Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 233/27.06.2014г.                                                 Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 27.06.                                                                                      Година 2014

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                                   2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1266 по описа за 2014 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба вх. № 01985/14.05.2014г. подадена от Р.Х.Д. чрез пълномощника си адв. М.Н.Д. *** – взискател по делото, против действията на Частен съдебен изпълнител А. П. по изпълнително дело № ......../2014г. на ЧСИ А. П., с рег. № 764 и район на действие Окръжен съд – С., с която в предвидения от закона срок обжалва  пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ А. П., касаещи постановление от 13.05.2014г. относно разноските по изпълнението.  

 

Въззивницата Р.Х.Д. твърди, че същото постановление за разноските на ЧСИ се явява неправилно и незаконосъобразно и счита, че разноските по изпълнението възлизали най-малко сумата в размер на 750 лева, като същите били съобразени изцяло с §2 от ДР на Наредба № 1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения. Счита, че посоченото възнаграждение от 750 лева било изцяло съобразено с тази Наредба и не надвишавало минималните размери предвидени с Наредбата. Подробни съображения относно всички оплаквания са изложени в жалбата на жалбоподателката.

 

Предвид изложените съображения въззивницата моли да бъдат отменени действията на Частен съдебен изпълнител А. П. по изпълнително дело № …………/2014г., като бъде увеличен размера на адвокатското възнаграждение за взискателя по водене на същото изпълнително дело, като съдът определи по-висок размер на същото, съобразявайки се с Наредба № 1/09.04.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, тъй като спрямо правната и фактическата сложност на изпълнителното производство размерът на адвокатският хонорар бил прекомерно занижен.

 

В законоустановения срок по ГПК по делото е постъпило писмено възражение от въззиваемия Община – гр. К……., с което вземат становище по жалбата на жалбоподателката, че същата се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, по съображения подробно изложени в същото писмено възражение.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от Частен съдебен изпълнител А. П., като моли жалбата на жалбоподателката да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че в кантората на Частен съдебен изпълнител А. П. е образувано изпълнително дело № 20148670400116/2014г., със страни Р.Х.Д. *** – длъжник, за заплащане общо на сумата 820 лева, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото, присъдени с влязло в сила съдебно решение № 64/11.04.2014г.

 

Съгласно получената от длъжника – Община К….. покана за доброволно изпълнение с изх. № …../28.04.2014г. по горепосоченото изпълнително дело, определеният адвокатски хонорар за процесуалния представител на взискателката Р.Х. е съобразно представения договор за правна помощ и възлиза на 750 лева.

 

С обжалваното постановление от 13.05.2014г. относно разноските по изпълнението Частен съдебен изпълнител А. П. е намалила адвокатския хонорар по изп. дело ………, от 750 лева, на 350 лева, след постъпило възражение за прекомерността им от длъжника Община – гр. Казанлък.

 

Въззивният съд счита, че постановление от 13.05.2014 г. е правилно, тъй като е неприложим в конкретния случай § 2 от ДР на Наредба №1 от 2004 год. за минималните-размери на адвокатските възнаграждения  /изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.), а именно двукратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба., поради следните съображения.

 

В случаите по чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс (отм.) и чл. 161. ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и в случаите на чл. 78, ал.5 от Гражданския процесуален кодекс присъденото възнаграждение за един адвокат ако е прекомерно завишено съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът /в конкретният случай съдебният изпълнител /, може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер, съобразно чл. 36 от ЗА. Съгласно разпоредбата на § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в случаите на чл.78, ал.5 от ГПК присъденото възнаграждение не може да е по-ниско от двукратния размер на възнагражденията, посочени в цитираната наредба. Подзаконовата норма се намира в очевидно противоречие със законовата разпоредба на чл. 78, ал.5 ГПК, според която съдът /съдебния изпълнител/ е свободен в преценката си доколко да намали подлежащото на присъждане възнаграждение, като е обвързан да не определя същото в размер по – малък от минимално установения в Наредбата с оглед предмета на спора и интереса. При такова противоречие на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, съдебният изпълнител може да откаже да приложи нормативния акт от по-ниската степен, като съобрази закона, който му позволява да намалява възнаграждението до минимално установения размер за съответното дело. Изцяло в този смисъл е т.3 от ТР № 6/06.11.2013г. по тълк. дело № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС. Съобразно Закона за съдебната власт тълкувателните решения са задължителни за всички съдилища в Републиката.

 

 Определеният адвокатски хонорар по договор за правна помощ от 23.04.2014 г. е на база чл.10 ал.1 и 2 от Наредба №1 от 2004 г.

Съобразно чл. 10. (изм., ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело възнаграждението е:

(изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за образуване на изпълнително дело-200 лв.;

(изм., ДВ. бр. 28 от 2014 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване ла действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 /За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: т.1, при интерес до 1000 лв. - 300 лева.

На база горепосочените и цитирани разпоредби по т.1 и т.2 от Наредбата - 200 лв. + 150 лв. се равнява на 350 лв. С оглед на горецитираните съображения и доводи относно приложението на чл.78, ал.5 от ГПК не следва да намира приложение разпоредбата на § 2 от ДР на Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Съгласно Наредба 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, и в частност разпоредбата на чл.10 от същата, във връзка с чл. 7, ал. 2, размерът на възнаграждението за защита по изпълнително дело е 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 от Наредбата и се определя на база материалния интерес.

 

Що се отнася до правната и фактическа сложност на изпълнителното производство по изп. дело № 20148670400116 съдът счита , че настоящото изпълнително производство не се характеризира с такава. Производството е образувано по издаден изпълнителен лист за вземания от произход за разноските от 820 лева, която сума категорично не може да се счете като трудно събираема и с оглед на това изискваща допълнителни действия във връзка с изпълнението, поради факта, че сумата не е но голяма, а длъжникът в изпълнителното производство след получаването на поканата за доброволно изпълнение е изпълнил и доброволно задължението си към взискателката. С оглед на това не се изисква извършването на допълнителни действия от страна на ЧСИ за проучване и установяване на тези активи, към които да се насочи евентуално принудително изпълнение. В тази връзка Окръжният съд преценява, че изпълнителното производство до момента на неговото развитите не се характеризира с правна и фактическа сложност, тъй като ЧСИ не е бил затруднен по никакъв начин във връзка със събирането на вземането. Същото се отнася и до процесуалния представител на взискателката Х., който освен снабдяването с изпълнителен лист и представянето му пред ЧСИ за събиране на сумите по него, към настоящия момент не е извършвал други действия по установяване на вземането или изобщо действия във връзка с изпълнителното производство.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателката се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

          

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С.в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 2 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на Частен съдебен изпълнител А. П., с рег. № 764, с район на действие Окръжен съд – С., обективирани в постановление от 13.05.2014г. по изпълнително дело № ……/2014г., с което е намален размера на адвокатския хонорар по същото изпълнително от 750 /седемстотин и петдесет/ лева на 350 /триста и петдесет/ лева, като правилни и законосъобразни.

 

ВРЪЩА изпълнително дело изпълнително дело № ……./2014г. на Частен съдебен изпълнител А. П., с рег. № 764 и район на действие Окръжен съд – С., за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.