр. С., ул. “К.” № ., да заплатят на Л.И.К. с ЕГН **********,***, сумата 300 лева – адвокатско възнаграждение, заплатено в тази инстанция.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.