О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  

номер 755                                    09.07.2014 година                      град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 Втори граждански състав

На девети юли                                                                                            2014 година

В закрито заседание, в следния състав:                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ     

2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

като разгледа докладваното от младши съдия Цветанов, въззивно гражданско дело номер 1171 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Постъпила е жалба от И.С.К. – длъжник по изпълнително дело № 20135530404180 по описа на Съдебно-изпълнителната служба при С. районен съд, против постановлението за разноски.

Тъй като е установено, че по изпълнителното дело не е налице произнасяне с постановление на съдебния изпълнител по отношение на определените такси и разноски по изпълнителното дело, с разпореждане от 15.04.2014 г. съдът е изпратил жалба вх. № 8993/23.10.2013 г. на държавния съдебен изпълнител при Съдебно-изпълнителната служба при РС – С. за произнасяне с постановление по искането за намаляване на таксите по изпълнителното дело поради частно обезсилване на изпълнителния лист и поради плащане в срока за доброволно изпълнение по изпълнително дело № 20135530404180 по описа на Съдебно-изпълнителната служба при Старозагорския районен съд, като след произнасянето по искането, жалбата да се върне незабавно на окръжния съд за разглеждане.

Съгласно чл. 76, ал. 6 от Правилника за администрацията на съдилищата при повторно постъпване в съда на въззивни жалби по граждански, търговски и наказателни дела, по които производството по делото е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата, делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначалния съдия докладчик. В изпълнение на тази разпоредба по постъпилата нова жалба срещу постановлението на съдебния изпълнител пред окръжния съд е образувано под нов номер в.гр.д. № 1258/2014 г., но разпоредбата посочва, че първото дело, по което е разпоредено връщане за администриране на жалбата, производството следва да се прекрати. Тъй като жалбата е образувана в дело под друг номер, а производството по настоящото дело не е било прекратено и понастоящем е висящо, то същото следва да се прекрати с нарочно определение.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1171/2014 г. по описа на Окръжен съд – С..

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                        

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 2.