Р Е Ш Е Н И Е

 

  255/21.07.2014 година                                                         Град С..

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  петнадесети юли                                                                            2014 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1422  по описа за 2013 година.

 

 

Обжалвано е решение №  468/206.2013г., постановено по гр. дело № 751/2004г., по описа на Х. районен съд.

 

Въззивникът С.А.П.  обжалва решението в частта на определената  от съда цена 71 000 лева, на която да се извърши публичната продан на имота, както и в частта на държавната такса, която е осъден да заплати съответстваща на дела му в този имот – 5/9 ид. части. Моли да бъде отменено решението в тази част, като съдът се произнесе по същество след събиране на допълнителни доказателства. Направено е и искане да се назначи съдебна оценъчна експертиза, която да даде заключение за действителната пазарна цена на имота към настоящия момент.

 

Въззиваемите Г.А.Б. и Н.А.В. са подали писмен отговор, с който оспорват подадената въззивна жалба и считат, че същата е недопустима, тъй като оценката на имота при извършването на делбата не е задължителна и съществена част от диспозитива и съдът не следва да определя цена на изнесени на публична продан имот. Следователно не е налице правен интерес на обжалване на решението.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

С определение № 1411/14.12.2013г. по в.гр.дело № 1422/2013г. на ОС-С.., с което е оставена без уважение въззивната жалба срещу първоинстанционното  по гр. дело № 751/2004г. на РС-Х., в частта относно определената оценка на имота и държавната такса е отменено от ВКС с определение № 244/29.04.2014г. по ч.гр.дело № 1401/2014г. и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия с разглеждане на въззивната жалба подадена от С.П..

 

С определение от 16.05.2014г. въззивният съд е назначил оценъчна експертиза, която след установяване състоянието на имота, както и при отчитане на икономическите параметри обусловени от търсенето и предлагането на регионалния пазар, да даде заключение за действителната пазарна цена на имота към този момент.

 

Представено е заключение от вещото лице инж. Ю.К., че към момента оценката на имота възлиза на 30 000 лева. По искане на въззиваемата страна бе поставена допълнителна задача към вещото лице, да даде заключение за стойностите на подобренията в процесния имот. Вещото лице е посочило, че подобренията възлизат на сумата 9 636 лева, която се включва в цената на имота. Въззивният съд дава вяра на основното и допълнително заключение на вещото лице като обективно и професионално дадено. Не е постъпило и възражение от страните.

 

Поради изложеното решението на Х. районен съд в обжалваната част като неправилно  следва да бъде отменено и да се определи сумата 30 000 лева като цена, на която да се извърши публичната продан на имота и върху тази стойност да се определи размера на дължимата държавна такса за съделителите.

 

По отношение на С.А.П. следва да се определи държавна такса в размер на 666.67 лева, съответстваща на квотата му в съсобствеността на ПИ …, като се намали общия размер на присъдената от районния съд държавна такса от 2 230. 23 лева на 1 319. 12 лева, представляваща сбор от 666.67 лева и 652.45 лева /дължима държавна такса за другия изнесен на публична продан имот/.

 

По отношение на Г.А.Б. и Н.А.В. следва да се определи държавна такса в размер на 266.64 лева - за всяка една от тях, съответстваща на квотата им в съсобствеността на ПИ …, като се намали общия размер на присъдената от районния съд държавна такса от 1 283.56 лева всяка от тях на 919.09 лева, представляваща сбор от 266.64 лева и 652.45 лева /дължима държавна такса за другия изнесен на публична продан имот/.

Поради изложеното обжалваното решение следва да се отмени в посочените части, като неправилно.

 

В полза на въззивника следва да се присъдят направени по делото разноски в съдебните инстанции в размер на 515 лева, съгласно списък на разноските по чл. 80 ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

 

                                          Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 468/206.2013г., постановено по гр. дело № 751/2004г., по описа на Х. районен съд, в частта на определената  от съда цена 71 000 лева, на която да се извърши публичната продан на имот ПИ …, както и в частта на държавната такса, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОПРЕДЕЛЯ сумата 30 000 /тридесет хиляди/ лева, като цена на която да се извърши публичната продан на ПИ ...

 

ОСЪЖДА Г.А.Б. с ЕГН **********,***-. и Н.А.В. с ЕГН **********,***, да заплатят по сметка на Окръжен съд – С.. държавна такса в размер на 919.09 лева – всяка една от тях, и С.А.П. с ЕГН **********,***, сумата 1 319.12 лева - държавна такса.

 

ОСЪЖДА Г.А.Б. с ЕГН **********,***-9 и Н.А.В. с ЕГН **********,***, да заплатят на С.А.П. с ЕГН **********,***, сумата 515 лева – направени съдебни разноски.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване препис от решението, пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

 

                                              ЧЛЕНОВЕ:     1.     

                                                                       2.