Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 244                                 09.07.2014 г.                       гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД    І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети юни                            две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                         

 РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1213 по описа за 2014 година.

    

Производството е образувано по въззивна жалба на Д.П.П. и А.Н. М.– П. против решение № 241 от 26.02.2014 г., постановено по гр.дело № 4566/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърлят като неоснователни предявените от Д.П.П. и А.Н. М.– П. искове по чл. 45 и чл. 86 от ЗЗД за осъждането на Х.М.Х. и М.Ж.Х. да им заплатят солидарно сумата от лева за съдебно предявена част от обезщетение за причинени им имуществени вреди от наводняване на 05.09.2012 г. на апартамента им № в Стара Загора, на бул. , вх. , ет. и законна лихва върху тази сума от 05.09.2012 г. до изплащането й, както и сторените по делото разноски; присъдени са разноски.

 

Въззивниците считат, че решението e неправилно, незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение и тълкуване на материално – правните и процесуално правните норми, и необосновано, като постановено в противоречие със събраните по делото доказателства. Молят да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се уважи иска им, алтернативно- да се върне делото на РС- Стара Загора, за разглеждане от друг състав поради наличието на допуснати съществени процесуални нарушения. Излагат подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание.  Претендират за разноските.

 

Въззиваемите  Х.М.Х. и М.Ж.Х., чрез пълномощника си адв. А.М. вземат становище за неоснователност на жалбата. Молят да се потвърди решението на районния съд. Постановеното решение по чл.45 ЗЗД, било правилно, законосъобразно и постановено при правилно и точно прилагане на материалния и процесуалния закон. Излагат подробни съображения в отговора си, които са докладвани в съдебно заседание.Молят да се остави без уважение въззивната жалба и да се потвърди изцяло решението на СтРС. Претендират за разноски.

 

          Съдът, след като провери събраните пред първата инстанция доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка:

 

Предявен е частичен иск за сумата   лв., намиращ основание в чл.45 от ЗЗД, заедно със законната лихва, считано от датата на увреждането.

 

          Ищците Д.П.П. и А.Н. М.- П. твърдят в исковата си молба, че били собственици на апартамент в Стара Загора, на ул. , вх. , ет. , ап. , с площ от 123 кв.м. Ответниците били собственици на апартамент , находящ се в Стара Загора, бул. , вх. , ет. , който се намирал непосредствено над този на ищците. В периода от 05.09.2012 г. до 09.09.2012 г. последните били извън Стара Загора, а когато се върнали установили, че апартаментът им бил наводнен - по тавана и стените в две от стаите му - детска и хол се процеждала ръждивокафява вода, плафониерите били пълни с такава вода, носела се миризма на канал и мухъл, стените били мокри и покрити с мухъл, боята се надула и започнала да се рони, а гипсокартонът върху тавана на двете стаи пожълтял и се появили огромни ръждивокафяви петна, като същия започнал да се огъва и непрекъснато капел по пода върху подовата настилка – паркет, а последният в детската стая се повредил изцяло - в резултат на теча на вода се надул, след което започнал да се чупи, а детската стая станала необитаема. След като ответниците най-после се завърнали в Стара Загора се установило, че у тях подът бил покрит с мръсна ръждивокафява вода, която течала през пролуките в пода и стените, през тяхната плоча и причинява щети на апартамента на ищците. Първоначално ответниците заявили, че били съгласни да ги компенсират за причинените вреди, макар и частично, и разсрочено, но впоследствие отказали да платят каквото й да било обезщетение. Претендират ответниците да бъдат осъдени да им заплатят обезщетение за причинените имуществени вреди, изразяващи се в повреда на тавана, стените и подовите настилки в апартамента им, вина за което имали ответниците, които били допуснали течове на мръсни вода от пода на техния апартамент към този на ищците, в резултат на което 1/3 идеална част от последния била необитаема поради наличие на мухъл, влага, повредена подова настилка - паркет, като за база приемали необходимите средства за отстраняване на повредите в апартамента им, чрез закупуване на строителни материали и извършване на ремонтни дейности. Посочват конкретните строително – монтажни работи, които било необходимо да се извършат, на обща стойност лева, като предявяват пред съда  частичен иск за сумата …лева от цялата сума и законната лихва върху нея от датата на увреждането - 05.09.2012 г. до пълното й изплащане. Ответниците Х.М.Х. и М.Ж.Х. оспорват предявените искове, които молят съда да отхвърли, като неоснователни.

 

Страните не спорят, че ищците са съпрузи и собственици на апартамент № на първия етаж във вход на жилищния блок в Стара Загора, на ул…., а ответниците - собственици на съседния над него апартамент на втория етаж в същия вход А на същия жилищен блок . Тези обстоятелства се установяват и от представения от ищците договор от 21.03.1995 г. за продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ (отм.), и не се оспорват от ответниците.

