Р Е Ш Е Н И Е

 

258                                        21.07.2014 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                               две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

                                                         

     РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ:

                                                                         МАРИАНА  МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1229  по описа за 2014 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на П.С.К. против решение от 12.11.2013 г., постановено по гр.дело № 1510/2005 г. по описа на Старозагорския районен съд и частна жалба от В.К.К. против определение № 703 от 06.03.2014г. постановено по същото дело.

 

Въззивникът счита, че решението e неправилно, незаконосъобразно, постановено в нарушение на процесуалните правила и необосновано. Районният съд недопустимо обезсилил издадения в негова полза изпълнителен лист. Постановеният акт в тази смисъл бил процесуално недопустим.Моли да бъде отменено изцяло решението заедно със законните последици.

 

                Въззиваемата В.К. не е  представила отговор по въззивната жалба.

 

          Частният жалбоподател В.К. моли да се отмени Определение № 707 от 06.03.2014г., постановено по гр.д. № 1510/2005г. по описа на Старозагорския районен съд. Счита, че съдът допуснал грешка като се произнесъл по молбата й не с решение, а с определение. Обжалваният акт бил незаконосъобразен, постановен в противоречие с чл.349, ал.6 от ГПК. Предвид изложеното, моли да се постанови решение, с което да се отмени обжалваното определение и да се уважи изцяло молбата за допълване на решението.

 

          Въззиваемият П.К. не е депозирал отговор по подадената частна жалба.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемите, намери за установено следното:

 

        В конкретния случай, съдебният състав е изложил акта си по съществото на спора в самия протокол на проведеното открито съдебно заседание, оформен с подписите на районния съдия и секретаря. Такъв акт на съда не е решение, защото е нищожен. Не е спазена писмената форма на решението и същото не е обявено по предвидения в закона ред. Решението е последният акт на производството, с който то завършва. То предпоставя, че всички предхождащи го процесуални действия са вече предприети. Затова съдът пристъпва към постановяване на решението по делото след като обяви, че устните състезания са приключени. За да гарантира, че делото ще завърши с безпорочно /валидно, допустимо и правилно/ решение законът въвежда редица изисквания, на които трябва да отговаря постановяването на решението. Те се отнасят до реда и условията за постановяване на решение, както и до съдържанието и формата му. Производството е във втора фаза на съдебна делба и съгласно разпоредбите на чл.349 и чл.351 от ГПК, съдът се произнася с решение. В случая „решението” е било инкорпорирано в протокола от съдебното заседание, без преди това съдът да е обявил устните състезания за приключени и да е приключил протокола от съдебното заседание по реда на чл.150 ГПК. Освен това в протокола не е посочено изрично, че „решението” е обявено на страните.

 

        Като е продиктувал решението си в съставения протокол от проведеното открито съдебно заседание, съдът е нарушил императивни съдопроизводствени правила досежно процедурата и начина на постановяване на решение в гражданското производство, регламентирани в глава ХVIIІ на ГПК. Протоколът от съдебното заседание в качеството му на официален документ материализира извършените от съда и страните процесуални действия. Той установява с обвързваща доказателствена сила, че фактите, предмет на удостоверителното изявление на органа са се осъществили така, както се твърди. Като официален свидетелствуващ документ протоколът се ползува с материална доказателствена сила - по аргумент на чл.179 ГПК. Докато решението е държавен правосъден акт- едностранно властническо изявление на определен съд по определено дело, притежаващо правоустановяващо и правосъздаващо действие и се конкретизира със съдържание, посочено в чл.236, ал. 1 ГПК. Решението е последният акт на производството, с който то се завършва, респ. предпоставя, че всички предхождащи го процесуални действия са вече предприети. Затова съдът пристъпва към постановяване на решение по делото, след като обяви, че устните състезания са приключени - чл.149 ГПК. Диктувайки в протокола от съдебното заседание решение по съществото на спора и приключвайки същия след постановяване на крайния съдебен акт, районният съд е допуснал грубо нарушение на гражданския процесуален закон.

        По изложените съображения въззивният съд намира, че са налице предпоставките на чл.270, ал.1 ГПК- обжалвания съдебен акт следва да бъде прогласен за нищожен и делото да бъде върнато за постановяване на ново решение от друг състав на съда.

        Обжалваното определение № 703 от 06.03.2014г., постановено по делото е недопустимо. Това е така, защото по искане на страната за допълване на решението, съдът следва да се произнесе с допълнително решение, а не с определение. С определение съдът се произнася, само ако молбата за допълване на решението е недопустима, като в такъв случай същата следва да се остави без разглеждане. Във всички останали случаи съдът се произнася с допълнително решение, което като всяко решение по съществото на делото подлежи на обжалване по общия ред. Ето защо, въззивната инстанция намира, че обжалваното определение е недопустимо, поради което следва да бъде обезсилено.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

        ПРОГЛАСЯВА нищожността на решението, продиктувано в протокола на съдебното заседание от 12.11.2013 г., по гр.дело № 1510/2005 г. на Старозагорския  районен съд.

        ОБЕЗСИЛВА  определение № 703 от 06.03.2014г. , постановено по гр.д. № 1510/2005г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

        ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за постановяване на ново решение от друг състав на съда.

 

        Решението е окончателно.

 

                                          

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: