Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 241   …………………09.07.2014 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На осемнадесети юни…………………………………………………..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1220…..по описа за 2014……………...година.

 

        Обжалвано е решение № 64 от 16.01.2014 г., постановено по гр.дело № 2842/2013 г. на Старозагорския районен съд, с което Г.К.Г. е осъден да заплати на Т.Д.К. сумата в размер на … лв., представляваща мораторна лихва  върху сумата …лв. за периода  01.05.2012 г.- 18.09.2013 г., както и сумата в размер на … лв., представляваща мораторна лихва върху …лв. за периода 27.03.2012 г. /датата на отнемане на вещта/ до 03.10.2013 г. /влизане в сила на присъдата по НОХД № 73/2013 г. на СРС/, като исковете в останалата им част- до …лв. първия и до …лв. втория са отхвърлени. Отхвърлен е и предявеният от Т.Д.К. против Г.К.Г. иск за заплащане на сумата в размер на … лв., представляваща стойността на  професионална кафемашина за вграждане “AEG” - … лева и компютърна конфигурация, настолен- … лева.

 

        Въззивникът Т.Д.К., чрез пълномощника си по делото адв.Н.Н., счита, че решението е неправилно в частта, с която е отхвърлен иска за сумата … лв., тъй като искът в тази му част бил оттеглен. Решението следвало да бъде отменено и в частта относно отхвърлената претенция за … лв. мораторна лихва и тази претенция да бъде уважена изцяло. В частта за разноските решението също било неправилно и вместо него следвало да бъде постановено друго, с което ответникът бъде осъден да заплати разноски, както следва: … лв.държавна такса, …лв. адвокатски хонорар, …лв. за особен представител и …лв. за вещото лице или общо да заплати разноски в размер на …лв. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

 

        Въззиваемият Г.К.Г., чрез особения си представител адв.М.Т., заявява, че оспорва въззивната жалба и моли решението на районния съд да бъде потвърдено изцяло. Претендира възнаграждение като особен представител в настоящата инстанция. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред районния съд са предявени искове с правно основание чл.45 ЗЗД и чл.86 ЗЗД. Ищецът Т.Д.К. твърди в исковата си молба, че ответникът извършил престъпление по чл.206, ал.1 НК, като в условията на продължавано престъпление противозаконно присвоил от жилището му: плазмен телевизор м.„Медиан лайф” 42 инча, професионална кафемашина и компютърна конфигурация. Назначената по НОХД № 73/2013 г. на РС- Стара Загора съдебно-икономическа експертиза оценила вещите на обща стойност …лв., но същите били продадени в заложна къща на обща стойност …лв. Претендирал е съдът да осъди ответника да му заплати сумата в размер на …лв., ведно със законната лихва, считано от 27.03.2012 г. върху сумата от …лв. и ведно със законната лихва, считано от 01.05.2012 г. върху сумата от …лв. до окончателното изплащане на главницата. В с.з. на 13.11.2013 г. представя молба, с която оттегля претенцията си за главницата от … лв., като заявява, че претендира за сумата от …лв., представляваща мораторна лихва върху сумата от …лв. за периода от 01.05.2012 г.- 18.09.2013 г. и сумата от … лв., представляваща мораторна лихва върху сумата от … лв. за периода 27.03.2012 г. до 13.11.2013 г.

       

        Ответникът Г.К.Г., чрез назначения си особен представител адв. М.Т., в отговора си по чл.131 ГПК взема становище, че исковата молба е недопустима, тъй като ищецът нямал правен интерес и не бил активно легитимиран. С присъдата си по НОХД № 73/2013 г. съдът приел, че вещите- предмет на престъплението, са заместени и на това основание оправдал подсъдимия по първоначално повдигнатото обвинение за престъпление по чл.201, ал.1 във вр. с чл.26, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” НК, като е ангажирал наказателната му отговорност за извършено престъпление по привилегирования състав на чл.206, ал.6, т.1, във вр. с чл.296, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 НК. Ако съдът приеме, че искът е допустим счита, че следва да го отхвърли като неоснователен, тъй като с присъдата си СРС се произнесъл плазменият телевизор и стойката за телевизор да се върнат на собственика, а паричната стойност на останалите вещи, предмет на престъплението, била възстановена  до приключване на съдебното следствие.

       

        Видно от приложеното НОХД № 73/2013 г. на РС- Стара Загора ответникът по настоящото дело Г.К.Г. е бил признат за виновен в това, че в периода от 27.03.2012 г. до неустановена дата през м. май 2012 г. в гр.Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, противозаконно присвоил чужди движими вещи- плазмен телевизор м. “Медиан Лайф” 42 инча, ведно със стойка на обща стойност …лева, професионална кафемашина за вграждане “AEG” на стойност 120 лева и компютърна конфигурация, настолен на стойност … лева или всичко на обща стойност …лева, собственост  на Т.Д.К., които владеел, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд присвоеното имущество е заместено, поради което и на основание чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК го осъдил на „пробация”. С присъдата съдът е постановил веществените доказателства- плазмен телевизор м. “Медиан Лайф” 42 инча, оставен на отговорно пазене в заложна къща „Триада” гр.Стара Загора, да се върне на Т.Д.К. /ищец в настоящото производство/, след влизане в сила на присъдата, както и стойка за телевизор, намираща се на съхранение в Първо РУ „Полиция” Стара Загора.

