О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  

Номер  681                             23.06.2014 година                  град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД         Втори граждански състав

На двадесет и трети юни                                                                  2014 година

В закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

като разгледа докладваното от младши съдия Цветанов въззивно гражданско дело № 1261 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Постъпила е въззивна жалба от М. С.П., чрез процесуалния си пълномощник адв. З. ***, срещу решение № 13 от 25.03.2014 г., постановено по гр.д. № 334/2013 г. по описа на Чирпанския районен съд.

         При извършена служебна проверка на редовността и допустимостта на въззивната жалба се установи, че с определение от 02.01.2014 г. районният съд е конституирал в процеса Т.А. Х. и Т. А. Х. като трети лица, помагачи на страната на ответника М.П.. Съгласно чл. 221, ал. 1 ГПК третото лице има право да извършва всички съдопроизводствени действия, с изключение на действията, представляващи разпореждане с предмета на делото. По аргумент на тази норма третото лице като участваща в процеса страна следва да получава всички книжа, включително препис от съдебното решение, като има самостоятелното право на въззивна жалба срещу постановеното решение. Видно от първоинстанционното дело препис от постановеното решение не е връчено на третите лица – помагачи Т.А. Х. и Т. А. Х., нито на същите е изпратена за отговор постъпилата въззивна жалба от М. С.П.. Не е възможно образуването и провеждането на въззивното производство преди връчването на препис от първоинстанционното решение на всички страни, имащи право на въззивна жалба. Изложеното води до извод, че въззивното производство е образувано преждевременно и следва да се прекрати, а делото следва да се върне на районния съд за връчване препис от решението на третите лица – помагачи, както и за надлежното администриране на постъпилата въззивна жалба чрез връчване препис за отговор на третите лица.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1261/2014 г. на С. окръжен съд.

ВРЪЩА делото на Ч. районен съд за изпълнение на дадените в настоящото определение указания.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 2.