О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  

Номер  631                              11.06.2014 година                  град Стара Загора

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД         Втори граждански състав

На единадесети юни                                                                         2014 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТРИФОН МИНЧЕВ

2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

като разгледа докладваното от младши съдия Цветанов въззивно

гражданско дело № 1250 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Постъпила е въззивна жалба от Д.М.М. срещу решение № 368 от 28.03.2014 г., постановено по гр.д. № 4547/2013 г. по описа на С. районен съд.

         Предмет на делото е съдебна делба в първата фаза, а страни в първоинстанционното производство са А.Д.М., Б.С.Б., Д.М.М. и К.М.М.. Съгласно чл. 262 ГПК и чл. 263 ГПК администриращ въззивната жалба е първоинстанционният съд, който следва да изпрати препис от въззивната жалба на всички останали по делото страни. Видно от кориците на делото въззивната жалба е изпратена за отговор само на А.Д.М.. Производството по съдебна делба е особено исково производство, което се характеризира с това, че всички страни са едновременно ищци и ответници. Въззивната жалба е следвало да се изпрати за отговор и на другите необходими задължителни другари Б.С.Б. и К.М.М., които са страни и във въззивното производство – аргумент от чл. 265, ал. 2 ГПК. Като не е сторил това, първоинстанционният администриращ съд е изпратил делото на ОС за разглеждане на жалбата преди надлежното й администриране.

         По изложените съображения следва делото да се прекрати, а въззивната жалба да се върне на първоинстанционният съд за нейното администриране по реда на чл. 263, ал. 1 ГПК по отношение и на другите страни по делото.

 

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1250/2014 г. на С. окръжен съд.

 

ВРЪЩА делото на С. районен съд за администриране на въззивната жалба на Д.М.М. съобразно дадените в настоящото определение указания.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 2.