 

        От заключението на назначената по делото съдебно-икономическа експертиза е видно, че от представеното извлечение от Корпоративна ТБ се констатира, че ответникът по банков път доброволно е заплатил сумата от … лв. на ищеца. По този факт по делото не се спори.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното: Както бе посочено, пред първоинстанционния съд е бил предявен иск за присъждане на имуществени вреди по чл.45, ал.1 ЗЗД в размер на …лв., представляваща стойността на присвоени движими вещи, заедно със законната лихва върху сумата от … лв. за периода от 27.03.2012 г.- 13.11.2013 г. до окончателното й изплащане в размер на …лв.; законната лихва върху сумата от …лв. за периода от 01.05.2012 г.- 18.09.2013 г. до окончателното й изплащане в размер на … лв. С молба от 12.11.2013 г., депозирана в с.з. на 13.11.2013 г., ищецът оттеглил исковата претенция за сумата … лв., като по този начин е десезирал съда на основание чл.232 ГПК. Оттеглянето е направено преди приключването на първото заседание по делото, което се е провело на 13.11.2013 г.

 

        С атакуваното решение съдът е осъдил ответника да заплати на ищеца сумата от …лв., представляваща мораторна лихва върху сумата от … лв. за периода от 01.05.2012 г. до 18.09.2013 г., като в тази част решението не е обжалвано и е влязло в сила. Ответникът е осъден също така да заплати на ищеца сумата от …лв., представляваща мораторна лихва върху сумата от … лв. за периода от 27.03.2012 г. до 03.10.2013 г./влизане в сила на присъдата по НОХД/, като искът е отхвърлен в останалата част- до претендираните … лв. За да отхвърли иска в тази част, първоинстанционният съд е приел, че стойността на телевизора е … лв., а не … лв. както твърди ищецът в исковата си молба.

 

        Въззивният съд намира, че решението в частта, с която искът за присъждане на сумата от …лв. е отхвърлен, е недопустимо, а не неправилно. За допустимостта на решението съдът следи служебно съгласно чл.269, ал.1 ГПК в обжалваната му част. По правната си същност оттеглянето на иска представлява процесуално действие на ищеца, чрез което той се отказва да получи защитата, която търси с предявяването на исковата си молба. С оттеглянето на иска ищецът десезира съда, който при това положение не може да разрешава спора по същество. Оттеглянето може да бъде направено по всяко време, като съгласието на ответника не е необходимо, ако това стане до провеждането на първото с.з., както е в случая. Решението в тази част следва да бъде обезсилено, а производството по делото- прекратено.

 

        По отношение на иска за мораторно обезщетение върху сумата от … лв., която ищецът счита, че съставлява стойността на откраднатия телевизор: Съдът намира, че ищецът не може да търси такова обезщетение, тъй като няма вреди. Телевизорът е налице и е оставен на отговорно пазене с протокол от 12.09.2012 г. Ищецът следва да получи вещта си по предвидения в закона ред. Обстоятелството, че той е бил продаден, както и сумата, която е била платена за него, е без значение. Съгласно чл.271, ал.1 ГПК, тъй като решението не е обжалвано от ответника, положението на жалбоподателя не може да бъде влошено с новото решение. Затова решението на първоинстанционния съд в тази му част следва да бъде потвърдено.

 

        По отношение разноските за първоинстанционното производство, районният съд се е произнесъл по молбата на Т.К. по реда на чл.248 ГПК с определение № 1092 от 10.04.2014 г., което подлежи на самостоятелно обжалване. Същото обаче не е било обжалвано и е влязло в сила. С оглед изхода на делото в настоящата инстанция и на основание чл.78, ал.1 ГПК на въззивника следва да се присъдят разноски в размер на … лв.

 

        Следва въззивникът да бъде осъден да заплати … лв. /определено съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2, т.1, предл.последно от Наредба № 1/2004 г. за МРАВ/ адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция на особения представител на въззиваемия адв.М.Т., тъй като въпреки указанията, дадени му с определение от 19.05.2014 г., същото не е внесено. Адв.Т. е назначен за особен представител на ответника в първоинстанционното производство на основание чл.47, ал.6 ГПК, съгласно който назначаването на особения представител е на разноски на ищеца, респ. на въззивника. Назначеният особен представител е приет от съда като такъв в настоящата инстанция. Съгласно чл.26, ал.2 ЗПрП, особеният представител се назначава за всички съдебни инстанции, освен ако има възражение за това. По делото не е депозирана молба от адв.М.Т. за оттегляне на упълномощаването му, а само за заплащане на възнаграждение за настоящата инстанция. Липсва и депозирано възражение от страна на представлявания Г.К.Г..

 

        Водим от горните мотиви, Окръжния съд

                                   

                                          Р   Е   Ш   И :

 

        ОБЕЗСИЛВА решение № 64 от 16.01.2014 г., постановено по гр.дело № 2842/2013 г. на Старозагорския районен съд, в  частта, с която  е отхвърлен предявеният от Т.Д.К., ЕГН **********,***, против Г.К.Г.,***-А-94, с особен представител адв. М.Е.Т. ***, иск за заплащане на сумата в размер на … лв., представляваща стойността на  професионална кафемашина за вграждане “AEG” на стойност … лева и компютърна конфигурация, настолен на стойност …лева, като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 64 от 16.01.2014 г., постановено по гр.дело № 2842/2013 г. на Старозагорския районен съд, в останалата му обжалвана част.

 

        ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК Г.К.Г., с посочен адрес, да заплати на Т.Д.К., с посочен адрес,  направените по делото разноски във въззивната инстанция в размер на … лв./… лева/.

 

        ОСЪЖДА Т.Д.К. да заплати адвокатско възнаграждение в размер на …лв./триста лева/ на адвокат М.Е.Т.-***, вписан под № 2755 в НРПП, в качеството му на особен представител на Г.К.Г..

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

                      

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: