Р Е Ш Е Н И Е

           за поправка на очевидна фактическа грешка

 

№248                                       15.07.2014 г.                         гр. Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ  СЪСТАВ

На петнадесети юли                                                                            2014 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар:…………………….,

като разгледа докладваното от съдията - докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 73 по описа за 2013 година, взе предвид следното:

 

 

Производството е на основание чл. 247 от ГПК.

 

С определение № 1320/02.07.2014 г. по въззивно гр. дело № 568/2014 г. на ПАС е прекратено  производството по делото и е върнато гр. дело № 73/2013 г. на Старозагорския окръжен съд за изпълнение на процедурата по чл.247 ГПК.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал. 1 от ГПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такива грешки представляват и пропусканията да се отразят в решението становища на съда, личащи от мотивите като произнасянето по отхвърлянето на иска, по един от исковете, по солидарния характер на осъждането и т.н.

 

В конкретния случай в исковата молба претенциите за отговорност на двата ответници по отношение на ищцата са заявени солидарно. С писмена молба от 25.09.2013 г. ищцата чрез процесуалния си представител адв. Ж. е изложила обстоятелства, които според нея обосновават солидарна отговорност на двете ответници, като е допълнила петитума - при условията на евентуалност, ако не се приеме от съда солидарна отговорност, предявява исковете против всяка от ответниците поотделно. Постановеното решение, в диспозитивната си част, не съдържа произнасяне по отношение на претендираната солидарна отговорност на двете ответници. В мотивите на решението съдът е изложил съображения за липса на солидарна отговорност на двете ответници, като тази му воля не е отразена в диспозитива на решението.

 

Горното налага извода, че са налице условията на чл. 247 от ГПК и очевидната фактическа грешка в решението следва да бъде поправена, като в диспозитива на решението следва да се допълни с произнасяне по отношение на претендираната солидарна отговорност на двете ответници.

 

Тъй като решението е обжалвано и не е влязло в сила, то и решението за ОФГ, на основание чл. 247, ал. 4 от ГПК, също подлежи на обжалване.

 

С оглед изложените съображения,  съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА, на осн. чл. 247 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 58 от 14.02.2014 г. по гражданско дело № 73/2013 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, като допълва: „ ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.П.З., ЕГН **********,***, против Е.Х.Ч., ЕГН **********,*** и Д.В.Ц., ЕГН **********,***, искове да се осъдят ответниците да и заплатят солидарно сумите - 20 000 лв. – представляваща стойността на заплатения втори размер на получения от Е.П.З. задатък – сумата дължима на основание чл.93 от ЗЗД, която представлява разликата над приетия и върнат задатък, до двойния размер на задатъка; 8 770 лв. – внесени от ищцата недължими принудителни вноски по банкова сметка ***, 5 000 лв. – обезщетение за причинени неимуществени вреди от нарушаване на конституционното право на собственост на ищцата и уронване на доброто име и авторитет в обществото, както и влошаване на здравословното и състояние, психическо и физическо, ведно със законната лихва върху тези суми, като неоснователни и недоказани”.

 

РЕШЕНИЕТО е неразделна част от решение № 58 от 14.02.2014 г. по гражданско дело № 73/2013 г. по описа на Старозагорския окръжен съд и може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез първоинстанционния ОС Ст.Загора пред АС гр.Пловдив.

.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: