О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 688/25.06.2014 г.                                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД         ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 25.06.                                                                              Година 2014            

в закрито заседание, в следния състав :

                       

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                        2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

като разгледа докладваното от съдия М. САРАНЕДЕЛЧЕВА

въззивно гражданско дело номер 1481 по описа за 2013 година

 

Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК.

 

Постъпила е молба от адв. М. – пълномощник на “Т. “ ООД, с която моли да се измени решението в частта за разноските, като се присъдят всички направени разноски, съгласно представения списък по чл. 80 ГПК, в размер на 2 870.22 лева.

 

Съображенията за това са следните: В първата инстанция разноските за един адвокат възлизат на 1 000 лева и по делото няма данни ищецът да е поискал да бъде приложен чл. 78, ал. 5 ГПК, поради прекомерност на същите. Във втората инстанция разноските възлизат на 1 500 лева но независимо, че ищецът е поискал да бъде приложен чл. 78, ал. 5 ГПК – искането е неоснователно. Искането не е мотивирано, не е налице прекомерност като се има предвид правната и фактическата сложност на делото, а дори да се приеме, че е налице някаква степен на прекомерност, намалението следва да бъде съобразено с тази степен. По делото са предявени три иска, за които се полага отделно адвокатско възнаграждение.

 

Въззивният съд намира за установено следното:

 

С постановеното решение А.Р.Х. е осъден да заплати на дружеството сумата 310 лева – адвокатско възнаграждение в двете съдебни инстанции, съобразно отхвърлената част от исковете. Не е взето предвид, че съгласно договор за правна защита и съдействие  № 111/12.07.2013г. – дружеството е заплатило на адвокат Д. Кънева договореното възнаграждение 1 000 лева. Не е направено възражение за прекомерност на заплатената сума, съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК. Поради това посочената сума следва да бъде присъдена в полза на дружеството.

 

Сумата 310 лева е дължимо възнаграждение за адвокат във въззивната инстанция, съобразно направеното възражение за прекомерност и във връзка с отхвърлената част от исковете.

 

Неоснователни са претенциите на страната за присъждане на отделно адвокатско възнаграждение за всеки един от исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1 -3 от КТ. Това е в противоречие с разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в сила за процесния случай, преди влизане в сила на изменението и допълнението на Наредбата, публикувано в ДВ брой 28/28.03.2014г., в сила от 01.04.2014г. Съгласно посочената разпоредба за защита по граждански дела – трудови, възнаграждението е 150 лева, а по дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа, възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ.

 

Възнаграждението от 310 лева е определено съобразно изречение 2 на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата. Точка 16 от тълк.решение № 6/06.11.2013г. на ВКС не предвижда заплащане на отделно адвокатско възнаграждение на всеки един от обективно-съединените искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 от КТ. Неоснователно е  и искането за заплащане на сумите 86 лева за вещо лице в първата инстанция и 284.22 лева – държавна такса за въззивната инстанция, предвид разпоредбата на чл. 359 от КТ, съгласно която производството по трудови дела е безплатна за работниците и служителите и те не плащат такси и разноски за производството.

 

Водим от горните мотиви, въззивният съд

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗМЕНЯ решение № 24/29.01.2014г. по в.гр.дело № 1481/2013г. по описа на С. окръжен съд, в частта за разноските, както следва:

 

ОСЪЖДА А.Р.Х. с ЕГН **********,***, да заплати на “Т.” ООД с ЕИК  ……., със седалище и адрес на управление – гр. С., ….. промишлена зона, сграда “Т.”, представлявано от Управителя А. – М. В., допълнително сумата 1 000 /хиляда/ лева – адвокатско възнаграждение в първата инстанция.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ :     1.                   2.