Р Е Ш Е Н И Е

 

   247      /11.07.2014 година                                                Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  осми юли                                                                                         2014 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1260  по описа за 2013 година.

 

 

Обжалвано е решение № 71/16.01.2014г., постановено по гр. дело № 6215/2012г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът И.М.М. счита не е доволен от решението и счита, че същото е незаконосъобразно. Моли да се постанови решение, с което да се отмени решението на районния съд и постанови друго, с което да се изключат от делбата съделителите В.Р., Л.П., Е.М. и И.М., тъй като адв. К. А. на 31.05.2013г. е представила молба с копие от два нотариална акта, от които е видно, че е придобил чрез покупко-продажба ид. части на четиримата съделители. Въпреки това съдът е вписал в решението тези съделители, които нямат права върху наследствения имот. 

 

Въззиваемата Б.М.Н. моли да се потвърди решението, като се присъдят направените по делото съдебни и деловодни разноски. С обжалваното решение се изнася на публична продан допуснатия до съдебна делба между страните по делото имот и в действителност се правят оплаквания против решението, с което се допуска делбата. Представила е писмен отговор на въззивната жалба.

 

Въззиваемите В. М. М., В. Ст. Р., Л. Д. П., Е. Д. М. и И. Д. М. редовно и своевременно призовани, не се явяват в съдебно заседание. Не са подали и писмен отговор на въззивната жалба.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявен е иск за делба на съсобствен недвижим имот,

като производството е във фаза след допускане на делбата.

 

С решението е изнесен на публична продан допуснатия до делба между съделителите, включително и четирите съделителки имот – апартамент.

 

С влязло в сила решение № 909/10.07.2013г. е допусната съдебна делба между съделителите при определени квоти.

 

Съдът намира, че се правят оплаквания против решение № 909/2013г. по допускане на делбата. Въззивникът не е доволен от квотите, при които е допуснато да се извърши съдебната делба, като претендира за дял 21/36 ид. части от делбения имот, тъй като бил закупил от съделителите В. Р., Л. П., Е. М. и И. М. наследените дялове. Това решение обаче не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Не отговаря на действителното положение направеното във въззивната жалба твърдение, че на 31.05.2013г. адв. А. е представила молба с копие от два нотариална акта, от които е видно, че той е придобил чрез покупко-продажба ид. части на посочените съделителки. По делото такива доказателства не са представени. Решението по допускане на делбата е постановено на 10.07.2013г. Устните заседания са завършили на 22.04. същата година. След приключване на съдебното дирене, нито преди това са представени писмени доказателства в посочения смисъл. Такива доказателства не са представени дори и по-късно след продължаване на делото.

 

Въззивният съд намира, че първоинстанционния съд се е съобразил с приетите по делото доказателства и е постановил правилно и законосъобразно решение. Първоинстанционният съд правилно е преценил, че в случая процесния допуснат до делба съсобствен недвижим имот следва да бъде изнесен на публична продан, тъй като не е поделяем – съгласно заключението на вещото лице, като тегленето на жребий и съставянето на дялове е невъзможно, а никой от съделителите не е поискал възлагането на имота в дял.

 

Поради изложеното въззивният съд намира, че постановеното решение на районния съд следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемата Б.М. не следва да се присъждат направени разноски в това производство, тъй като не са представени доказателства за това.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 71/16.01.2014г., постановено по гр. дело № 6215/2012г., по описа на С. районен съд.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчване препис на страните, пред ВКС. 

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.