О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№771                 17.07.2014г.       гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, ЧЕТВЪРТИ състав

На седемнадесети юли 2014г.

В закрито заседание в следния състав:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ                                                       

Секретар: Павлина Георгиева 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ- ДОКЛАДЧИК ЗЛАТЕВ                                                       

гр.дело № 78 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

     Производството е на основание чл.109 във вр. с чл.104, т.3, пр.1 и чл.118 от ГПК във вр. с чл.108 от ЗС.

 

     Производството по делото е образувано въз основа на постъпила след 01.03.2008г. Искова молба вх.№ 8650/15.07.2014г. от 2 бр. ищци/физически лица/ от гр.С. против 1 бр. ответник/също физическо лице/ от ***, с предмет иск за собственост по чл.108 от ЗС върху недвижим имот/апартамент/, находящ се в гр.Б..

 

Исковата претенция по тази Искова молба е за иск за собственост по чл.108 от ЗС спрямо недвижим имот/апартамент/, находящ се в гр.Б., с актуална данъчна оценка за настоящата календарна 2014г. в размер на 99 427, 10 лв. за целия имот, поради което искът се явява родово и местно подсъден по правилата на родовата и местната подсъдност на първоинстанционния ОС-гр.Б..

 

Предвид на което производството по делото следва да се прекрати пред настоящия първоинстанционен С-Ст.Загора, където неправилно е подадена Исковата молба и от там неправилно е образувано първоинстанционно съдебно дело, ведно със законните последици от това, и се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен ОС-гр.Б. за образувано на гражданско дело и разглеждане на предявения ревандикационен иск по чл.108 от ЗС.

 

    Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито заседание, може да се обжалва от заинтересованата страна- ищците, с частна жалба в законния 1- седмичен срок от връчването му, чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора, пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.121 от ГПК.

 

          Ето защо предвид всички гореизложени съображения и на основание чл.109 във вр. с чл.104, т.3, пр.1 и чл.118 от ГПК във вр. с чл.108 от ЗС, първоинстанционният Старозагорски окръжен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по гр.дело № 78/2014 г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

    ИЗПРАЩА прекратеното гр.дело № 78/2014 г. по описа на ОС- Стара Загора, по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен Районен съд- гр.Б., за образуване на гр.дело и разглеждане на предявения ревандикационен иск по чл.108 от ЗС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1- седмичен срок от връчването на препис от настоящото Определение на 2 бр. ищци, чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :