Р Е Ш Е Н И Е

 

261/22.07.2014 година                                                      Град С.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  петнадесети юли                                                                         2014 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                   ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1292 по описа за 2014 година.

 

 

Обжалвано е решение № 501/07.05.2014г., постановено по гр. дело № 6127/2012г., по описа на Старозагорския районен съд.

 

Въззивникът “Х.-И.” АД моли да се отмени обжалваното решение и претендира за направените съдебни и деловодни разноски. Развива подробни съображения във въззивната жалба.

 

Въззиваемите М.Д.К., Н.Д.К. и И.Д.П. представлявани от адв. М., молят да се остави без уважение въззивната жалба и потвърди решението на районния съд. В хода по същество заявяват, че извършената замяна не е придобила правен ефект и е нарушена Наредбата за държавните имоти. Заповедта, с която е отказано деактуване на имота за партерния етаж не произвежда действие, тъй като реституцията настъпва по силата на закона.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните данни по делото, намира за установено следното:

 

Предявен е иск по чл. 124 от ГПК, във вр. с чл. 1 от ЗВСОНИ.

 

Ищците по делото са наследници по закон на П.Д.Ж.  починал през 1989г. Приживе на наследодателя с акт № 794/27.09.1950г. на основание чл. 9 от ЗОЕГПНС и Министерско постановление № 2274/09.08.1950г. е бил одържавен и завзет следния недвижим имот: вила без партерния етаж, който се освобождава с припадащите се ид. части от общите части на сградата и празното дворно място от 573 кв. метра, находящ се в Старозагорски минерални бани.

 

С нотариален акт № 102/1979г. наследодателят Ж. бил признат за собственик по покупка и давностно владение върху следните недвижими имоти: дворно място от 171/744 ид. части кв.м. от имот пл. № 195 в кв. 14.

 

През 1980г. наследодателят продал на внучката си Н.К. /втората ищца/ 1/3 ид. части от дворното място, заедно със същата ид. част от партерния етаж на масивната жилищна сграда – нот.акт № 13/1980г. На същата дата наследодателят е продал на внука си М.К. 1/3 ид.част от дворното място, заедно със същата ид.част от партерния етаж на сградата, за което е бил съставен нот. акт № 14/1980г.

 

На 28.07.1983г. бил сключен договор за замяна между Председателя на ОбНС – С. и П.Ж., М.К. и Н.К..  Съгласно този договор, на основание чл. 13, ал. 1 от ЗС лицата са предоставили на СМК – С. по 1/3 ид. част от собствения си първи етаж от сградата, като в замяна получили правото на собственост върху втория етаж от сградата. В чл. 2 на договора е посочено, че за замяната е издадена заповед № 804/11.07.1983г. на Председателя на ИК на ОбНС, одобрена от ОНС  - С.. Така извършената замяна е била отбелязана в акт № 794/27.09.1950г.

 

От представените по делото писмени доказателства и заключението на съдебно-икономическата експертиза се установява, че първият етаж към този момент е записан в инвентарната книга на ответника. Вписването е извършено през 2007г. под № 26 в счетоводна сметка 203 “сгради”. Основание за счетоводната операция е план за преобразуване на “Х.” АД от 2007г., което е осъществено чрез разделяне на дружеството и образуване на две нови дружества – “Х. И.” АД – ответника и “Х.З.” АД.  Новоучреденото дружество “Х.-И.” АД съгласно плана е придобило тази част от имуществото, правата и задълженията на “Х.” АД, която е описана в приложение № Х.1.1-Х.1.7. Установява се също така, че процесният недвижим имот е бил включен активите на “Х.” АД, което дружество от своя страна е приело активите и пасивите на “Б. с. Х.” ЕООД, по силата на вливане. Самото дружество “Б. с. ХТУ” ЕООД е приело всички активи и пасиви по баланса на “Б.” - С. към 1992г., като “Б.” - С. е било поделение на СМК. По този въпрос не се спори.

 

По делото са събрани гласни доказателства. От показанията на свидетеля Г.Г. се установява, че е изпълнявал длъжността изпълнителен директор както в “Х.” АД, така и при ответника. Въпросният имот е придобит чрез приватизацията на “Б. с. Х.” ЕООД от “Х.” АД, след което имало преобразуване чрез разделяне на последното, в резултат на което се образува ответника. При разделянето имотът станал част от имуществото на ответника. Като влезли във владение имотът бил напълно безстопанствен и никой не живеел в него. Дружеството имало инвестиционни намерения, но не можали да намерят другите съсобственици за да се съгласуват. Свидетелката С. В. е водела счетоводството на ответника от неговото създаване. При извършеното преобразуване през 2007г. ответникът придобил първия етаж от къща в С. минерални бани. Това е записано в плана за разделяне на дружеството “Х.” АД. В този план са записани всички дълготрайни активи, които се разпределят. Къщата била в окаяно състояние и похабена изцяло. Като ходили в имота за инвентаризация не е виждала други хора в него. Ходили един път годишно. Свидетелите Т.В. и В.Х. заявяват, че знаят къщата на П.К., в която той живеел на първия приземен етаж докато почине. Къщата била изоставена.

 

Замяната от 28.07.1983г. е осъществена при действието на чл. 13 ЗС в редакцията му от Държавен вестник брой 87/1974г. Съгласно тази разпоредба замяна на държавен недвижим имот с недвижим имот на кооперации и други обществени организации или на граждани се извършва въз основа на заповед на Председателя на ИК на ОбНС по местонахождението на имота, одобрена от Председателя на ИК на ОНС.

 

Въззивният съд намира, че при извършената замяна и сключване на договор за същата са спазени изискванията на закона действал в редакцията тогава. Договорът е сключен между физическите лица и Председателя на ОНС-С., като за замяната е издадена заповед № 804/11.07.1983г. на Председателя на ИК на ОбНС, одобрена от ОНС – С. на 16.07.1983г. С извършеното действие е договорено, че лицата предоставят на СМК – С. по 1/3 ид.част от своя недвижим имот, без мястото и в замяна получават втория етаж от масивната жилищна сграда без мястото от 753 кв.метра,  което остава собственост на СМК – С.. В т. 3 от договора е записано, че лицата са внесли по сметката на СМК сумата 564 лв., представляваща разликата в стойностите на двата имота с банково бордеро № 10834/26.07.1983г. Имотът е преминал в императивно управление на “Б.” като поделение на СМК, което е стопанисвало имоти от курортен и друг битов характер – “Почивно дело и курортно лечение”, какъвто характер имат С. минерални бани.

 

Неоснователно е твърдението, че в случая е необходимо разрешение от ръководителя на Министерството или ведомството за извършената замяна. Такава замяна с Министерство или ведомство не е извършена. СМК е била стопанска организация. Не е налице противоречие със закона, поради което замяната е действителна. Тя е породила целените правни последици като е прехвърлила собствеността върху заменените обекти. Следователно като носители на правото на собственост върху процесния първи етаж, не могат да се легитимират предишните собственици – ищците Н.Д.К. и М.Д.К., а също и наследниците на П.Д.Ж.. След влизане в сила на  ЗВСВОНИ през 1992г. е образувана реституционна преписка № 9410-3362/18.08.1992г. на Община – С., по искане на ищците да им бъде върнат целия имот, без партерния етаж и втория етаж, който по силата на замяната е останал собственост на ищците. Поради това, че не са били налице предпоставките на реституционния закон е издадена заповед № 3442/28.1992г. на Кмета на Общината, с която заповед е наредено да се отпише от акт за държавна собственост № 794/27.09.1950г. – недвижим имот: дворно място от 573 кв. метра в С. минерални бани, а по отношение на първия и над партерния етаж е постановен отказ, поради фактът, че е извършена замяната на недвижимия имот. Следователно, реституцията не се отнася за първия и втория етаж от жилищната сграда.

 

На ищците е известен фактът, че първия етаж е собственост на дружеството-ответник и доказателство за това е фактът, че същите са се опитали да се снабдят с нотариален акт по обстоятелствена проверка, което е видно от подадената молба-декларация от тяхно име до Община – С.. По молбата е постановен отказ. Молбата декларация е от дата 18.06.2013г. Водената преписка между ищцата К. *** се съдържа по делото под  пореден № 170-176 от номерацията.

 

Имотът е записан в Агенция по кадастъра на дружеството-ответник. При извършените преобразувания и приватизацията на бившето “Б.” е извършена инвентаризация, като имотът е записан по надлежен ред в капитала на дружеството като основно средство, деклариран е по надлежен ред в Данъчната администрация. Имотът се владее и стопанисва от ответника по делото, което владение е било необезпокоявано.

 

Предвид изложеното въззивният съд намира, че постановеното решение е неправилно и следва да бъде отменено. Следва да бъде отхвърлен предявеният иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК, като неоснователен и недоказан.

 

В полза на въззивника следва да бъдат присъдени направени разноски по делата в размер на 655 лева, съгласно чл. 78, ал. 3 ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 501/07.05.2014г., постановено по гр. дело № 6127/2012г., по описа на С. районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК установителен иск от М.Д.К. с ЕГН **********,***, Н.Д.К. с ЕГН ********** *** и И.Д.П. с ЕГН **********,***,  за признаване за установено по отношение на “Х. И.” АД с ЕИК ……, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “Х.” № ., вх. ., ет. ., ап. ., представлявано от И.С.С., че съсобственици по силата на договори за покупко-продажба – нот. акт № ., том ., нот. дело № ./.г. и нот. акт № ., том ., нот. дело № ./.г. и наследяване от П.Д.Ж. на следния недвижим имот: първи /партерен/ етаж от жилищна сграда, представляващ съгласно кадастралния план на село С. минерални бани, Община С., самостоятелен обект с идентификатор 68970.502.265.1.1, с административен адрес: село С. минерални бани, ул. “С.” № . ет. . с площ от 70 кв. метра, при граници: над обекта 68970.502.265.1.2.

 

ОСЪЖДА М.Д.К. с ЕГН **********,***, Н.Д.К. с ЕГН ********** *** и И.Д.П. с ЕГН **********,***,  да заплатят на “Х. И.” АД с ЕИК ……, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “Х.” № ., вх. ., ет. ., ап.., представлявано от И.С.С., сумата 655 лева – направени съдебни и деловодни разноски в двете инстанции.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване препис от същото,  пред ВКС при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                              2.