 

          От показанията на свидетеля Л. се установи по делото още, че в началото на септември 2012 г. ищците го повикали в апартамента си заради наводнение. Свидетелят твърди, че хола и детската стая на апартамента на ищците били наводнени, в хола имало теч по стената между същия и детската стая, а в последната течовете били по тавана и стените, от които капела вода, вода имало и в плафониерите и по пода на детската стая, а паркетът бил надигнат. Имало миризма на много вода, миришел и гиспокартона, който бил поставен на тавана на детската стая и бил мокър. Свидетелят предположил от капещата от тавана вода, че идвала от апартамента над този на ищците. При посещението си месец и половина след това в апартамента на ищците  свидетелят Л. видял, че подът им продължавал да е надут, а таванът бил изсъхнал, но надигнат на вълни, като по стените имало следи от теч, а при посещението си в същия апартамент през октомври 2013 г. - че следите от наводнението в детската стая и хола още не били ремонтирани, като тези в детската стая били по-големи от тези в хола.

 

          За изясняване на делото от фактическа страна е назначена съдебно – техническа експертиза, която е представила заключение. От т. 2 на първоначалното заключение на СТЕ се установява, че повредите от  наводнението в апартамента на ищците са увредена шпакловка и боя по тавана и стените на хола и детската му стая, като на последната е увреден и паркета й, а ремонтните дейности, които следва да се извършат за поправката им, са на стойност лева за труд и материали. От първоначалното и допълнително заключения на СТЕ и отговорите на вещото лице в съдебно заседание се установява още, че най-вероятната причина за тези повреди в апартамента на ищците е теча на вода, предизвикан от изместването на фунията в горния край на водосточната тръба, преминаващата през терасата в апартамента на ответниците, която се е запушила от мръсотиите в отпадните води на мивките на апартаментите на горните два етажа - трети и четвърти, собствениците на които са преустроили през 1994 г. терасите си на кухни и незаконно са заустили канализационните тръби на мивките си в тях в същата водосточна тръба. Според вещото лице всяка от тези кухненски мивки на 3-тия и 4-тия етаж, които са заустени в тази водосточна тръба, и евентуално тези на по-горните етажи, е генерирала отпадъци (косми, масла, костици и пр.), част от които са се насложили на мястото на заустването им във водосточната тръба и с времето са се увеличили, като водата от падналия в деня на процесното наводнение силен дъжд по водосточната тръба е увлякла тези замърсявания от етажите над този на ответниците и те са се натрупали и запушили стеснението на фунията в горния край на водосточната тръба на терасата на ответниците, която се е разместила и поради това водата от нея е изтекла по пода на терасата им, а оттам - по тавана и стените в хола и детската стая на апартамента на ищците, които са приобщили терасата си към детската стая.

           

          Предвид събраните по делото доказателства въззивната инстанция намира, че може да се направи обоснован извод, че причината за наводнението и причинените вреди на ищците е теч, дошъл от терасата на апартамента на ответниците. От първоначалното заключение на вещото лице  и от обясненията му в съдебно заседание се установява, че теч в апартамента на ищците е бил налице, а водата за наводнението е дошла от горния етаж -  апартамента на ответниците. Вещото лице счита, че причина за наводнението може да е проблем с отводнителната водосточна тръба. Счита, че твърдяната от ответвниците причина – разместване на фунията на водосточната тръба била логична за възникналия теч, но това е само предполагаема причина. Вещото лице заявява също, че ако ответниците са били в къщи по време на аварията и са реагирали бързо да наместят изместената фуния на водосточната тръба или да я увият с парцали, такова наводнение, нямало да има. В съдебно заседание вещото лице уточнява, че ако запушването на тръбата е било по самата тръба надолу, а не е бил проблем изместената фуния, то наводняването щяло да  продължи и след това.

Съобразно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, който виновно е причинил другиму. За да възникне задължението за обезщетяване на вреди, респективно правото на пострадалото лице да търси обезвреда, следва да се установят елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане: наличие на деяние, което да е противоправно, да е извършено виновно, да е причинило вреди и тези вреди да са в причинно - следствена връзка с извършеното. Вината се предполага и не е нужно да се доказва от ищците, предвид законовата призумция на чл.45, ал.2 от ЗЗД. Ответниците носят доказателствената тежест да установяват липсата на вина.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира за безспорно установено наличието на настъпили вреди в апартамента на ищците, чиято стойност съгласно заключението на вещото лице е …лв., Тази сума е за извършване на необходимите ремонтни дейности за отстраняване на повредите в резултат на теча: изкъртване на компрометираната гипсова шпакловка по стени и тавани, стъргане на стара боя, направа на нова шпакловка по стени и тавани, боядисване двукратно с латекс, премахване на гипсокартони по колонки в детска стая, направа на нов гипсокартон, разковаване на стар паркет, направа на нов паркет. В нея се включва и труда за премахване на старата шпакловка, стар паркет, гипсокартон, стара боя, труда за направа на нов гипсокартон, шпакловка, паркет боядисване.

Всяко деяние, представляващо действие или бездействие, с което се нарушава публично – позитивната забрана да не се вреди другиму е противоправно, когато липсват основания, които да оправдават настъпването на вредата. Отговорност за непозволено увреждане следва да се носи не само при нарушаване на конкретна правна норма, но и на общото правило да не се вреди другиму. В случая, ответниците с бездействието си, изразяващо се в не предприемане на съответните действия, с грижата на добрия стопанин да ограничат последствията от настъпилия  теч, причинен от изместена фуния на водосточната тръба на терасата им, са нарушили общото правило да не се вреди другиму, поради което тяхното бездействие е протовправно.

Причинната връзка е зависимост , при която деянието е предпоставка за настъпване на вредата, а тя е следствие на конкретното действие или бездействие на деликвента. Възможно е деянието да не е единствената причина за резултата, но това не изключва отговорността за деликт, а само определя нейния обем. Деянието е необходимо условие за настъпване на вредата тогава, когато при мисленото изключване на поведението на деликвента, тя не би настъпила, т.е. когато при това изключване неправомерния резултат не би настъпил. В този случай, ще е налице причинна връзка между поведението на деликвента и настъпилия вредоносен резултат.

Предвид събраните доказателства съдът намира, че точно бездействието на ответниците да положат необходимата грижа за ограничаване последиците от настъпилия теч на собствената им тераса, е причинило настъпилите имуществени вреди в имота на ищците. Налице е причинно - следствена връзка между бездействието на ответниците и настъпилите вреди при ищците, поради обстоятелството, че ако ответниците бяха предприели действия по наместване на разместената фуния на водосточната тръба, преминаваща през терасата им, с грижата на добрия стопанин за ограничаване на щетите в собствения им апартамент, не биха  настъпили вреди в имота на ищците.

Вината на ответниците се презумира по силата на закона, а същите не обориха тази законова призумпция. Неоснователно е възражението им, че заустването на канализационните тръби от кухните на съседите на горните етажи е причина за настъпилия теч. Поведението на съседите на горните етажи, изразяващо се в заустване на каналицията за отпадни води във водосточната тръба е неправомерно, тъй като е в противоречие с техническите правила и норми, но в случая не се намира в пряка причинно - следствена връзка с настъпилите в имота на ищците вреди. Това е така, защото ответниците, ако биха положили необходимите грижи за собствения имот, биха предотвратили настъпването на вредите на ищците. Бездействието им да положат необходимите грижи за ограничаване и предотвратяване на последиците от теча в собствената им тераса е причината за настъпването на процесните вреди. Ето защо, въззивната инстация намира, че настоящия случай са налице всички елементи на фактическия състав на непозволеното увреждане.

 

Размерът на причинените вреди е точно определен в заключението на вещото лице по делото – …лв.  Предвид претенцията на ищците за заплащане на част от причинените вреди на стойност … лв., съдът намира, че в този размер искът следва да бъде уважен изцяло.

                     

          С оглед на гореизложените съображения, въззивната инстанция намира, че жалбата на въззивниците е основателна. Решението на Старозагорския районен съд, като незаконосъобразно следва да бъде отменено. Предявеният иск за претърпени щети от ищците следва да бъде уважен до целия претендиран размер 1250 лв.,  заедно със законната лихва от датата на увреждането.

 

В полза на въззивниците следва да се присъдят направените пред двете инстанции разноски в размер на …лв. за първата инстация и …лв. за въззивната инстация, или общо … лв.

         

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯВА решение № 241 от 26.02.2014г., постановено по гр.д. № 4566/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

          ОСЪЖДА Х.М.Х., с ЕГН **********, с адрес ***, вх. , ет…., ап. и М.Ж.Х., с ЕГН **********, с адрес ***, вх. , ет. , ап. , солидарно да заплатят на Д.П.П., с ЕГН **********, с адрес *** и А.Н. М.– П., с ЕГН **********, с адрес гр. Стара Загора, бул…., вх…., ет…., ап. , сумата от …/…/ лева представляваща част от обезщетение за причинени им имуществени вреди от наводняване, настъпило на 05.09.2012 г. на апартамента им № в Стара Загора, на бул. , вх. , ет… ,заедно със законната лихва върху сумата, считано от 05.09.2012г. до окончателното и изплащане, както и сумата от …/ …/ лв., представляващи направените по делото разноски за двете инстанции.

           

          Решението не подлежи на обжалване.

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

 

 

ЧЛЕНОВЕ: