Р Е Ш Е Н И Е

 249 /17.07.2014 година                                                       Град С.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осми юли                                                                                         2014 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1253 по описа за 2014 година.

 

Обжалвано е решение № 239/30.04.2014г., постановено по гр. дело № 253/2014г., по описа на К. районен съд.

 

Въззивникът Г.Д.К. счита, че обжалваното решение е неправилно, тъй като съдът не е обсъдил всички посочени в исковата молба доводи и основания за незаконосъобразност на станалото уволнение. Допуснал е и неправилно тълкуване на част от доказателствата. Моли да бъде отменено решението, уважени обективно-съединените искове и да се присъдят направените пред двете инстанции съдебни разноски.

 

Въззиваемият “ЕВН Б. Е.” ЕАД - гр. П. е подал писмен отговор на въззивната жалба, с който моли да се потвърди решението и присъдят разноски, направени за юрисконсултско възнаграждение.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Предявени са обективно-съединени искове с правно основание

чл. 344, ал. 1, т.т. 1-3 от КТ.

 

Установено е по делото, че ищецът е работил по трудово правоотношение при ответника на длъжност “ел. монтьор, поддържане и ремонт на ел. проводи, линии и мрежи”.

 Със заповед № 120/09.12.2013г. е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, във вр. с чл. 27, ал. 4 от Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи  и по електрически мрежи, във връзка с чл. 5.5.1 от Правилника за вътрешния трудов ред на дружеството. Причините за прекратяване на трудовия договор са, че работникът не притежава необходимата професионална квалификация за изпълняваната работа, тъй като не е издържал два поредни пъти изпита за проверка знанията по правилата за безопасност.

 

Видно от представеното заверено копие на лично трудово досие на ищеца, със заповед № 166/19.07.2013г. е утвърден график за провеждане на обучение и изпити за квалификационни групи. На ищеца е било проведено обучение по безопасност на труда и изпит за ІV квалификационна група. При поставяне на двадесет въпроса ищецът е допуснал осем грешки и е получил оценка “не издържал”. Ищецът се явил повторно на същия изпит, но отново е получил същата оценка. Във връзка с това е изготвен доклад от ръководителя за провеждане на изпити за квалификационни групи. По делото е представена и приета длъжностна характеристика на длъжността заемана от ищеца, от която се установява задължително изискване ищецът да придобие или притежава минимум ІІІ квалификационна група по ТБ.

 

От приложеният по делото Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уредби… - чл. 27, ал. 4, при повторно не издържан изпит комисията вписва в протокола това и председателят на комисията представя писмен доклад на работодателя със становище за пригодността на изпитваното лице за заеманата длъжност. Съгласно чл. 5.5.1 при повторно не издържан изпит от работник или служител, който подлежи на изпит по Правилника, трудовото правоотношение се прекратява при спазване на изискванията на КТ.

 

По делото са събрани гласни доказателства. Свидетелят М. М. заявява, че всяка година се явява на изпит по техника на безопасност като въпросите за ІV и V група са свързани с безопасност при работа. Свидетелят Д. К. установява, че изпитите на ищеца се провеждат защото повече от една година не е полагал изпит по безопасност. Същият бил върнат на работа след дисциплинарно уволнение и следвало да положи изпит за потвърждаване на ІV квалификационна група. Свидетелят твърди, че всички ел. монтьори в дружеството държат такъв изпит. Дава показания, че всички новоназначени служители на тази длъжност започват работа с ІІІ квалификационна група, като дружеството се стреми специалистите да притежават по-висока степен, а именно ІV или V група.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, работодателят може да прекрати трудовия договор когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа. Тези изисквания се предвиждат в законите и другите нормативни актове, длъжностните характеристики или следват от тях. Важното и същественото при това основание е да се установи, че са настъпили промени в професионалните и образователните изисквания за съответната работа, за да бъде прекратен трудовият договор. От длъжностната характеристика на ищеца е видно, че изискването е за ІІІ квалификационна група, която е връчена на лицето на 11.07.2007г. във връзка с промяна на длъжността, станала с допълнително споразумение № 412/26.03.2007г. Друга длъжностна характеристика не е връчвана. От приложената длъжностна характеристика е видно, че лицето задължително трябва да притежава ІІІ квалификационна група. Никой от съществуващите поднормативни актове /Правилници/, не регламентира изискването за ІV квалификационна група за съответната длъжност. Нито Правилника за вътрешния трудов ред, нито ПБЗРЕУЕТЦ регламентират, че ищецът следва да притежава ІV квалификационна група. В процесния случай липсва промяна в изискванията за изпълнение на длъжността относно професионалната квалификация.

 

Въззивният съд счита, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение не е мотивирана, тъй като не е посочено конкретно каква професионална квалификация не притежава работника. Работодателят не е посочил конкретно променените изисквания за изпълнение на длъжността, каква професионална квалификация е притежавал и каква следва да притежава работникът след промените.

 

Поради изложеното следва да се приеме, че искът по чл. 344, ал. 1, т.1 от КТ е основателен и доказан. Процесното уволнение е незаконосъобразно. Във връзка с разпоредбата на чл. 5.5.1 от Правилника за вътрешния трудов ред въззивният съд намира, че е недопустимо да се въвеждат по-тежки условия за работниците отколкото предвидените в нормативни актове от по-висок ранг, като например КТ и ПБЗРЕУЕТЦ.

 

Във връзка със събраните доказателства по делото и с оглед акцесорния характер на иска по чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ, същият е основателен. По делото е допусната и назначена съдебно-счетоводна експертиза като вещото лице дава заключение, че размерът на последното получено брутно трудово възнаграждение за последния отработен месец предшестващ уволнението е в размер на 1 219.20 лева. В периода от 12.12.2013г. до 12.06.2014г. обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ за оставане без работа е в размер на 7 266.31 лева. По делото е прието като писмено доказателство заверен препис-извлечение от трудовата книжка на ищеца, от който се установява, че след прекратяване трудовото правоотношение с ответника ищецът не е сключвал ново трудово правоотношение със същия работодател или друг.

 

Основателен е и предявеният иск за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност – чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ.

 

Предвид изложеното, постановеното решение следва да бъде отменено и уважат обективно-съединените искове.

 

На ищеца следва да се присъдят разноски съгласно чл. 78, ал. 1 от ГПК, в размер на 2 100 лева. Ответникът следва да бъде осъден да заплати на бюджета по сметка на Окръжен съд – С. сумата 120 лева – възнаграждение за назначената счетоводна експертиза и сумата 350.65 лева – дължима държавна такса.

 

 Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 239/30.04.2014г., постановено по гр. дело № 253/2014г., по описа на К. районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на Г.Д.К. с ЕГН **********,*** и ОТМЕНЯ заповед за прекратяване на трудово правоотношение № 120/09.12.2013г. на Изпълнителен член на Съвета на директорите и Председателя на Съвета на директорите на “ЕВН Б.” ЕАД гр. П., ул. “Х.” № ., издадена на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ.

 

ВЪЗСТАНОВЯВА Г.Д.К. с ЕГН **********,***, на заеманата преди уволнението в “ЕВН Б.” ЕАД гр. П., ул. “Х.” № ., длъжност “ел. монтьор, поддържане и ремонт ел. проводи, линии и мрежи”.

 

ОСЪЖДА “ЕВН Б.” ЕАД гр. П., ул. “Х.” № ., представлявана от Изпълнителен член на Съвета на директорите и Председателя на Съвета на директорите, да заплати на Г.Д.К. с ЕГН **********,***, сумата 7 266.31 /седем хиляди двеста шестдесет и шест лева и 31 ст./ лева, представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.02.2014г., до окончателното й изплащане.

 

ОСЪЖДА “ЕВН Б.” ЕАД гр. П., ул. “Х.” № ., да заплати на Г.Д.К. с ЕГН **********,***, сумата 2 100 лева /две хиляди и сто лева/, направени разноски в двете съдебни инстанции.

 

ОСЪЖДА “ЕВН Б.” ЕАД гр. П., ул. “Х.” № ., да заплати на бюджета по сметка на Окръжен съд – С., сумата 120 лева – възнаграждение за назначената счетоводна експертиза и сумата 350. 65 лева – дължима държавна такса.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчване препис от същото, пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

 

                                                                                2.