ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 610                                   05.06.2014 Година                       Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД …….ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети юни..…………...……...…………...две хиляди и четиринадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                    Членове:       РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                     АСЕН ЦВЕТАНОВ

                                                                      

Секретар ………………………...………………………………….…………………

като разгледа докладваното от ……..зам.председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА        

въззивно гражданско дело номер 1240……………...…по описа за 2014 година.

         

Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

          Постъпила е жалба с вх. № 4352 от 22.04.2014г. от К.М.М. и М.В.М. против действията на ЧСИ Кр. Ангелов с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №516/2014г. – насрочен опис на секвестируемо имущество на длъжника И.М.В. ***.

Жалбоподателите К.М.М. и М.В.М. твърдят, че на 16.04.2014г. са видели на входната врата на жилищния им блок закачена “призовка за принудително изпълнение”, в която било записано, че на 24.04.2014г. в 11.30 ч. ще се извършва “опис на секвестируемо имущество на длъжника по изп.д.№516 /2014г. по описа на ЧСИ – Кр. Ангелов – дъщеря им – И.М.В. в техния апартамент. Жалбоподателите твърдят, че дъщеря им от 20 години не живее при тях, процесния апартамент е  тяхна собственост, за което представят нотариален акт и че длъжника няма никакъв собствен недвижим имот, нито каквото и да е движимо имущество, което да може да се опише и продаде на търг. Всичко, което се намирало в техния апартамент било тяхна собственост. Молят да се приложи чл.438 от ГПК и да се спре изпълнението на ЧСИ и да не се насрочва опис поради липса на предмет – липса на имущество за опис.

Няма постъпили становище от другите страни по изпълнителното производство.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ при Окръжен съд  - Стара Загора Кръстьо Ангелов.

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по изп.д. .№ 516/2014г. по описа на ЧСИ Кръстьо Ангелов с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

          ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

Изпълнително дело .№ 516/2014г. по описа на ЧСИ Кръстьо Ангелов с район на действие ОС-Стара Загора е образувано след като с молба взискателят Цветан Неделчев Цонев е представил изпълнителен лист срещу И.М.В. и Т.Х.А. за заплащане на дължими суми.

          Настоящата жалба е подадена от К.М.М. и М.В.М., които са трети лица в изпълнителното производство и е против насрочен опис на секвестируемо имущество на длъжника И.М.В. ***.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.4 ГПК трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.

Следователно в нормата на ал.4 на чл.435 от ГПК са посочени изчерпателно хипотезите, в които третите лица могат да обжалват действията на съдебния изпълнител.

С оглед на това окръжният съд намира, че жалбата на К.М.М. и М.В.М. се явява недопустима. Обжалваното действие в изпълнителното производство не е от посочените изчерпателно в ал.4 на чл.435 ГПК хипотези, подлежащи на обжалване от третите лица. Поради това жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Освен това следва да се посочи, че видно от приложеното изпълнително дело опис на секвестриуемо имущество не е извършван по същото. Жалбоподателите не са представили доказателства относно твърденията си в жалбата. Представеният нотариален акт за собственост на недвижим имот установява, че те са собственици на този имот, но срещу него няма насочено принудително изпълнение, нито е наложена обезпечителна мярка.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбоподателите нямат правен интерес от обжалване, тъй като обжалваното от тях действие на ЧСИ не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай.  Разпоредбите на ГПК, регламентиращи защитата срещу изпълнението чрез обжалване действията на съдебния изпълнител, не уреждат самостоятелен ред за обжалване действията по съобщаването на насрочен опис на секвестируемо имущество на длъжника И.М.В. ***. Актовете, които разпоредбата на ал.4 на чл.435 ГПК посочва като предмет на обжалване от третото лице в основната си част представляват финални протоколи, в които се удостоверява осъществяването на предписаното в изпълнителния процес поведение. Те представляват окончателни произнасяния – крайна цел на веригата от последователно проведени действия – елементи от фактическия състав на процеса в рамките на съответния предписан от закона способ. Законодателят е концентрирал защитата на третото лице в тези финални произнасяния, за да осуети възможността, въпроси относно нарушения, допускани в хода на развитието на процедурите да се поставят на вниманието на съда предварително.

Ето защо окръжният съд намира, че следва да бъде оставена без разглеждане жалбата на К.М.М. и М.В.М. против действията на ЧСИ Кр. Ангелов с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №516/2014г. – насрочен опис на секвестируемо имущество на длъжника И.М.В. ***, като недопустима.

Искането за спиране на изпълнителното производство на основание чл.438 от ГПК се явява неоснователно, предвид недопустимостта на жалбата.

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 4352 от 22.04.2014г. от К.М.М. и М.В.М. против действията на ЧСИ Кр. Ангелов с район на действие ОС-Стара Загора по изп.д. №516/2014г. – насрочен опис на секвестируемо имущество на длъжника И.М.В. ***, като недопустима.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането  на К.М.М. и М.В.М. за спиране на изпълнението по изп.д. №516/2014г. по описа на ЧСИ Кр. Ангелов с район на действие ОС-Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. №1240/2014г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

          Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

         

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                       ЧЛЕНОВЕ: