Р Е Ш Е Н И Е

 

220                                             20.06.2014 г.                       Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,       І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесети юни                                        две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                       

                      ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                  

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                    

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1265 по описа за 2014 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл., във вр. чл.527, ал.4 от ГПК.

Образувано е по жалба на Р.Х.Л. против постановление на ДСИ при РС - Стара Загора от 13.05.2014г., с което й се налага глоба в размер на … лв. на основание чл.527, ал.3 от ГПК по изпълнително дело № 3076/2013 г. по описа на ДСИ при РС – Стара Загора.

 

Жалбоподателката Н.А. е останала недоволна от действията на ДСИ по изпълнително дело № 3076/2013г. по описа на СИС при РС Стара Загора, по наложената й глоба за неизпълнение на незаменимо действие по чл.527, ал.3 от ГПК. Излага подробни съображения в жалбата си, като сочи, че глобата била неправилно наложена. Моли да бъде изцяло отменена. Претендира за разноските.  

 

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК е постъпил писмен отговор от взискателя по изпълнителното дело С.В.Д., в който заявява, че жалбата е неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Претендира за разноски.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени и мотиви на ДСИ при РС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице и е редовна. Същата е процесуално допустима на основание чл. 527, ал.4 от ГПК, съгласно който, действията на СИ по налагане на глоби подлежат на обжалване по реда на чл.435 – 438 от ГПК.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 3076/2013г. по описа на ДСИ при РС Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 3076/2013г. по описа на ДСИ при РС – Стара Загора е образувано по молба, подадена на 22.02.2013г. от С.В.Д., въз основа на изпълнителен лист от 29.06.2012г. по гр.д. № 3257/2011г. по описа на РС – Стара Загора, за определяне на режим на лични контакти на бащата С.В.Д. с детето Х.С.Д..

На 27.02.2013 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело, получена от Р.Х. - лично.

На 09.04.2014г. е изпратено съобщение до длъжника от ДСИ, с което е уведомена, че следва да спазва режима на лични контакти на бащата с детето.

На 22.04.2014г. е постъпила молба от взискателя С.В.Д. за неизпълнение на режима от длъжника с приложена декларация от 22.04.2014г. и молба за налагане на глоба. Приложена е декларация от 19.04.2014г., че детето не било предадено съгласно определения режим, подписана от трима свидетели. С разпореждане ДСИ е поискал уточнения от взискателя дали е посетил адреса на кои дати, срещал ли се е с майката и детето или след позвъняване на вх. врата не му е отворено. В уточнението си от 09.05.2014г. взискателят е посочил, че на посочените в декларациите дати многократно посещавал дома на майката, но никой не му отварял след позвъняване.

 

На 25.04.2014г. е постъпило заявление от длъжника Р.Х.Л., в която информира ДСИ, че на 19.04.2014г. детето Х. е било със здравословни проблеми, за което прилага мед. бележка. Сочи също, че на тази дата са били в къщи, но никой не е дошъл да потърси детето. Прилага мед. бележка от 17.04.2014г., за предписан режим на домашно лечение на детето Х. от 17.04.2014г. до 21.04.2014г. от д-р К..

 

Със заявление от 29.04.2014г. Р.Х.Л. уведомява ДСИ, че от 29.04.2014г. настоящият адрес на майката и детето Х.Д. е с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.Пионер № 6.

ДСИ е разпоредил взискателя да бъде уведомен за новия адрес на предаване на детето. Съобщението е получено от него на 09.05.2014г. – лично.

Междувременно е постъпила нова молба от взискателя Д. от 08.05.2014г. за налагане на глоба, като прилага декларация от 04.05.2014г., подписана от трима свидетели. От молбата отново не са посочени конкретни обстоятелства за неизпълнение на режима на лични отношения. От приложената декларация, подписана от свидетели също не се установяват конкретни обстоятелства във връзка с неизпълнение на режима на лични отношения.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

 

Безспорно е, че майката Р.Х.Д. следва да спазва определения от съда режим на лични отношения на бащата С.Д. с детето Х.. В настоящия случай, обаче не са налице предпоставките на чл.527, ал.3 от ГПК за налагане на глоба на длъжника. По отношение на нарушението на режима на 19.04.2014г. се установява от приложените към изпълнителното производство документи, че детето е било болно и не е могло да бъде предадено на бащата.  Що се отнася до датата -04.05.2014г., длъжникът Р.Х. е уведомила ДСИ, че настоящия адрес на детето е с. Ягода, общ.Мъглиж. ДСИ е уведомил взискателя за новия адрес на длъжника и детето.

 

         От жалбата на Р.Д. става ясно, че на адреса в с. Ягода, общ.Мъглиж живеят нейните родители, на чиято помощ разчита при отглеждане на детето си.

 

Съгласно разпоредбата на чл.527, ал.3 от ГПК, когато длъжникът върши противното на това, което с решението е задължен да върши или да търпи, съдебният изпълнител по искане на взискателя му налага глоба до … лв.

В настоящия случай, не са налице предпоставките на закона за налагане на глоба на длъжника, поради наличие на обективните причини, които са попречили на длъжника да изпълни задължението си. Както се установи по – горе на първата дата детето е било болно, поради което не са налице предпоставки за предаването му на другия родител. На втората дата, майката с детето са били на адреса в с. Ягода, общ.Мъглиж, където са се регистрирали адресно /настоящ адрес/, за да ползват помощта на родителите на длъжницата при отглеждане на детето.  

 

Предвид изложените съображения, постановлението на ДСИ за налагане на глоба на Р.Д. следва да бъде отменено като незаконосъобразно. В полза на жалбоподателката следва да се присъдят разноски в размер на …лв. - държавна такса и …лв. – зав. копие на изп. дело, … лв. за комисионна на банката, общо в размер на … лв.

Водим от горното, Окръженият съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА постановлението от 13.05.2014 год. на ДСИ при РС – Стара Загора, по изпълнително дело № 3076/2013 г. по описа на ДСИ при РС – Стара Загора, с което е наложена глоба в размер на …лв. на Р.Х.Л. за неизпълнение на определения режим на лични отношения на бащата С.В.Д. с детето Х. като незаконосъобразно.

 

ОСЪЖДА С.В.Д. ***, ЕГН ********** да заплати на Р.Х. ***, ЕГН ********** сумата от …/…/ лв., представляващи направените по делото разноски.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         

 

ЧЛЕНОВЕ: